Prawo kościołów i innych związków wyznaniowych do żądania od kandydata na pracownika danych osobowych o jego wyznaniu lub religii

Olgierd Kucharski,

Paweł Wolnicki

Abstrakt

The right churches and religious associationis to request information from an employee candidate about his confession and religion

In this work authors analyze existing legal regulations in the state legal order, concernig processing of personal data on employments in churches and religious associotions. Some of churches and religious associotions introduce regulations limiting access to employment in their structures for people professing different faith or views. They carry out their prophetic mission only or primarily with the participation of their own followers, opening themselves to all people, or only those who meet the requirements defined by internal law. This special legal relationship between an employee (candidate to empolyee) a church and other religion organizations as the employing entity, resulted from participation in the implementation of religious purposes, in especially the right of personal data about candidtae of employment proffesing.

JEL  K31
ASJC:   3309
Słowa kluczowe: churches and religious associations, personal data, labour law, kościoły i inne związki wyznaniowe, dane osobowe, prawo pracy
References

Banaszak B. (2012) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa.

Borecki P. (2012) Autonomia kościołów i innych związków wyznaniowych we współczesnym prawie polskim, „Studia z Prawa Wyznaniowego”, t. 15.

Ciborowski J. (2010) Kontratyp od zasady równego traktowania w zatrudnieniu w podmiotach o charakterze wyznaniowym, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 4.

Garlicki L. (2005) [w:] L. Garlicki (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 5, Warszawa.

Garlicki L. (red.) (2010) Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Komentarz do art. 1–18, t. 1, Warszawa.

Gołembski F. (2005) Tożsamość europejska (aspekty teoretyczne) [w:] F. Gołembski (red.), Tożsamość europejska, Warszawa.

Góralski W., Pieńdyk A. (2000) Zasada niezależności i autonomii Państwa i Kościoła w konkordacie polskim z 1993 roku, Warszawa.

Kłączyńska N. (2005) Dyskryminacja religijna a prawnokarna ochrona wolności sumienia  i wyznania, Wrocław.

Konstytucja duszpasterska o kościele w świecie współczesnym „Gaudium et Spes” ([1965]) [w:] Sobór Watykański II. Konstytucje, dekrety, deklaracje, Poznań.

Krukowski J. (1999) Konkordat polski – znaczenie i realizacja, Lublin.

Krukowski J. (2000) Kościół i Państwo. Podstawy relacji prawnych, Lublin.

Lewandowski M. (2014) Ochrona pracownika przed dyskryminacją w polskim prawie pracy, „Palestra”, nr 3–4.

Matusiak-Frączak M. (2018) Zatrudnianie przez wspólnoty wyznaniowe lub organizacje religijne a zasada niedyskryminacji ze względu na religię lub przekonania – glosa do wyroku Trybunału

Sprawiedliwości z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie C-414/16 Egenberger, LEX nr 2476520.

Mielczarek M.A. (2013) Realizacja wolności religijnej w zatrudnieniu pracowniczym, Warszawa.

Mik C. (2003) Czynniki religijny i etyczny w prawie i praktyce Unii Europejskiej [w:] J. Krukowski, O. Theisen (red.), Materiały III Międzynarodowej Konferencji na temat „Religia i wolność religijna w Unii Europejskiej”, Warszawa 2–4 września 2002, Lublin.

Nowicki M.A. (2011) Europejski Trybunał Praw Człowieka. Wybór orzeczeń 2010, Warszawa.

Orzeszyna K. (2007) Podstawy relacji między państwem a kościołami w konstytucjach państw członkowskich i traktatach Unii Europejskiej: studium prawnoporównawcze, Lublin.

Osuchowski J. (1996) Stosunki wyznaniowe w Polsce na tle transformacji ustrojowej, Warszawa.

Pietrzak M. (2013) Prawo wyznaniowe, Warszawa.

Posiedzenie Rady S[K]IKEA, 16.09.2010 (2010) http://bik.luteranie.pl/pl/aktualnosci125.html (dostęp: 16.07.2016).

Rączka K. (2014) [w:] M. Gersdorf, M. Raczkowski M., Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa.

Rynkowski M. (2004) Status prawny kościołów i związków wyznaniowych w Unii Europejskiej, Warszawa.

Seifert A. (2009) Religious in the Workplace. The Case of the Federal Republic of Germany, „Comparative Labor Law. Policy Journal”, nr 3.

Sobański R. (1999) Prawo kanoniczne a krajowy porządek prawny, „Państwo i Prawo”, nr 6. Sobczyk (red.) (2015) Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa.

Stanisz P. (2005) Wspólnotowy zakaz dyskryminacji, „Przegląd Sejmowy”, nr 1.

Stanisz P. (2006) Zakaz dyskryminacji ze względu na religię lub światopogląd w dyrektywie Rady Unii Europejskiej [w:] T. Guz, M. Kuć, (red.), Ius et fides. Księga jubileuszowa z okazji siedemdziesiątych urodzin Profesora Jana Świtki, Lublin.

Statut organisty w Archidiecezji Częstochowskiej (2009), https://archiczest.pl/dokumenty,18 (dostęp: 16.07.2016).

Strzała M. (2015), Gwarancje wolności religijnej w przepisach prawa pracy. Zarys prawnego de lege lata i postulaty de lege ferenda, „Internetowy Przegląd Prawniczy TBSP UJ”, nr 4.

Synod Archidiecezji Poznańskiej 2004–2008 (2008) Dokumenty, Poznań, nr 830.

Świątkowski A. (2016) Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa.

Wagner B. (red.) (2004), Kodeks pracy. Komentarz, Gdańsk.

Wolnicki P., Kucharski O. (2018) Formy zatrudnienia i ich dokumentacja w kościołach i innych związkach wyznaniowych, Częstochowa.

Zieliński T.J. (2007) Pojęcie religii, wyznania, związku wyznaniowego i kościoła w konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej [w:] T.J.Zieliński (red.), Prawo i religia, t. 1, Warszawa.

Zieliński T.J. (2011) Prawo wewnętrzne gmin wyznaniowych żydowskich w Polsce a normy ustawowe, „Studia z Prawa Wyznaniowego”, t. 14.

Orzecznictwo

Wyrok NSA z 23 stycznia 1998 r., I SA 1065/97, ONSA 1998, z. 4, poz. 135.

Wyrok ETPC z 15 stycznia 2013 r., Eweida i in. [Ladele] p. Wielka Brytania, LEX nr 1252935.

Wyrok TSUE z 17 kwietnia 2018 r., Vera Egenberger p. Evangelisches Werk für Diakonie und E ntwicklung eV, C-414/16, LEX nr 2476520.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".