Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy),Volume 26 (2019), Zeszyt 4

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Wujczyk
Sekretarz redakcji: Justyna Czerniak-Swędzioł
Rok wydania: 2019

Słowa kluczowe: pracodawca pośredni, przedsiębiorstwa wielonarodowe, Jan Paweł II / indirect employer, multinational enterprises, John Paul II, oczekiwania społeczne, badania empiryczne, funkcja ochronna, odpowiedzialność materialna pracownika, zmiany Kodeksu pracy, minimalne wynagrodzenie za pracę, urlopy rodzicielskie / social expectations, empirical research, protective function, employees material liability, amendments to the Labor Code, minimum remuneration for work, parental leaves, prawo równościowe UE, dyrektywa work-life balance, zatrudnienie, równość płci / EU gender equality law, Work-Life Balance Directive, employment, gender equality, uprawnienia rodzicielskie, samozatrudnienie, prawo pracy, zasiłek macierzyński, ubezpieczenie chorobowe / parental rights, self-employment, labor law, maternity allowance, sickness insurance, RODO, zbiorowe prawo zatrudnienia, administrator danych osobowych, związek zawodowy / GDPR, collective employment law, data controller, trade union, obowiązek trzeźwości w pracy, prewencyjne kontrole trzeźwości pracowników, obowiązek dbałości o stan bezpieczeństwa i higieny pracy, prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy / obligation to be sober in the workplace, preventive sobriety tests on employees, obligation t, świadectwo pracy, sąd pracy, zawartość świadectwa pracy / work certificate, labour court, contents of a work certificate, pracodawca, odpowiedzialność karna, bezpieczeństwo i higiena pracy, prawo karne / employer, criminal responsibility, work safety regulations, criminal law

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Pope John Paul II's concept of the indirect employer as exemplified by transnational corporations

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 4, s. 291-301
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.020.10910

Oczekiwania społeczne jako empiryczny wykładnik granic funkcji ochronnej prawa pracy

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 4, s. 303-316
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.021.10911

Projekt dyrektywy WLB – nowe podejście do równości płci w zatrudnieniu?

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 4, s. 317-339
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.022.10912

Uprawnienia związane z rodzicielstwem osób samozatrudnionych – uwagi de lege lata i de lege ferenda

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 4, s. 341-366
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.023.10913

Administrator danych osobowych w zbiorowym prawie zatrudnienia

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 4, s. 367-388
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.024.10914

Employee’s obligation to submit to preventive tests for sobriety

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 4, s. 389-401
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.019.10909

Work certificate after the amendment of 16 May 2019 to the Labour Code and the Code of Civil Procedure

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 4, s. 403-408
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.025.10915

Zakres podmiotowy obowiązków z zakresu BHP w świetle przepisów prawnopracowniczych i karnoprawnych

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 26 (2019), Zeszyt 4, s. 409-416
Data publikacji online: 5 września 2019
DOI 10.4467/25444654SPP.19.026.10916

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".