Czas pracy osób niepełnosprawnych na podstawie wybranych regulacji prawnych

Wojciech Papis,

Anna Rogacka-Łukasik

Abstrakt

Working time of disabled people based on selected legal regulations

This study aims to present selected legal regulations concerning the working time of disabled people. The authors, in the examples of specific lex specialis regulations in relation to the provisions of the Act of 27 August 1997 on vocational and social rehabilitation as well as employing people with disabilities, show the complexity of the subject issue of this legal problem. The conducted considerations aim, apart from presenting some discrepancies in the subject matter, to show the multiplicity of legal solutions that make it possible to apply an equivalent system of working time to people with disabilities. They point to the restrictions on the application of regulations regarding the possibility of prolonging working time resulting from specific provisions regulating this issue for people with disabilities.

JEL  K31
ASJC:   3309
Słowa kluczowe: disabled persons, working time, labor law, an equivalent system of working time, extension of working time, extension of the billing period, osoby niepełnosprawne, czas pracy, prawo pracy, równoważny system czasu pracy, przedłużenie czasu pracy, przedłużenie okresu rozliczeniowego
References

Baran K.W. (2018) [w:] K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa.

Barański A., Szymańska M.H., Rozwadowska-Skrzeczyńska J. (2018) Karta nauczyciela. Komentarz, Warszawa.

Bury B. (2007) Praca w godzinach nadliczbowych jako obowiązek pracownika, Warszawa.

Ciepła H. (2010) Stosunki pracy w służbie cywilnej, Warszawa. Definicja osoby niewidomej (2016/2019) http://fazon.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=242:definicja-osoby-niewidomej&catid=14&Itemid=142 (dostęp: 4.02.2019).

Dörre-Kolasa D. (2018) [w:] A. Sobczak (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa.

Gajewski S., Jakubowski A. (2016) Ustawa o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej – komentarz, Warszawa.

Gersdorf M. (2004) O pojęciu pracy w godzinach nadliczbowych polemicznie, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 3.

Klimkiewicz L. (2011) Czas pracy osób niepełnosprawnych, cz. 2, „Służba Pracownicza”, nr 1.

Kurzynowski A. (1996) Regionalna polityka społeczna – uwagi ogólne [w:] A. Kurzynowski (red.), Bezrobocie w piątym roku transformacji gospodarczej w Regionie Północno-Wschodnim,Warszawa. Czas pracy osób niepełnosp raw nych na p odstaw ie wybranych regulacji prawnych Kuźniar A. (2015) Elastyczny czas pracy pracowników niepełnosprawnych [w:] M. Bosak, (red.), Prawo a niepełnosprawność. Wybrane aspekty, Warszawa.

Lisowski K., Stradomski K. (2018) Karta Nauczyciela. Komentarz, Warszawa. 

Paluszkiewicz M. (2018) [w:] K.W. Baran (red.), System prawa pracy, t. 8: Prawo rynku pracy, Warszawa.

Pisarczyk Ł. (2017) [w:] L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa.

Rączka K. (2004) Nowe pojęcie pracy w godzinach nadliczbowych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne” 2004, nr 3.

Staszewska E. (2015) [w:] M. Włodarczyk (red.), Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Komentarz, Warszawa.

Stefański K. (2018a) [w:] K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa.

Stefański K. (2018b) Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników, Warszawa.

Świątkowski A.M. (2018) Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa.

Zieliński T., Goździewicz G. (2017) [w:] L. Florek (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa.

 

Orzecznictwo

Wyrok SN z 23 czerwca 2005 r., II PK 265/04, OSNP 2006, nr 5–6, poz. 76.

Uchwała SN z 8 kwietnia 2009 r., II PZP 2/09, OSNP 2009, nr 19–20, poz. 249.

Wyrok TK z 13 czerwca 2013 r., K 17/11, Dz.U. 2013, poz. 791.