Kierunki kodyfikacji prawa pracy według Profesora Tadeusza Zielińskiego

Justyna Czerniak-Swędzioł

Abstrakt

Directions of codification of labor law according to Professor Tadeusz Zieliński

Prof. Ph.D. Tadeusz Zieliński took an active part in the discussion on the future of labor law, he loudly demanded the necessity of making changes and set new directions for these changes. As he emphasized, in order to codify law, it is necessary to think in the long-term perspective, and not only thinking limited by legislative periods. Labor law is a branch of law so deeply involved in politics that it is difficult to achieve in it a long-lasting consensus between conflicting endeavors. According to Prof. Ph.D. Tadeusz Zieliński - the new Labor Code should be an act of primary importance and should not be a modification of the present, but it should also take advantage of and accept as its own institutions that have already proved their worth. The new Labor Code must be based partly on new general assumptions, contain a catalog of basic (general) principles of labor law, which will give it cohesion, with the principle of supremacy at the forefront, which in turn will guarantee its longevity. The Labor Code must be permanent, so its amendments should only be carried out in absolutely exceptional situations. A well-written code should be a complete act, an open legal system, a stable and edited pure Polish. According to Prof. Zieliński, the subject of interest of the new Labor Code should be broadly understood employment. Prof. Tadeusz Zieliński in his reflections on the codification of labor law indicated a clear lack of harmony between labor law provisions with the Constitution of the Republic of Poland. There is no doubt that the reform of labor law is in the light of the requirements of proper legislation a very difficult goal, because it should be adapted to the needs of the new system of work. Considerations on the directions of labor law codification according to Prof. Zieliński still remain very current. Professor Zieliński indicated that the future will show whether we are going to try to recruit labor law, but we will not fall into the trap of cutting our coat according to our cloth. At this moment, it is regrettable to say that unfortunately we have fallen into a trap, and the fiasco of the work of the last commission on new labor codes is not optimistic.
Słowa kluczowe: kodyfikacja prawa pracy, zasady prawa pracy, klauzule generalne, umowa o zatrudnienie , codification of labor law, basic principles of labor law, the principle of supremacy, employment contracts, general clauses, the constitution of the Republic of Poland
References

Czerniak-Swędzioł J., Umowa uaktywniająca rozważania de lege lata i de lege ferenda, w: Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie, G. Goździewicz (red.), Toruń 2018.

Goździewicz G., Podstawowe zasady zbiorowego prawa pracy, w: Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, G. Goździewicz (red.), Toruń 2000.

Jackowiak Cz., Podstawowe problemy rekodyfikacji prawa pracy PRL, Państwo i Prawo 1986, 10.

Latos M., Pisarczyk Ł., Sprawozdanie z dyskusji nad referatem pt. „Problem rekodyfikacji prawa pracy” przedstawione na XI Ogólnopolskim Zjeździe Ośrodków Prawa Pracy i Polityki Socjalnej w Wiśle-Jaworniku 20 czerwca 1999 r., Praca i Zabezpieczenie Społeczne 1999, 7–8.

Sobczyk A., Prawo pracy w świetle Konstytucji, t. I.Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy, t. II.Wybrane problemy i instytucje prawa pracy a ochrona konstytucyjnych praw i wolności człowieka, Warszawa 2013.

Zieliński T., Droga do ziemi obiecanej, Warszawa 2002.

Zieliński T., Klauzule generalne w przepisach prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2001, 11.

Zieliński T., Problemy części ogólnej prawa pracy, w: Prawo pracy RP w obliczu przemian, M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński (red.), Warszawa 2006.

Zieliński T., Problem rekodyfikacji prawa pracy, Państwo i Prawo 1999, 7.

Zieliński T., Umowy o zatrudnienie w aspekcie rekodyfikacji prawa pracy, w: Szczególne formy zatrudnienia, Z. Kubot (red.), Wrocław 2000.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".