Psychological and Historical Overview of Trade Unions

Izabela Florczak

Abstrakt
Humans have always been gregarious creatures, initially organizing themselves in tribes. This model allowed individuals to survive by means of mutual help. The same relationship can be observed in the trade union movement. A worker caring for their interests alone has less ability to achieve a given purpose than an organization which acts collectively. The history of trade unions started in Great Britain, which is viewed as the cradle of communities of working people. the union movement developed in several stages running differently in different legal realities. The article below presents the trade unions from a psychological and historical perspective including the attempt to answer the question about the reasons for the decline in unionization.
JEL:  K31
ASJC: 3309

Słowa kluczowe: związki zawodowe, kolektywizm, człowiek w społeczeństwie, pracownicza potrzeba przynależności , trade unions, collectivism, man in society, employee need of belonging
References

Adamska K., Kontrakt psychologiczny w organizacji – Kwestionariusz Kontraktu Psychologicznego (Psychological contract in the organization – Questionnaire of the Psychological Contract), Psychologia Społeczna 2011, 6 (3).

Andrzejczuk I., Arystotelesowska koncepcja społeczności jako ludzi powiązanych przyjaźnią (Aristotles’ conception of the community as people linked by friendship); http://katedra.uksw.edu.pl/publikacje/publikacje_start.htm, 2012 (accessed: 04.01.2018).

Anyango Ch., Obange N., Abeka E., Ondiek G.O., Odera O., Ayugi M.E., Factors affecting performance of trade unions in Kenya (Czynniki wpływające na działalność związków zawodowych w Kenii), American Journal of Business and Management 2013, 2 (2).

Claiming rights: Role of trade unions in the UK (Prawa do dochodzenia roszczeń: rola związków zawodowych w Wielkiej Brytanii); http://www.striking-women.org/module/rights-and-responsibilities/claiming-rights-role-trade-unions-uk (accessed: 04.01.2018).

Dutt A.K., Radcliff B., Introduction,in: Happiness, Economics and Politics: Toward a Multi-Disciplinary Approach, A.K. Dutt, B. Radcliff (eds.), (Wstęp, w: Szczęście, ekonomia i polityka: w kierunku podejścia wielodyscyplinarnego), Cheltenham, UK, Northampton, MA, USA 2009.

Gradowski J., Problems facing the trade union movement analysed (Analiza problemów ruchu związkowego);https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/problems-facing-the-trade-union-movement-analysed,2003 (accessed: 04.01.2018).

Historia powstania związków zawodowych (The history of rising of trade unions); http://www.solidarnoscicn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=63 (accesed: 04.01.2018).

Hobsbawm E., The Age of Revolution: 1789–1848 (Wiek rewolucji: 1789–1848), London 1962.

Iżyk W., Więzi społeczne i ich element, in: Socjologia pracy z elementami psychologii pracy, W. Iżyk (ed.)(Social bond and its elements, in: Sociology of work with elements of work psychology), Wrocław 1990.

Jasińska J., Grupy społeczne w organizacji, in: Socjologia organizacji: problemy podstawowe, J. Łucewicz (ed.) (Social groups in the organization, in: Sociology in organization: Basic problems), Wrocław 1995.

Korczyński S., Funkcjonowanie człowieka w organizacji (Man functioning in the organization), Opole 2011.

Kubów A., Warunki pracy i organizacja miejsca pracy, in: Socjologia pracy z elementami psychologii pracy, W. Iżyk (ed.) (Working conditions and workplace organization, in: Sociology of work with elements of work psychology), Wrocław 1990.

Leka S., Jain A., Health Impact of Psychosocial Hazards at Work: An Overview (Wpływ zagrożeń psychospołecznych w pracy na zdrowie: przegląd), Geneva 2010.

Lott B., Social Class Myopia: The Case of Psychology and Labor Unions (Krótkowzroczność klasy społecznej: przypadek psychologii i związków zawodowych), The University of Rhode Island, Psychology Faculty Publications, 2014.

Napathorn Ch., Chanprateep S., What types of factors can influence the strength of labor unions in companies and state enterprises in Thailand?(Jakie czynniki mogą wpływać na wzmocnienie pozycji związków zawodowych w strukturach pracodawców prywatnych i państwowych w Tajlandii?), International Journal of Business and Management 2011, 6 (2).

Ratajczak Z., Psychologia pracy i organizacji (Work psychology and organization), Warszawa 2007.

Robbins S.P., Organizational Behaviour (Zachowania w organziacji), New Jersey1998.

Rogozińska-Pawełczyk A., Od relacyjnego do transakcyjnego kontraktu psychologicznego – zmieniający się paradygmat (From a relational to a transactional psychological contract: changing the paradigm), Zarządzanie Zasobami Ludzkimi 2011, 3–4.

Rogozińska-Pawełczyk A., Zarządzanie zasobami ludzkimi oparte na kontrakcie psychologicznym (Human resources management based on a psychological contract), Warszawa 2016.

Rousseau D.M., Psychological and implied contracts in organizations (Kontrakt psychologiczny i dorozumiany w organizacji), Employee Responsibilities and Rights Journal 1989, 2 (2).

Stroińska E., Człowiek jako istota społeczna (Man as a social being); http://estroinska.swspiz.pl/userfiles/file/SOCJALIZACJA.doc, 2008 (accessed: 14.03.2018).

Śmietański R., Związki zawodowe i ich wpływ na rozwój społeczny i gospodarczy (Trade unions and their influence on social and economic development),Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 2014, 167.

Śmietański R., Związki zawodowe jako podmiot realizujący cele i zadania polityki społecznej. Wybrane zagadnienia: działalność socjalna i edukacyjna (Trade unions as an entity pursuing the goals and objectives of social policy. Selected issues: social and educational activities), Wrocławskie Studia Politologiczne 2013, 15.

Święcicki M., Prawo pracy (Labour law), Warszawa 1968.

Thurnley W.H., Bolino M.C., Lester S.W., Bloodgood J.M., The effects of psychological contract breach on union commitment (Wpływ naruszenia kontraktu psychologicznego na zaangażowanie w przynależność do związków zawodowych), JournalofOccupationalandOrganizationalPsychology 2004, 77.

Wojciszke B., Psychologia społeczna (Social psychology), Warszawa 2013.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".