O kształtowaniu prawa pracy i jego związkach z polityką społeczną

Barbara Godlewska-Bujok

Abstrakt

Drafting the employment law and its relations to social policy

Labour law is constantly subject to the process of change. This is because the social and economic conditions are constantly changing. The multitude of factors affecting the shape of change causes difficulties in determining how the labour law should look like and to whom it should serve. Labour law can be treated as an instrument of social policy only to a limited extent – in the framework of semiimperative norms.

JEL:  K31
ASJC: 3309

Słowa kluczowe: prawo pracy, polityka społeczna, kształtowanie prawa, normy, normy semiimperatywne , labour law, social policy, reshaping the law, norms, semiimperative norms
References

Biernat T., Polityka prawa a model edukacji prawniczej, Kraków 2007.

Florek L. (red.), Prawo pracy a bezrobocie, Warszawa 2003.

Gersdorf M., Prawo zatrudnienia, Warszawa 2013.

Hajn Z., Ochrona miejsc pracy a interes pracodawcy, w: L. Florek (red.), Prawo pracy a bezrobocie, Warszawa 2009.

Jończyk J., Rekonstrukcja zatrudnienia i zabezpieczenia społecznego: podstawowe pojęcia prawne, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2014, 1.

Kociucki L., Funkcja rozdzielcza prawa pracy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1988, L, 4.

Kubot Z., Kuczyński T., Masternak Z., Szurgacz H. (red.), Prawo pracy. Zarys wykładu, Warszawa 2005.

Liszcz T., Praca i kapitał w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, Studia Iuridica Lublinensia 2015, 22.

Maniewska E., O pożądanych granicach nowatorstwa projektów nowej kodyfikacji prawa pracy słów kilka, Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2018, 3.

Moczydłowska J.M., Błędy w zarządzaniu relacjami z pracownikami jako wewnętrzne źródło kryzysu w organizacji, w: Strategie działań w warunkach kryzysu, praca zbiorowa, S. Partycki (red.), Lublin 2013

Partycki S. (red.), Strategie działań w warunkach kryzysu, praca zbiorowa, Lublin 2013.

Pobłocki K., Kapitalizm. Historia krótkiego trwania, Warszawa 2017.

Rifkin J., Koniec pracy. Schyłek siły roboczej na świecie i początek ery postrynkowej, Wrocław 2001.

Salwa Z., Podstawowe założenia przebudowy prawa pracy, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny 1988, L, 4.

Salwa Z., Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa 1999.

Sanetra W., Prawo pracy, Białystok 1994.

Sennett R., Upadek człowieka publicznego, Warszawa 2009.

Skąpski M., Ochronna funkcja prawa pracy w gospodarce rynkowej, Kraków 2006.

Supiot A., Perspectives on work: Introduction, International Labour Review 1996,  135 (6).

Szubert W., Studia z polityki społecznej, Warszawa 1973.

Szubert W., Zarys prawa pracy, Warszawa 1976.

Williams S., Adam-Smith D., Contemporary Employment Relations: A Critical Introduction, Oxford 2010.

Wronkowska S., Zieliński M., Komentarz do zasad techniki prawodawczej z dnia 20 czerwca 2002 r., Warszawa 2012.

Zieliński T., Prawo pracy. Zarys systemu. Część I. Ogólna, Warszawa–Kraków 1986.

 

Źródła internetowe

Dąbrowska A., Ile pracodawcę kosztuje pracownik?, https://finanse.wp.pl/ile-pracodawce-kosztuje-pracownik-6114729312024705a (dostęp: 12.01.2012).

Kaszuba K., Sieci handlowe walczą o pracowników benefitami pozapłacowymi, https://www.wiadomoscihandlowe.pl/artykuly/sieci-handlowe-walcza-o-pracownikow-benefitami-poz,44737/3 (dostęp: 23.01.2018).

Pracodawcy walczą o pracowników, https://ceo.com.pl/pracodawcy-walcza-o-pracownikow-17869 (dostęp: 18.04.2018).

Raczkowski W., Pracownik to tylko koszt, Tygodnik Przegląd 2016, 4.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".