Legal protection of trade unionists after the amendment of 5 July 2018 to the Trade Unions Act

Krzysztof Wojciech Baran

Abstrakt

On 5 July 2018 the Polish Sejm adopted an amendment to the Trade Unions Act. It significantly changes the status of trade unionists at the company level. The starting point for further deliberations is that as from 1 January 2019 these entitlements will be granted not only to trade unionists employed on the basis of a contract of employment, but also  to other persons engaged in gainful employment. By this I mean both those performing work on the basis of civil law contracts as well as self-employed. The July amendment to the Trade Unions Act regarding the legal status of trade unionists concerns their unpaid leaves, leaves from work duties and leaves to perform ad hoc activities and protection of sustainability of employment. These entitlements will be discussed in this Art. in such sequence.

JEL  K31
ASJC:   3309
Słowa kluczowe: związkowcy, prawo do bezpłatnego urlopu, trade unionists, right to unpaid leave
References

Baran K.W. (2018a) O pojęciu pracodawcy w zbiorowym prawie pracy – uwagi de lege lata i de lege ferenda [The concept of employer in the collective labour law – de lege lata and de lege ferenda], “Monitor Prawa Pracy”, nr 3, p. 7–10.

Baran K.W. (2018b) O zakresie prawa koalicji w związkach zawodowych uwagi de lege ferenda [De lege ferenda remarks on the scope of the right of coalition in trade unions] [in:] G. Goździewicz (ed.), Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie [Contract of service and contract for services], Warszawa.

Florek L. (2018) Zakres podmiotowy wolności koalicji [Personal scope of the freedom of coalition] [in:] J. Stelina, J. Szmit (eds.), Zbiorowe prawo zatrudnienia [Collective employment law], Warszawa.

Książek D. (2016) [in:] K.W. Baran (ed.), Zbiorowe prawo pracy. Komentarz [Collective labour law. Commentary], Warszawa.

Mrozowska M (1997) Urlopy bezpłatne i zwolnienia od pracy związkowców [Unpaid leaves and other leaves from work of trade unionists], “Prawo Pracy”, nr 1, p. 17–18.

Niedbała Z. (2010) Z problematyki szczególnej ochrony trwałości stosunku pracy [Special protection of sustainability of an employment relationship] [in:] A. Sobczyk (ed.), Księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 40-lecia pracy naukowej Profesor Barbary Wagner [Memorial book for the 40th anniversary of academic work of Professor Barbara Wagner], Warszawa.

Sierocka I. (2001) Zwolnienia od pracy i urlopy działaczy związkowych [Leaves from work and holidays of trade unionists], “Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 8.

Stelina J. (2005) Przywrócenie do pracy chronionego działacza związkowego w orzecznictwie Sądu Najwyższego [Reinstatement of a protected trade unionist in the case-law of the Supreme Court], “Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 1.

Court sentences

Judgment of the Supreme Court of 7 June 1994, I PKN 29/94, OSNP 1994, no. 12, item 189.

Judgment of the Supreme Court of 16 January 1996, I PRN 85/95, OSNP 1997, no. 1, item 9.

Judgment of the Supreme Court of 6 May 1996, I PRN 37/96, OSNP 1997, no. 3, item 51.

Judgment of the Supreme Court of 10 April 1997, I PKN 88/99, OSNP 1998, no. 1, item 10.

Judgment of the Supreme Court of 23 January 2004, I PK 208/83, OSNP 2004, no. 23, item 401.

Judgment of the Supreme Court of 20 September 2005, II PK 21/05, OSNP 2006, no. 15–16, item 231.

Judgment of the Supreme Court of 11 January 2006, I PK 106/95, MPP 2006, no. 2.

Judgment of the Supreme Court of 18 May 2007, I PK 275/06, LEX no. 317825.

Judgment of the Supreme Court of 6 March 2008, II PK 192/07, OSNP 2009, no. 11–12, item 141.

Judgment of the Supreme Court of 15 September 2011, II PK 54/11, LEX no. 1128326.

Judgment of the Supreme Court of 17 May 2012, I PK 176/11, LEX no. 1148380.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".