Przetwarzanie danych osobowych dotyczących zatrudnienia w Kościołach i innych związkach wyznaniowych

Olgierd Kucharski,

Paweł Wolnicki

Abstrakt

Processing of personal data on employment in churches and religious associations

In this work authors analyze existing legal regulations in the state and internal (canonical) legal order, concernig processing of personal data on employments in churches and religious associotions. Presented considerations regarding the principles of employment in churches and other religious associatons indicated that from formal side there are no significant differences with respect to other entities appearing in the legal turnover. The right to autonomy allows churches and religious associations in the borders of state law, to determine the rules processing of personal data, in accordance with the assumptions resulting from their specificity.

JEL:  K31
ASJC: 3309

Słowa kluczowe: dane osobowe, Kościoły i związki wyznaniowe , personal data, churches and religious associations
References

Drozd A., Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. Wzory pism i przepisy, Warszawa 2006.

Kodeks pracy. Komentarz. Wyd. 2, A. Sobczyk (red.), Warszawa 2015.

Kulesza E., Ochrona danych osobowych a wolność sumienia i wyznania w prawodawstwie polskim, w: P. Majer (red.), Ochrona danych osobowych i prawo do prywatności w Kościele, Kraków 2001.

Makowski D., Ochrona danych osobowych według wytycznych Międzynarodowego Biura Pracy, „Inspektor Pracy” 2000, 1–2.

Mazurkiewicz P., Ochrona danych osobowych w Kościołach i związkach wyznaniowych w świetle Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchyleniu dyrektywy 95/46 WE, w: S. Dziekoński, P. Drobek, Ochrona danych osobowych w Kościele, Warszawa 2016.

Mezglewski A., Działalność związków wyznaniowych, a ochrona danych osobowych, Studia z Prawa Wyznaniowego 2007, 10.

Mezglewski A., Perspektywa i zakres implementacji nowych przepisów Unii Europejskiej dotyczących przetwarzania danych osobowych przez związki wyznaniowe, w: S. Dziekoński, P. Drobek, Ochrona danych osobowych w Kościele, Warszawa 2016.

Mielczarek M.A., Realizacja wolności religijnej w zatrudnieniu pracowniczym, Warszawa 2013.

Orzeszyna K., Podstawy relacji między państwem a Kościołami w konstytucjach państw członkowskich i traktatach Unii Europejskiej, Lublin 2007.

Poniatowski M., Przetwarzanie danych osobowych w kościelnych organizacjach pożytku publicznego, w: S. Dziekoński, P. Drobek, Ochrona danych osobowych w Kościele, Warszawa 2016.

Sobczyk P., Ograniczenie praw podmiotu ze względu na przetwarzanie danych osobowych dotyczą-
cych przekonań religijnych i przynależności wyznaniowe
j, Studia z Prawa Wyznaniowego 2010, 13.

Wolnicki P., Kucharski O., Formy zatrudnienia i ich dokumentacja w kościołach i innych związ-
kach wyznaniowych
, Częstochowa 2018.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".