Ekspansja przepisów ochronnych na niepracownicze stosunki zatrudnienia – rozważania de lege lata i de lege ferenda na przykładzie umów zlecenia – zagadnienia wybrane

Żaneta Grygiel-Kaleta

Abstrakt

Expansion of protective provisions for non-employee employment relations – consideratios de lege lata and de lege ferenda on the example of commission contracts – selected issues

The article addresses the issue of extending the provisions of a protective nature to increasingly common civil-law employment relations. The starting point of the considerations is the question whether the very fact of concluding a civil law contract justifies depriving the person performing the work of the possibility of including this relationship with any norms of a protective nature characteristic of legal relations. Searching for the answer to such a question comes first to the characteristics of the current labor market. In addition, the author has shown to what extent the labor law provisions, by way of current amendments, have covered civil law employment relations.

The merit of the article is the author’s argued position to what extent the protective provisions of labor law should include employment relations established on the basis of the mandate contract.

JEL:  K31
ASJC: 3309

Słowa kluczowe: zatrudnienie prawnopracownicze, zatrudnienie cywilnoprawne, przepisy ochronne, rynek pracy, związki zawodowe, minimalna stawka godzinowa , labor-law employment, protective nature regulations, civil-law employment, labor market, trade unions, the minimum hourly rate
References

Antczak B., Ochrona interesu pracodawcy a funkcje prawa pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2016, 9.

Jończyk J., Najem pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2016, 12.

Jończyk J., Prawo pracy,Warszawa 1995.

Sobczyk A., Prawo pracy w świetle Konstytucji RP,Warszawa 2013.

Świątkowski A.M., Kontynuacja i zmiana instytucji indywidualnego prawa pracy w Polsce, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 1999/2000, A.M. Świątkowski (red.), Kraków 2001.

Wyka T., Miejsce prawa pracy w systemie prawa polskiego,w: Zarys systemu prawa pracy. Część I. Część ogólna prawa pracy, K.W. Baran (red.), Warszawa 2010.

Ziółkowska K., Podstawy prawne zatrudnienia dziennikarzy – główne pojęcia, Media – Kultura – Komunikacja Społeczna2013, 9.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31 grudnia 1975 r. w sprawie uprawnień pracowniczych osób wykonujących pracę nakładczą (Dz. U. 1976, Nr 3, poz. 19 ze zm.).

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 r. o Państwowej Inspekcji Pracy (Dz. U., Nr 89, poz. 589).

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U., Nr 200, poz. 1679 ze zm.).

Ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Dz. U., Nr 55, poz. 234 ze zm.).

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93 ze zm.).

               Wyrok TK z dnia 2 czerwca 2015 r., K 1/13 (Dz. U., poz. 791).

Wyrok SN z dnia 7 marca 2006 r., I PK 146/05.

Wyrok SN z dnia 7 października 2004 r., II PK 29/04, OSNP 2005, nr 7, poz. 97.

Wyrok SN z dnia 7 września 1999 r., I PKN 277/99.

Wyrok SN z dnia 9 grudnia 1999 r., I PKN 432/99, OSNAPiUS 2001, nr 9, poz. 310.

https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5474/9/4/1/wybrane_zagadnienia_rynku_pracy_2015.pdf (dostęp: 18.03.2018).

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/pracujacy-zatrudnieni-wynagrodzenia-koszty-pracy/wybrane-zagadnienia-rynku-pracy-liczba-osob-z-minimalnym-wynagrodzeniem-samozatrudnieni-umowy-zlecenia-o-dzielo-dane-za-2016-rok,9,5.html (dostęp: 18.03.2018).

https://www.mpips.gov.pl/prawo-pracy/projekty-kodeksow-pracy/ (dostęp: 18.03.2018).

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".