Podmiotowa zmiana powództwa po stronie pozwanej (dopozwanie) w sprawach z powództwa pracownika

Małgorzata Malczyk

Abstrakt

Substantive amendment of the defendant’s claim (bringing a third party action) in cases with the employee’s action.

The Article describes substantive amendment of the defendant’s claim in cases with the employee’s action. The Author presents differences in bringing a third party action resulting from specificity of cases dealing with labour law, especially with the court’s ex officio acitivities.

Słowa kluczowe: Kodeks postępowania cywilnego, pracownik, zmiana podmiotowa powództwa , The Code of Civil Procedure, employee, substantive amendment of the defendant’s claim
References

Flaga-Gieruszyńska K., Komentarz do art. 477 KPC, SIP Legalis, teza 1.

Góra-Błaszczykowska A., Postanowienia sądu pierwszej instancji w procesie cywilnym, Warszawa 2002.

Góra-Błaszczykowska A., Wezwanie do udziału w sprawie a sprostowanie oznaczenia strony pozwanej, Przegląd Sądowy 2003, 4.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".