Analiza charakterystyki umowy o pomocy przy zbiorach (ujęcie komparatystyczne)

Mariusz Miąsko

Abstrakt
Contract of help by harvests – comparative analysis
 
The subject of the analysis was a new contract in polish legal system – the contract of help by harvests – and sources of motivation to create this agreement. The goal of research was particularly the answer on question: why contract of help by harvests was legally defined as civil law contract, despite of fact that it has all essential attributes, which are relevant to contract of work.
 
Słowa kluczowe: umowa o pomocy przy zbiorach, ubezpieczenie społeczne rolników, prawo rolne, prawo pracy, umowa cywilnoprawna, nowy typ umowy, zbiory produktów rolnych , contract of help by harvests, social insurance of farmers, agricultural law, labour law, contract of civil law, new type of contract, harvests
References

Bierdiajew M., Królestwo Ducha i Królestwo Cezara, Kęty 2003.

Dyrektywa 2002/15/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 11 marca 2002 r. w sprawie organizacji czasu pracy osób wykonujących czynności w trasie w zakresie transportu drogowego.

Konwencja między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku, sporządzona w Kijowie dnia 12 stycznia 1993 r., Dz. U. z 1994 r., Nr 63, poz. 269.

List Przewodniczącego NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, http://www.solidarnosc.org.pl/aktualnosci/wiadomosci/kraj/item/17668-solidarnosc-apeluje-do-prezydenta-w-sprawie-parobkow (dostęp: 17.06.2018).

Piechowiak M., Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony, Lublin 1999.

Podstawa podstaw. O godności osoby ludzkiej, https://www.youtube.com/watch?v=b7LaL4qcP2w (dostęp: 17.06.2018).

Radbruch G., Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht,w: Tenże, Der Mensch im Recht, Göttingen 1961

Ustawa Kodeks pracy, Dz. U. 1974, Nr 24, poz. 141.

Ustawa o czasie pracy kierowców, Dz. U. 2001, Nr 125, poz. 1371.

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz. U. 2004, Nr 99, poz. 1001.

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2018 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2018, poz. 858.

Ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz o zmianie innych ustaw, Dz. U. 2000, Nr 88, poz. 983.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, Dz. U. 1964, Nr 16, poz. 93.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, Dz. U. z 2016 r., poz. 930.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".