Ocena sytuacji prawnej starszych pracowników i osób starszych poszukujących pracy na Litwie

Tatiana Wrocławska

Abstrakt

Assessment of the legal status of elderly workers and elderly people seeking work in Lithuania.

The study investigates the influence of legal statutory regulations in the area of employment  permanence, non-discrimination principle on the base of age and legal instruments that strengthen the efforts undertaken to combat unemployment among older people. Accordingly to the results of study based on statistical data and legal analysis of law provisions, Author presents some considerations related to the significance of legal instruments provided in Lithuanian statutory regulations. The presented paper is also written in an attempt to provide some conclusions that will be used at the final monograph entailing the research results concerning the model of legal instruments.

Słowa kluczowe: bezrobocie, starsi pracownicy, rynek pracy, przeciwdziałanie bezrobociu, zakaz dyskryminacji ze względu na wiek starszy
References

Baginskas T., Usonis J., Problems of introduction of flexibility into Lithuanian labour law, Jurisprudence 2011, 18 (2).

Brazienė R., Mikutavičienė I., Dorelaitienė A., Žalkauskaitė U., Jurkevičienė J., Vyresnio amžiaus žmonių (socialinės įtraukites) į(si)traukimo į darbo rinką galimybių atsakaita, 2014 m., www.lygybe.lt (dostęp: 31.01.2016).

Lengvinienė S., Rutkienė A., Tandzegolskienė I., Vyresnio amžiaus asmenų išlikimo darbo rinkoje teoriniai aspektami, Profesinis rengi mas: tyrimai ir realijos 2014, 25.

Mažionienė A., Valeckienė D., Mažionytė I., Beržinytė D., Aleksandravičiutė T., Bliudžiutė D., Razmutė R., Zakarauskaitė K., Ageing in Lithuania, Klaipeda 2011.

Navaitis G., Burneikienė A., Trinkūnienė R., Lygių galimybių pažeidimai (amžiaus aspektas), Socialinis Darbas 2008, 7 (3).

Petrylaite D., Four year of Lithuanian labour reforms, Lithuanian national report, International Society for Labour and Social Security 2014.

Rutkiene A., Lengviniene S., Learning as precondition to stay active in labour market for elder people, Society. Integration. Education, Proceedings of the international scientific conference. Volume iv, may 27th–28th 2016 http://journals.ru.lv/index.php/sie/article/viewfile/1536/1757 (dostęp: 31.01.2016).

Zabarauskaite R., Blaziene I., European Observatory of Working Life, Lithuania: The role of governments and social partners in keeping older workers in the labour market, Institute of Labour and Social Research, opublikowano 2.06.2013 r., http://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/comparative-information/national-contributions/lithuania-the-role-of-governments-and-social-partners-in-keeping-older-workers-in-the-labour-market (dostęp: 31.01.2016).

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".