Liczba członków jako kryterium posiadania uprawnień zakładowej organizacji związkowej po nowelizacji ustawy o związkach zawodowych z 2018 roku

Beata Rutkowska

Abstrakt

The number of members as the requirement for acquiring the rights of an enterprise trade union organization after the amendment to the Trade Unions Act of the year 2018

The Constitutional Tribunal stated in June 2015 that Art. 2(1) of the Trade Unions Act, to the extent, in which it restricts rights to form and join trade unions of workers not mentioned in this Article is  inconsistent with the Constitution. The Trade Unions Act was amended in July 2018 to adapt it to the new legal situation after the judgement of the Constitutional Tribunal. Among the amended provisions were those of Art. 251 regulating the conditions conferring the rights of an enterprise trade union organization on a trade union organization. The subject of the present study is comparing the previous and new regulations of the aforementioned Article and assessing changes introduced in this scope, as well as establishing, whether the amendments are sufficient in the context of a significant number of micro employers operating in the labour market.  

ASJC: 3308

JEL: K31

Słowa kluczowe: warunki posiadania przez organizację związkową uprawnień zakładowej organizacji związkowej, osoby wykonujące pracę zarobkową, mikropracodawcy, międzyzakładowe organizacje związkowe, nowelizacja ustawy o związkach zawodowych z 2018 r. / conditions conferring the rights of an enterprise trade union organization on a trade union organization, salaried workers, micro employers, inter-enterprise trade union organizations, the amendment to the Trade Unions Act of the year 2018
References

Baran K.W. (2010) Zbiorowe prawo pracy: komentarz, Warszawa.

Baran K.W. (2018) O zakresie prawa koalicji w związkach zawodowych uwagi de lege ferenda [w:] G. Goździewicz (red.), Umowa o pracę a umowa o zatrudnienie, Warszawa.

Dubowik A. (2003) Zaadowa organizacja związkowa po nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, Praca i Zabezpieczenie Speczne, nr 9.

Dubowik A. (2006) Liczba członków zaadowej organizacji związkowej jako czynnik determinujący jej status, Praca i Zabezpieczenie Speczne, nr 9.

Florek L. (2012) Zalety i wady dzialności związków zawodowych na szczeblu zaadowym [w:] Z. Hajn (red.), Związkowe przedstawicielstwo pracowników zaadu pracy, Warszawa.

Florek L. (2018) Zakres podmiotowy wolności związkowej [w:] J. Stelina, J. Szmit (red.), Zbiorowe prawo zatrudnienia, Warszawa.

Goździewicz G. (2013) Ogólna charakterystyka stosunków pracy u mych pracodawców [w:] G. Goździewicz (red.), Stosunki pracy u mych pracodawców, Warszawa.

Hajn Z. (2012) Związkowe przedstawicielstwo pracowników zaadu pracy w Polsce ewolucja, stan obecny, przysość [w:] Z. Hajn (red.), Związkowe przedstawicielstwo pracowników zaadu pracy, Warszawa.

Latos-Mkowska M. (2012) Mdzyzaadowa organizacja związkowa [w:] Z. Hajn (red.), Związkowe przedstawicielstwo pracowników zaadu pracy, Warszawa.

Latos-Mkowska M. (2013) Ochrona interesu pracodawcy, Warszawa.

Piątkowski J. (2014) Przedstawicielstwo związkowe jako podmiot zaadowego dialogu specznego [w:] J. Stelina (red.), Zaadowy dialog speczny, Warszawa.

Płażek S., Sobczyk A. (2013) Wątpliwości wokół interpretacji nowych przepisów ustawy o związkach zawodowych, Praca i Zabezpieczenie Speczne, nr 8.

Pudełko W. (2013), Obowiązek informacyjny zaadowej organizacji związkowej o liczbie członków termin wykonania obowiązku skutki uchybienia obowiązkowi informacyjnemu. Glosa do wyroku SN z dnia 6 października 2011 r., III PK 17/11, OSP, nr 5, poz. 53.

Raport o stanie sektora mych i średnich przedsiębiorstw w Polsce (2018), https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/raport-o-stanie-sektora-msp-w-polsce-2018 (dostęp: 28.03.2019).

Rutkowska B. (2016) The Monopoly of Trade Unions in the Shaping of the Terms and Conditions of Remuneration for Work and Resolving Collective Disputes from the Perspective of the Protection of Rights and Interests of Employees [w:] J. Carby-Hall, M. Rycak (eds.), Trade Unions and Non-union Employee Representation in Europe The Current State of Play and Prospects for the Future, Warsaw.

Sanetra W. (2012) Spory zbiorowe jako przedmiot postępowania sądowego [w:] G. Goździewicz (red.), Aktualne problemy zbiorowego prawa pracy w Polsce i w Niemczech, Toruń.

Stelina J. (2013) Zbiorowa ochrona pracowników u mych i średnich pracodawców [w:] G. Goździewicz (red.), Stosunki pracy u mych pracodawców, Warszawa.

Szmit J. (2013) Oczekiwania zmian ustawodawstwa pracy w zakresie statusu prawnego pracowników zatrudnionych przez mych pracodawców z perspektywy związków zawodowych [w:] G. Goździewicz (red.), Stosunki pracy u mych pracodawców, Warszawa.

Szmit J. (2018) Delegat związkowy propozycja regulacji [w:] J. Stelina, J. Szmit (red.), Zbiorowe prawo zatrudnienia, Warszawa.

Świątkowski A.M. (2013) Domniemanie zaprzestania dzialności związkowej, Monitor Prawa Pracy, nr 11.

Zieliński T. (2000) Pojęcie i przedmiot zbiorowego prawa pracy [w:] G. Goździewicz (red.), Zbiorowe prawo pracy w specznej gospodarce rynkowej: praca zbiorowa, Toruń.

Orzecznictwo

Wyrok SA w Katowicach z 29 grudnia 2015 r., III APa 41/15, LEX nr 1997497. Uchwała SN z 20 grudnia 2012 r., III PZP 7/12, LEX nr 1274988.

Wyrok SN z 6 października 2011 r., III PK 17/11, LEX nr 1227510. Wyrok SN z 2 marca 2012 r., I PK 120/11, LEX nr 1271581.

Wyrok SN z 19 sierpnia 2015 r., II PK 208/14, LEX nr 1802577. Wyrok SN z 20 czerwca 2017 r., I PK 198/16, LEX nr 2342186.

Wyrok TK z 28 września 2006 r., K 45/04, OTK-A 2006, nr 8, poz. 111.