Założenia aksjologiczne ustawy o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta

Marek Strzała,

Jakub Grygutis

Abstrakt

Axiological assumptions of trade ban on Sundays and Holidays

On November 24, 2017, lower house of the Polish Parliament passed a law, which prohibits trade on Sundays, feast days and some other days. The justification part of the draft does not contain a clearly exposed catalogue of constitutional freedoms, rights or values constituting the axiological basis of the proposed regulation, especially clear justification for introducing restrictions of the freedom of economic activity. The analysis of the draft documents leads to the conclusion that there are four potential axiological basis of new law – freedom of conscience and religion, the right to rest, the right to respect private and family life and the development of domestic entrepreneurship. Both the above mentioned foundations and the inconsistency between them and the specific provisions of new law, as well as thesis of the justification part of the draft, give rise to many doubts about the constitutionality of the new regulations.
 
JEL:  K31
ASJC: 3309

 

Słowa kluczowe: zakaz handlu, prawo pracy, niedziela, święto, swoboda działalności gospodarczej , trade prohibition, trade restrictions, labour law, Sunday, feast day, freedom of economic activity
References

Opracowania

Bosek L., Safjan M. (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. I, Warszawa 2016.

Codex Iuris Canonici, auctoritate Ioannis Pauli PP. II promulgatus, AAS, 1983, pars II, 1–320; przekład na język polski dokonany przez E. Sztafrowskiego ogłosił dekretem nr 48/84/P Prymas Polski kard. Józef Glemp.

Encyklika Laborem Exercens, https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/jan_pawel_ii/encykliki/laborem.html (dostęp: 19.03.2018).

Garlicki L., Jarosz-Żukowska S., Komentarz do art. 66 Konstytucji RP, w: Konstytucja RP. Komentarz, L. Garlicki, M. Zubik (red.), t. II, Warszawa 2016.

Garlicki L., Zubik M. (red.), Konstytucja RP. Komentarz, t. II, Warszawa 2016.

Gładoch M., Komentarz do Art. 1519a Kodeksu pracy, w: Kodeks pracy. Komentarz, K. Baran (red.), Warszawa 2014.

Główny Urząd Statystyczny, Wyznania religijne w Polsce 2012–2014, Warszawa 2016.

Jan Paweł II, List Apostolski Dies Domini do Biskupów, Kapłanów i Wiernych o świętowaniu niedzieli (31 maja 1998 r.). Tekst dostępny w języku polskim na stronach oficjalnego serwisu Stolicy Apostolskiej: https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/pl/apost_letters/1998/documents/hf_jp-ii_apl_05071998_dies-domini.html (dostęp: 5.01.2018).

Kodeks Pracy. Komentarz, K. Baran K. (red.), Warszawa 2014.

Kodeks pracy. Komentarz, L. Florek (red.), Warszawa 2017.

Kulig K., Aksjologia „zakazu pracy” w niedziele i święta w kontekście nowelizacji Kodeksu pracy, Monitor Prawa Pracy 2014, 6.

Liszcz T., Aksjologiczne podstawy prawa pracy, w: System prawa pracy, K. Baran (red.), t. I, Warszawa 2017.

Pisarczyk Ł., Komentarz do Art. 1519a Kodeksu pracy, w: Kodeks pracy. Komentarz, L. Florek (red.), Warszawa 2017.

Popper K.R., Społeczeństwo otwarte i wrogowie, tłum. H. Krahelska,W. Jedlicki, t. 2, Warszawa 2007.

Sobczyk A., Praca w placówkach handlowych w niedziele i święta, Monitor Prawa Pracy 2007, 12.

Sobczyk A., Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, t.1, Warszawa 2013.

Sobczyk A., Buch D., Komentarz do art. 66 Konstytucji RP, w: Konstytucja RP. Komentarz, L. Bosek, M. Safjan (red.), Warszawa 2016.

Strzała M., Gwarancje wolności religijnej w przepisach prawa pracy. Zarys stanu prawnego de lege lata i postulaty de lege ferenda, Internetowy Przegląd Prawniczy 2015, 4 (21).

System prawa pracy, K. Baran (red.), t. I, Warszawa 2017.

Szydło M., Komentarz do art. 22 Konstytucji RP, w: Konstytucja RP. Komentarz, L. Bosek, M. Safjan (red.), t. I, Warszawa 2016.

Wiącek A., Praca w handlu i usługach w niedziele i święta, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2013, 11.

Zaradkiewicz K., Komentarz do art. 20 Konstytucji RP, w: Konstytucja RP. Komentarz, L. Bosek, M. Safjan (red.), t. I, Warszawa 2016.

Orzeczenia

Postanowienie TK z dnia 27 kwietnia 1999 r., Ts 15/99. OT 1999, Nr 7, poz. 175.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".