Zakres podmiotowy obowiązków z zakresu BHP w świetle przepisów prawnopracowniczych i karnoprawnych

Żaneta Grygiel-Kaleta

Abstrakt

The subjective scope of work safety obligations in the light of legal and penal law provisions

The issue, which has been analyzed, concerns the issue of criminal liability for violating the health and life of persons performing work as a result of failing to fulfill their work safety obligations. The problem that has been raised concerns the subjective scope of persons responsible for this protection. The considerations were reduced to the comparison of the hypothesis of the norm developed on the basis of labor law and criminal law. The author clearly states that the good protected on the basis of the provisions of the Criminal Code has been treated too narrowly. To make it clear that health and human life, as a protected good, should not be subjected to a valuation assessment based on the basis of employment. The considerations lead to the conclusion that the current approach and the use of a worker’s notion of criminal law can not be interpreted narrowly, within the meaning of Art. 2 k.p. 

ASJC: 3308

JEL: K31

Słowa kluczowe: pracodawca, odpowiedzialność karna, bezpieczeństwo i higiena pracy, prawo pracy, prawo karne / employer, criminal responsibility, work safety regulations, labor law, criminal law
References

Daniluk P. (2011) Narażenie pracownika na bezprednie niebezpieczeństwo utraty życia albo cżkiego uszczerbku na zdrowiu wskutek niewypnienia obowiązku wynikającego z odpowiedzialności za BHP, Monitor Prawa Pracy, nr 4.

Daniluk P. (2015) [w:] R.A. Stefski (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa.

Góral Z. (2012) Umowne podstawy zatrudnienia, Warszawa.

Grześkowiak A., Wiak K. (2012) Kodeks karny. Komentarz, Warszawa.

Kowalski S. (2012) Związanie sądu cywilnego wyrokiem skazującym za naruszenie obowiązków z zakresu BHP, Monitor Prawa Pracy, nr 6.

Radecki W. (2010) [w:] A. Wąsek, R. Zaocki (red.), Kodeks karny, t. 1, Warszawa.

Szeleszczuk D. (2015) [w:] A. Grześkowiak (red.) Kodeks karny, Komentarz, Warszawa.

Unterschutz J. (2013) [w:] W. Cieślak, S. Steinborn (red.), Profesor Marian Cieślak osoba, dzio, kontynuacje, Warszawa.

Wratny J. (2013) Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa.

Zieliński M. (2010) Wyadnia prawa. Zasady, regy, wskazówki, Warszawa.

Orzecznictwo

Postanowienie SN z 13 kwietnia 2005 r., III KK 23/05, OSNKW 2005, z. 7–8, poz. 69.

Wyrok SA w Poznaniu z 26 września 2012 r., I ACa 553/12, OSP 2013, nr 7–8, poz. 78.

Wyrok SN z 19 lutego 2013 r., IV KK 216/12, KZS 2013, nr 5, poz. 20.

Uchwała SN z 15 grudnia 2005 r., I KZP 34/05, OSP 2006, nr 7–8, poz. 93.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".