Wybrane zagadnienia intertemporalne w świetle art. 9 oraz art. 13 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem polubownych metod rozwiązywania sporów (Dz. U. 2015.1595)

Aneta Mendrek

Abstrakt

Selected intertemporal issues under the Art. 9 and 13 of the Act of 10 September 2015 on amendment of the Code of Civil Procedure.

The aim of the present study is drawing attention to a problem of amendment of the Code of Civil Procedure. The author analyzes two problematic issues in the present legal state: changes in arbitrage and mediation and costs of mediation.

Słowa kluczowe: mediacja, arbitraż, Kodeks postępowania cywilnego, nowelizacja, koszty mediacji , mediation, arbitrage, Code of Civil Procedure, amendment, costs of mediation
References

Arkuszewska A., Kościółek A., w: Zarys metodyki pracy mediatora w sprawach cywilnych, A.M. Arkuszewska, J. Plis (red.), Warszawa 2014.

Białecki M., Mediacja w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2012.

Błaszczak Ł., Postępowanie sądowe w sprawach mediacyjnych,w: Mediacja w sprawach gospodarczych. Praktyka – teoria – perspektywy, A. Torbus (red.), Warszawa 2015.

Błaszczak Ł., w: Postępowanie cywilne, E. Marszałkowska-Krześ (red.), Warszawa 2011.

Broniewicz W., Marciniak A., Kunicki I., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2016.

Cieślak S., Powiązania wewnątrzsystemowe w postępowaniu cywilnym, Warszawa 2013.

Gmurzyńska E., Mediacja w sprawach cywilnych w amerykańskim systemie prawnym – zastosowanie w Europie i w Polsce, Warszawa 2007.

Jaśkowski K., w:Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 98.21.94), K. Jaśkowski, M. Maniewska (red.), Lex 2017.

Kosut A., w: Kodeks pracy. Komentarz, red. K.W. Baran (red.), Lex 2016.

Markiewicz K., Postępowanie mediacyjne, w: Mediacja w sprawach gospodarczych. Praktyka – teoria – perspektywy, A. Torbus (red.), Warszawa 2015.

Morek R., w: Mediacje. Teoria i praktyka, E. Gmurzyńska, R. Morek (red.), Warszawa 2014.

Osowy P., Umowa o właściwość sądu jako przykład umowy przedprocesowej. Uwagi na tle art. 46 k.p.c.,Kwartalnik Prawa Prywatnego 2005, 2.

Siedlecki W., Świeboda Z., Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2004.

Telenga P., w: Komentarz aktualizowany do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, A. Jakubecki (red.), Lex 2016.

Weitz K., Gajda-Roszczynialska K., Alternatywne metody rozwiązywania sporów ze szczególnym uwzględnieniem mediacji,w: Mediacja w sprawach gospodarczych. Praktyka – teoria – perspektywy, A. Torbus (red.), Warszawa 2015.

Zimmermann J., Prawo administracyjne,Kraków 2005.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".