Kontrola czynności dyspozytywnych w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych

Mariusz Sorysz

Abstrakt

Supervision of dispositive activities in matters of labor law and social security.

The Code of Civil Procedure is based, inter alia, on the principle of availability. This principle means that the parties to the proceedings are free to undertake procedural actions and revoke them. This entitlement is limited in judicial proceedings by the control of such action. These checks are taken by the court. The scope of this audit is broader with regard to the dysfunctional activities undertaken by the employee, the insured in matters of labor law and social security. It seems that it is too wide, especially with respect to appeals against judicial decisions. Th is review is doubtful as to the fact that the authority that issued the specifi c judgment has to assess the admissibility of the withdrawal of the appeal against such a ruling.

Słowa kluczowe: kontrola czynności dyspozytywnych, cofnięcie pozwu, słuszny interes pracownika i ubezpieczonego, ograniczenie swobody stron , controlling the availability, withdrawing the suit, the righteous interests of the employee and the insured, limiting the freedom of the parties
References

Broniewicz W., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2006.

Broniewicz W., Marciniak A., Kunicki I., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2014.

Broniewicz W., Marciniak A., Kunicki I., Postępowanie cywilne w zarysie, Warszawa 2016.

Doroszewski W. (red.), Słownik językapolskiego, t. V, Warszawa 1963.

Ereciński T. (red.), Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz, t. III, Postępowanie rozpoznawcze, wyd. V, Lex.

Góra-Błaszczykowska (red.) A., Kodeks postępowania cywilnego, t. I, Komentarz, Warszawa 2016.

Grzybowski S., System prawa cywilnego, t. I, Część ogólna, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974.

Grzybowski S. (red.), System prawa cywilnego, t. I, wyd. 2, Wrocław–Warszawa 1985.

Longchamps F., Z rodowodu prawa podmiotowego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Wrocławskiego 1961, VIII.

Malczyk M., Naruszenie słusznego interesu pracownika jako przesłanka niedopuszczalności cofnięcia pozwu, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 2013.

Opałek K., Prawo podmiotowe, Warszawa 1957.

Resich Z., System prawa procesowego cywilnego, t. III, Z. Resich (red.), Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź1987.

Siedlecki W., Postępowanie cywilne – zarys wykładu, Warszawa 1972.

Trammer H., Następcza bezprzedmiotowość procesu cywilnego, Kraków 1950.

Waligórski M., Kumulacja roszczeń w procesie, Polski Proces Cywilny 1937, 19–20.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".