Pojęcie reprezentatywności związków zawodowych w świetle nowelizacji ustawy o związkach zawodowych

Krzysztof Walczak

Abstrakt

The concept of representativeness of trade unions in the light of the amendment to the Trade Unions Act

The subject of the study is the analysis of the concept of representativeness of trade unions, which is extremely important for collective labor law. The author analyzes how the understanding of this concept changed in the historical approach and what are its basic assumptions in the light of the amendment to the Trade Unions Act. This analysis, however, is not limited to assessing the provisions from the point of view of Polish law, but shows how the concept of a representative trade union organization should be defined in the light of the conventions of the International Labour Organization. Finally, the author presents proposals for changes in law regarding not only to collective but also individual labour law.
Słowa kluczowe: związek zawodowy, reprezentatywna organizacja związkowa, układ zbiorowy pracy, Rada Dialogu Społecznego, pracownik, osoba wykonująca pracę zarobkową , trade union, representative trade union organization, collective labor agreement, Social Dialogue Council, employee, worker
References

Cudowski B., Model rozwiązywania sporów zbiorowych, w: Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, G. Goździewicz (red.), Toruń 2000.

Dubowik A., Liczba członków zakładowej organizacji związkowej jako czynnik determinujący jej status, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2006, 9.

Florek L., w: Kodeks pracy. Komentarz, L. Florek (red.),Warszawa 2005.

Freedom of association and collective bargaining. General Survey by the Committee of Experts on the Application of Conventiones and Recommendations, Geneva 1983.

Gładoch M., Status niereprezentatywnej organizacji związkowej w kontekście prawa koalicji, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2012, 1.

Gładoch M., w: Kodeks pracy. Komentarz, A. Sobczyk (red.), Warszawa 2015.

Goździewicz G., Podstawowe zasady zbiorowego prawa pracy, w: Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, G. Goździewicz (red.), Toruń 2000.

Grabowska A., Trójstronna debata w nowej odsłonie – pierwszy rok funkcjonowania Rady Dialogu Społecznego, Biuletyn Centrum Partnerstwa Społecznego Dialog 2017, 1.

Hajn Z., Ustawowy model organizacji polskiego ruchu związkowego i jego wpływ na zbiorowe stosunki pracy, w: Prawo pracy a wyzwania XXI wieku. Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, M. Matey-Tyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner (red.), Warszawa 2002.

Hajn Z., Zbiorowe prawo pracy. Zarys systemu, Warszawa 2013.

Kowalczyk A., Pojęcie i skutki prawne zasady reprezentatywności związków zawodowych w prawie polskim, Rzeszów2014.

Kowalik Z., Towalski R., Gdzie jest miejsce związków zawodowych w świecie korporacji?, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego 2017, 2.

Latos-Miłkowska M., Reprezentatywność w zbiorowych i w indywidualnych stosunkach pracy, w: Indywidualne a zbiorowe prawo pracy, L. Florek (red.), Warszawa 2007.

La liberte syndicale. Manuel d’education ouvriere, Geneve 1988.

Oniszczuk J., Pojęcie reprezentatywności organizacji związkowych w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1997, 7–8.

Ostrowski P., Gałecka M., Między porozumieniem a konfliktem. Dyskurs w „Debatach Trójstronnych” TVP Info w perspektywie kryzysu w zinstytucjonalizowanym dialogu społecznym w Polsce, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego 2017, 3.

Paszek A., Problem reprezentatywności związków zawodowych w prawie polskim, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2000, 2.

Piątkowski J., Polityka społeczna a zbiorowe prawo pracy, w: System prawa pracy, t. V,Zbiorowe prawo pracy, K.W. Baran (red.), Warszawa 2014.

Pliszkiewicz M., Seweryński M., Problemy reprezentatywności w zbiorowych stosunkach pracy, Państwo i Prawo 1995, 9.

Podgórska-Rakiel E., Konieczność nowelizacji prawa polskiego w kwestii wolności związkowych z perspektywy Międzynarodowej Organizacji Pracy, Monitor Prawa Pracy 2014, 10.

Raczkowski M., Podmioty uprawnione do zmiany zakładowego układu zbiorowego pracy, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2014, 2.

Seweryński M., Problemy legislacyjne zbiorowego prawa pracy,w: Prawo pracy RP w obliczu przemian, M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński (red.), Warszawa 2006.

Sobczyk A., Reprezentatywność organizacji związkowej a wybór rady pracowników, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2008, 3.

Stelina J., Pojęcie reprezentatywności związku zawodowego, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1995, 5.

Stelina J., Zbiorowa reprezentacja pracowników w Polsce – stan obecny i perspektywy, w: Problemy kodyfikacji prawa pracy. Wybrane zagadnienia zabezpieczenia społecznego, Gdańsk 2007.

Stelina J., Nowa koncepcja reprezentatywności organizacji związkowej, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2008, 6.

Stelina J., Obowiązek złożenia pracodawcy informacji o łącznej liczbie członków zakładowej (międzyzakładowej) organizacji związkowej, w: Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej. Zbiór studiów, B.M. Ćwiertniak (red.), Sosnowiec 2012.

Świątkowski A.M., Reprezentacja związkowa interesów zbiorowości pracowników, w: System prawa pracy,t. V, Zbiorowe prawo pracy, K.W. Baran (red.), Warszawa 2014.

Towalski R., Gdzie jest miejsce związków zawodowych w świecie korporacji?, Dialog. Pismo Dialogu Społecznego 2017, 2.

Unterschütz J., Reprezentatywność związków zawodowych a zasada równego traktowania partnerów społecznych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio G IUS, Lublin 2015.

Valticos N., Droit international du travail, Paris 1970.

Walczak K., Zbiorowe prawo pracy. Aspekty prawa międzynarodowego, europejskiego i polskiego, Warszawa 2004.

Walczak K., Międzynarodowe zbiorowe prawo pracy, w: System prawa pracy, t. V,Zbiorowe prawo pracy, K.W. Baran (red.), Warszawa 2014.

Walczak K., MOP – członkostwo, struktura, organy, w: System prawa pracy, t. IX,Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Standardy uniwersalne (globalne), K.W. Baran (red.) – w przygotowaniu.

Wolność związkowa. Przegląd podjętych decyzji i wprowadzonych zasad przez Komitet Wolności Związkowych Rady Administracyjnej MBP, Gdańsk 2012.

Wratny J., Związki zawodowe w prawodawstwie polskim w latach 1980–1991, Lublin 1994.

Wratny J., Problem reprezentatywności związków zawodowych w zakładzie pracy. Więcej pragmatyzmu czy demokracji? Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2012, 3.

Wratny J., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa 2016.

Wypych-Żywicka A., Zwolnienia z przyczyn niedotyczących pracowników, w: System prawa pracy,t. V,Zbiorowe prawo pracy, K.W. Baran (red.), Warszawa 2014.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".