Employee’s obligation to submit to preventive tests for sobriety

Magdalena Rycak

Abstrakt

The article presents an analysis of employees’ obligation to be sober in the context of legal possibilities of running preventive sobriety tests on employees. It thoroughly discusses the Supreme Court judgment policy on employees’ obligation to be sober in the workplace and legal consequences of their failure to fulfil this duty. The article also conducts a critical analysis of the opinion that  an employer can carry out preventive checks only based on an employee’s consent expressed on his/her own initiative. The author proves that a contrary thesis is right and that, in case of some jobs, such as drivers or persons working at height, an employer is obliged to do preventive tests for employees’ sobriety and employees are obliged to take such tests. At the same time, employees’ consent to process data concerning the state of their sobriety is not required. 

ASJC: 3308

JEL: K31

Słowa kluczowe: obowiązek trzeźwości w pracy, prewencyjne kontrole trzeźwości pracowników, obowiązek dbałości o stan bezpieczeństwa i higieny pracy, prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy / obligation to be sober in the workplace, preventive sobriety tests on employees, obligation t
References

Fajgielski P. (2018) Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa.

Góral Z. (2017) [in:] K.W. Baran (red.), System prawa pracy. Część ogólna, t. 1, Warszawa.

Kurowicz M. (2002) ownik terminów, zwrotów i sentencji prawniczych łacińskich oraz pochodzenia łacińskiego, Kraków.

Kwoka K. (2019) Wyrywkowe kontrole trzeźwości na bakier z prawem, Rzeczpospolita, 9 May 2019.

Lubasz D., Sęczkowski, D. (2016) Nowe europejskie przepisy o ochronie danych osobowych przy-gotowania do wdrożenia czas zacząć, Compliance, nr 3.

Nowak M. (1993) Trzy generacje praw człowieka. Ich znaczenie w świetle przeanek ideowych i historycznych oraz w świetle ich genezy [in:] B. Banaszak (red.), Prawa człowieka. Geneza, koncepcje, ochrona, Wroaw.

Piechowiak M. (1999) Filozofia praw człowieka. Prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony, Lublin.

Szewczyk H. (2007) Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Warszawa.

Wyka T. (2003) Ochrona zdrowia i życia pracowników jako element treści stosunku pracy, Warszawa.

Wyka T. (2012) Podstawowa zasada prawa pracy dotycząca zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy a zasady bhp [in:] M. Seweryński, J. Stelina J. (red.), Wolność i sprawiedliwość w zatrudnieniu. Księga pamiątkowa pwięcona Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Profesorowi Lechowi Kaczyńskiemu, Gdsk.

Żyński J. (2019) Uprawnienie pracodawcy do kontroli trzeźwości pracowników, Praca i Zabezpieczenie Speczne, nr 8.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".