Some remarks on the extraordinary complaint against the valid judicial decisions in civil proceedings pertaining to cases within the subject-matter and scope of labour law

Andrzej Olaś,

Kinga Moras-Olaś

Abstrakt

This article concerns an extraordinary complaint which is a new remedy in Polish civil procedural law against legally valid judicial decisions terminating proceedings. The authors analyse pivotal issues related to the manner of shaping this measure against the background of other extraordinary remedies, with particular emphasis on the specificity of the application of this complaint in cases within the subject-matter and scope of labour law. An important issue of a general nature raised in the article is the impact of the new measure on the principle of finality of valid judgments established at the constitutional level and its impact on selected paramount principles of substantive and procedural labour law. These considerations lead the authors to a critical evaluation of the introduced regulation in terms of its legislative correctness, coherence with other extraordinary means of appeal, and in particular the principle of finality of valid judicial decisions.

Słowa kluczowe: extraordinary complaint, extraordinary appellate measures, legal remedies, fi nality of valid judicial decisions , skarga nadzwyczajna, nadzwyczajne środki zaskarżenia, trwałość prawomocnych orzeczeń
References

Balcerzak M., Skarga nadzwyczajna do Sądu Najwyższego w kontekście skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, Palestra 2018, 1–2.

Baran K.W., Sądowy wymiar sprawiedliwości w sprawach z zakresu prawa pracy, Warszawa 1996.

Dul R., Skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia a skarga kasacyjna w procesie cywilnym, Warszawa 2015.

Grzegorczyk P., Stabilność orzeczeń sądowych w sprawach cywilnych w świetle standardów konstytucyjnych i międzynarodowych, in: Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego a Kodeks postępowania cywilnego. Materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr i Zakładów Postępowania Cywilnego, Serock k. Warszawy, 24–26.09.2009 r., T. Ereciński, K. Weitz (eds.), Warszawa 2010.

Gudowski J., Pogląd na kasację, Przegląd Sądowy 2013, 2.

Manowska M., Postępowania odrębne w procesie cywilnym, Warszawa 2012.

Manowska M., Wznowienie postępowania w procesie cywilnym, Warszawa 2008.

Mędrala M., Funkcja ochronna cywilnego postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy, Warszawa 2011.

Mędrala M., Kontaminacja postępowania sądowego w sprawach z zakresu prawa pracy z postępowaniem uproszczonym w relacji do funkcji ochronnej, Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej 2010.

Olaś A., Res iudicata pro veritate habetur? Rzecz o erozji stabilności prawomocnych orzeczeń: apologia powagi rzeczy osądzonej a poszukiwanie trzeciej drogi, in: Ius est a iustitia appellatum. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Tadeuszowi Wiśniewskiemu, M. Tomalak et al. (eds.), Warszawa 2017.

Resich Z., in: System prawa procesowego cywilnego. Vol. II.Postępowanie rozpoznawcze przed sądami pierwszej instancji, W. Berutowicz (ed.), Warszawa 1987.

Resich Z., Res iudicata, Warszawa 1978.

Sanetra W., Uwagi o skardze o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia – ze szczególnym uwzględnieniem spraw z zakresu prawa pracy, Przegląd Sądowy 2005, 9.

Siedlecki W., in: W. Siedlecki, Z. Świeboda, Postępowanie cywilne. Zarys wykładu, Warszawa 2004.

Skąpski M., in: System prawa pracy. Vol. VI.Procesowe prawo pracy, K.W. Baran (red.), Warszawa 2016.

Vitkauskas D., Dikov G., Protecting the Right to a Fair Trial under the European Convention on Human Rights, Strasbourg 2012.

Weitz K., in: System prawa procesowego cywilnego. Środki zaskarżenia. Vol. III, part 2, T. Ereciński (ed.), Warszawa 2013.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".