Aktywizacja zawodowa opiekunów osób z niepełnosprawnościami jako ważne zadanie państwa – wybrane zagadnienia

Maciej Borski

Abstrakt

Professional activation of guardians of disabled people as an important task of the state – selected issues

It is beyond any doubt that the possibility of professional activation ensures not only the fulfillment of one’s financial needs, but, above all, it allows an individual to be in charge of their life. The latter issue seems to be particularly important as far as the situation of guardians of people with disabilities is concerned, for everyone needs to have an influence upon their lives and the possibility to decide on the direction they want to move towards, regardless of the necessity to fulfill certain obligations in relation to other people. Pointing out particular solutions advocated by guardians of disabled people that support their professional activation and comparing them with the existing normative regulations, the author attempts to answer the question whether it is possible for a contemporary guardian of a disabled person to work professionally, without limiting oneself to performing care-service activities only.

JEL  K31
ASJC:   3309

Słowa kluczowe: guardian of disabled person, professional activation, job, socially useful jobs, opiekun osoby z niepełnosprawnością, aktywizacja zawodowa, praca, prace społecznie użyteczne
References

Bakalarczyk R. (2015) Polityka wsparcia rodzin z osobami niepełnosprawnymi. W cieniu wyroków Trybunału Konstytucyjnego RP i protestów społecznych, „Studia z Polityki Publicznej”, nr 1.

Bakalarczyk R. (2016) Wybrane problemy zabezpieczenia społecznego osób opiekujących się niesamodzielnymi bliskimi – wyzwania dla Sejmu VIII Kadencji, „Ubezpieczenia Społeczne.Teoria i praktyka”, nr 3.

Borski M. (2012) Prawo do pracy jako wartość uniwersalna [w:] B.M. Ćwiertniak (red.), Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej (zbiór studiów), t. 1, Sosnowiec.

Borski M. (2018) Publiczne formy wspierania opiekunów osób z niepełnosprawnościami, Sosnowiec.

Furmańska-Maruszak A. (2015) Równowaga między pracą a opieką. Wsparcie nieformalnego opiekuna osoby starszej na rynku pracy w porównaniach międzynarodowych, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 2(312).

GUS (2019) Informacja o liczbie bezrobotnych zarejestrowanych oraz stopa bezrobocia według statystycznego podziału kraju (rewizja NUTS 2016) oraz administracyjnego podziału terytorialnego kraju (TERYT). Stan w końcu stycznia 2019 r., http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/bezrobocie-rejestrowane/bezrobotni-zarejestrowani-i-stopa-bezrobocia-stan--w-koncu-stycznia-2019-r-,2,78.html (dostęp: 8.03.2019).

Jużyczyński J. (2017) Socjalne pasożytnictwo staje się sposobem na życie i polityką?, https://bastiondialogu.pl/socjalne-pasozytnictwo (dostęp: 8.03.2019).

Kołaczek B. (2014) Świadczenia pielęgnacyjne dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych – funkcje społeczne i ekonomiczne, „Polityka Społeczna”, nr 4.

Maslow, A.H. (1943) A Theory of Human Motivation, „Psychological Review”, vol. 50(4).

Niedźwiedzka A., Wisła I. (2016) Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami „Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem Tatą. Nie terapeutą”, http://programwyspa.pl/sites/default/files/informator_
dla_rodzicow_jestem_mama._nie_rehabilitantka._jestem_tata._nie_terapeuta.pdf (dostęp: 3.01.2019).

Powiatowy Urząd Pracy w Gliwicach (2012) [Regulamin organizowania prac społecznie użytecznych], http://www.pup.gliwice.pl/pracodawcy_przedsiebiorcy/prace_spolecznie_uzyteczne.html (dostęp: 27.01.2019).

Romer M.T. (1998) Prawa socjalne, „Szkoła Praw Człowieka”, z. 5.

Różański M. (2017) Dorabianie rodziców do świadczeń. Za i przeciw, http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/634160 (dostęp: 8.02.2019).

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".