The right to social security in the constitution of the republic of Serbia

Aleksandar R. Ivanović

Abstrakt

The author deals with the issue of constitutional protection of the right to social scurity in the Republic of Serbia. In this connection, the author first analyzes the provisions of the current Constitution of the Republic of Serbia which prescribing the right to social security. Subsequently, the scope of the material and personal rights of social security, which are guaranteed by the Constitution of the Republic of Serbia, are presented in the paper. Through analysis of two decisions of the Constitutional Court regarding the constitutionality of the provisions of individual laws pertaining to the exercise of these rights is presented impact of the constitutional regulations on the content of the social security rights in the legal system of the Republic of Serbia. In the second part of the paper author points on threats to social security rights in times of economic crisis according to actual state in Republic of Serbia. At the very end of the work, instead of the conclusion, the author deals with assessment of the future of social security rights in lights of the Serbian  Constitution. Within that, author offers proposal of amendments to the Constitution of Serbia with the aim of improving the protection of social security rights through adequate prescribing of the right to social protection, as well as prescribing the right to housing.

JEL  K31
ASJC:   3309 
Słowa kluczowe: prawo do zabezpieczenia społecznego, Konstytucja Republiki Serbii, ochrona, zagrożenia, wyzwania, right to social security, Constitution of Republic of Serbia, protection, threats, challenges
References

Marković R. (2006) Ustav Republike Srbije iz 2006 – kritički pogled [2006 Constitution of the Republic of Serbia – a critical appraisal], “Anali Pravnog fakulteta u Beogradu”, vol. 54. no. 2, p. 5–46.

Marković R. (2012) Ustavno pravo [Constitutional law], Beograd.

Pavjančić M. (2009) Komentar Ustava Republike Srbije [Commentary on the Constitution of the Republic of Serbia], Beograd.

Petraković D. (2007) Reforma sistema penzijsko-invalidskog osiguranja u Srbiji [Reform of the pension and disability insurance system in Serbia], “Industrija”, vol. 35., p. 29–46.

Rapajić M. (2015) Ekonomska i socijalna prava u Ustavu Srbije [Economic and social rights in the Constitution of Serbia], “Zbornik radova Pravnog fakulteta u Novom Sadu”, vol. 49, no. 1, 2015, p. 273–298.

Simović D., Avramović D., Zekavica R. (2013) Ljudska prava [Human rights], Beograd.

Vila I. (2014) Ustavnosudska zaštita ekonomskih i socijalnih prava u vreme ekonomske krize [Constitutional court protection of economic and social rights during the economic crisis], “Pravni zapisi”, vol. 5, no. 1, p. 66–80.

JEL:   K31
ASJC:  3309

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".