Kontrowersje dotyczące obiektywnej przyczyny leżącej po stronie pracodawcy jako podstawy uzasadniającej zawarcie nielimitowanej terminowej umowy o pracę

Justyna Czerniak-Swędzioł,

Błażej Mądrzycki

Abstrakt

Controversies regarding an objective reason on the part of the employer as the basis justifying the conclusion of an unlimited fixed-term contract of employment

The legislator has provided four exceptions from the rule of limited period of employment based on a fixed-term contract and a limit on the total number of contracts, modeled on existing solutions in European law and dictated by market realities. These relate to target contracts, i.e. contracts for replacement work, part-time, seasonal employment, term of office in employment, and the most controversial case of objective reasons for the employer. In relation to these contracts, neither a time limit nor a quantitative limit is applied, and in the literature they are referred to as unlimited, objectively justified or specific contracts. With the proviso that the conclusion of a contract for a definite period must serve to meet the employer’s demand for work, which is both real and periodic. In addition, when concluding a fixed-term contract justified by objective reasons, the employer remains obliged to notify the relevant district labor inspector – within 5 days – in electronic or written form about the conclusion of such a contract and indication of the reason for its conclusion. Violation of this obligation is an offense against the employee’s rights. The application of the general clause by the legislator provides flexibility, but may also result in the of abuse by the employer. Therefore, the existence of objective reasons justifying the conclusion of a fixed-term employment contract will be subject to the assessment of the labor court in cases regarding the establishment of a legal relationship concluded on the basis of an employment contract for an indefinite period.

Słowa kluczowe: umowa na czas określony, obiektywne przyczyny leżące po stronie pracodawcy, umowy nielimitowane, brak limitów czasowych i ilościowych , fi xed-term contract, objective reasons on the part of the employer, unlimited contracts, lack of time and quantity limits
References

Bańko M., Przyczyny obiektywne, w: Słownik języka polskiego PWN, https://sjp.pwn.pl/poradnia/haslo/przyczyny-obiektywne;3782.html (dostęp: 31.03.2018).

Daszyńska-Ciborowska A., Zagadnienie kauzalności umów o pracę na czas określony w świetle dotychczasowych i znowelizowanych przepisów, w: Terminowe umowy o pracę: aktualne problemy zatrudnienia, M. Mędrala (red.), Warszawa 2017.

Dral A., Zatrudnienie na podstawie umów terminowych w świetle nowelizacji k.p. z 25 czerwca 2015 r., Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej, K.W. Baran (red.), Kraków 2016.

Dyrektywa Rady 99/70/WE z dnia 28 czerwca 1999 r., https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A31999L0070 (dostęp: 31.03.2018).

Jaśkowski K., Komentarz zaktualizowany do art. 251. LEX.

Ludera-Ruszel A., Ocena nowej regulacji umowy o pracę na czas nieokreślony – pozytywny kierunek zmian czy utrzymanie status quo?, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2016, 2.

Mitrus L., Projekt nowelizacji Kodeksu pracy dotyczący umów terminowych, Monitor Prawa Pracy 2015, 6.

Opinia w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw Sądu Najwyższego Biura Studiów i Analiz z dnia 15 maja 2015 r., http://orka.sejm.gov.pl/Druki7ka.nsf/0/EF78323E83FAD463C1257E4D002211D7/%24File/3321-003.pdf (dostęp: 31.03.2018).

Opinia rzecznika generalnego Juliane Kokott przedstawiona w dniu 27 października 2005 r.

Pisarczyk Ł., Nowy model zatrudnienia terminowego w prawie pracy? – część 1, Monitor Prawa Pracy 2016, 4.

Porozumienie ramowe w sprawie pracy na czas określony. Preambuła, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A31999L0070 (dostęp: 31.03.2018).

Postanowienie Trybunału Sprawiedliwości z dnia 24 kwietnia 2009 r. C-519/08, Lex, nr 511769, Dz. U.UE.C.2009/205/17.

Rylski M., Przeciwdziałanie nadużywaniu umów o pracę na czas określony po nowelizacji Kodeksu pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2016, 11.

Stelina J., w: Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 3, A. Sobczyk (red.), Warszawa 2017.

Stelina J., Nowa koncepcja umowy o pracę na czas określony, Państwo i Prawo 2015, 11.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 2018, 108).

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015.1220).

Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw. Druk sejmowy nr 3321, 10 kwietnia 2015 r.

Wyrok Sądu Najwyższegodnia 17 maja 2016 r. II PK 99/15. SIP Lex, nr 2071114.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 23 kwietnia 2009 r. C-379/07, Legalis, 126947, ZOTSiS 2009/4A-/I-3071.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 26 stycznia 2012 r. C-586/10, ZOTSiS 2012/1-/I-, Lex, nr 1103542, www.eur-lex.europa.eu (dostęp: 31.03.2018).

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 4 lipca 2006 r. C-212/04, ZOTSiS 2006/7A-/
I-6057, ECR 2006/7A-/I-6057P.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 13 marca 2014 r. C-190/13, Lex, nr 1433641, ZOTSiS 2014/3-/I-.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości z dnia 15 kwietnia 2008 r. C-268/06, Lex, nr 385339, ZOTSiS 2008/4B-/I-2483.