Labour law and civil law liability for strike and/or other industrial action

Krzysztof Wojciech Baran

Abstrakt
In Polish labour law system both employees and unions are responsible for conducting an illegal strike or other protest action.Various liability regimes apply in those situation: tort, contractual and employee-based. In practice, it results in various problems and rationally unjustified differentiation of the type of responsibility for participation in illegal collective action.
 
Słowa kluczowe: strajk, „inna” akcja protestacyjna, odpowiedzialność cywilna, spór zbiorowy, prawo pracy , strike, other industrial action, civil liability, labour law, labour disputes
References

Baran E., Baran K.W., Przestępstwo jako podstawa rozwiązania stosunku pracy [Offence as a basis for termination of an employment relationship], Prawo Pracy 2001, 7–8.

Baran K.W., Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warszawa 2010.

Baran K.W., in: Kodeks pracy. Komentarz[The Labour Law. Commentary], Warszawa 2012.

Baran K.W., “Inne” niż strajk akcje protestacyjne w systemie polskiego prawa pracy [Industrial actions “other” than strike in the Polish labour law system], in: Stosunki zatrudnienia w dwudziestoleciu społecznej gospodarki rynkowej. Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner [Employment relations in the twenty years of social market economy. Memorial book for the 40th anniversary of academic work of Professor Barbara Wagner], A. Sobczyk (ed.), Warszawa 2010.

Baran K.W., Książek D., in: Zbiorowe prawo pracy. Komentarz[Collective labour law. Commentary], K.W. Baran (ed.), Warszawa 2016.

Chabrowska A., Odpowiedzialność pracownika za zorganizowanie i udział w nielegalnym strajku [Liability of an employee for organising and participation in an illegal strike], in: Z problematyki prawa pracy i polityki socjalnej, A. Nowak (ed.), Katowice 1994, 11.

Cudowski B., Odpowiedzialność prawna uczestników nielegalnego strajku [Legal liability of the participants in illegal strike], Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1996, 2.

Cudowski B., Pozastrajkowe środki prowadzenia sporów zbiorowych [Non-strike methods of resolution of collective disputes], Monitor Prawa Pracy 2009, 4.

Czachórski W., Brzozowski A., Safian M., Skowrońska-Bocian E., Zobowiązania. Zarys wykładu[Obligations. An outline], Warszawa 2009.

Dubis W., in: Kodeks cywilny [The Civil Code. Commentary], E. Gniewek (ed.), Warszawa 2008.

Duży A., Dyferencyjna metoda ustalania wysokości szkody [A differentiating method of determination of the amount of loss], Państwo i Prawo 1993, 10.

Florek L., Konstytucyjne aspekty wolności związkowych [Constitutional aspects of the freedom of association], Przegląd Sejmowy 2001.

Góral Z., Pracownicza odpowiedzialność porządkowa [Liability of a worker for breach of workplace order, policies or procedures], Łódź 1987.

Granecki P., Dobra osobiste w prawie polskim – zagadnienia dóbr osobistych osób prawnych [Personal rights under Polish law – personal rights of legal persons], Przegląd Sądowy 2002, 5.

Hajn Z., Strajk w orzecznictwie Sądu Najwyższego [Strike in the case-law of the Supreme Court of Poland], in: Księga pamiątkowa w piątą rocznicę śmierci Profesora Andrzeja Kijowskiego, Z. Niedbała (ed.), Warszawa 2010.

Jastrzębski J., Kilka uwag o naprawieniu szkody niemajątkowej [Remarks on remedying non-property damage], Palestra 2005, 3–4.

Korus P., Strajk nielegalny [Illegal strike], Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 1997, 1.

Kotarbiński T., Wybór pism [Selected writings], Warszawa 1957.

Kuczyński T., in: T. Kuczyński, E. Mazurczak-Jasińska, J. Stelina, System prawa administracyjnego. Stosunek służbowy[The system of administrative law. Service relationship], R. Hauser, Z. Niewiadomski, Z. Wróbel (ed.), Warszawa 2011.

Kubot Z., Charakter prawny odpowiedzialności porządkowej w Kodeksie pracy [Liability for breach of workplace order, policies or procedures under the Labour Code], Państwo i Prawo 1975, 7.

Marek A., Spory zbiorowe. Część III. Prawo do strajku[Collective disputes. Part III.The right to strike], Służba Pracownicza 2009, 3.

Masewicz W., Kary porządkowe jako szczególny środek dyscyplinujący [Penalties for breach of workplace order, policies or procedures as a specific disciplinary measure], Państwo i Prawo 1979, 3.

Masewicz W.., Zatarg zbiorowy pracy [Collective dispute], Bydgoszcz 1994.

Patulski W., O pracowniczej odpowiedzialności porządkowej, in: Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Wojciechowi Muszalskiemu, Warszawa 2009.

Piątkowski J., Prawo stosunku pracy w teorii i praktyce [Employment relationship law in theory and in practice], Toruń 2006.

Piątkowski J., Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej [Rights of a company trade union organisation], Toruń 2014.

Sadowski M., Wybrane zagadnienia pracowniczej odpowiedzialności materialnej i osobistej [Selected issues relating to financial and personal liability of an employee],Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, A. Świątkowski (ed.), Kraków 1994, 71.

Sadurski W., Teoria sprawiedliwości. Podstawowe zagadnienia [A theory of justice. Basic concepts], Warszawa 1988.

Sanetra W., Wina jako przyczyna niezwłocznego rozwiązania umowy o pracę przez zakład pracy [Fault as a cause of immediate termination of a contract of employment by the employer], Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1972, 2.

Sanetra W., Odpowiedzialność według prawa pracy. Pojęcie, zakres, dyferencja [Liability under labour law. The concept, the scope, the differentiation], Wrocław 1991.

Sobczyk A., Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia [Termination of a contract of employment without notice], Gdańsk 2010.

Wagner B., Odpowiedzialność za zorganizowanie i udział w nielegalnym strajku [Liability for organising of and participation in an illegal strike], Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1992, 1.

Wagner B., in: Kodeks pracy. Komentarz [The Labour Code. Commentary], B. Wagner (ed.), Gdańsk 2010.

Wąż P., in: Komentarz do Kodeksu pracy [A commentary on the Labour Code], K. Walczak (ed.), Warszawa 2012.

Wojcieszke A., Katalog dóbr osobistych w świetle przepisów konstytucji i kodeksu cywilnego [A catalogue of personal rights in the light of the provisions of the Constitution and the Civil Code], Gdańskie Studia Prawnicze 2000, 7.

Wypych-Żywicka A., Zasadność wypowiedzenia umowy o pracę [Legitimate termination of a contract of employment], Gdańsk 1996.

Wypych-Żywicka A., Klauzule określające przesłanki dopuszczalności rozwiązania umów o pracę [Clauses laying down the conditions for termination of contracts of employment], in: Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej. Liber Amicorum prof. dr hab. Andrzej Marian Świątkowski, L. Mitrus (ed.), Kraków 2009.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".