Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy),Volume 27 (2020), Zeszyt 1

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Wujczyk
Sekretarz redakcji: Justyna Czerniak-Swędzioł
Rok wydania: 2020

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Słowa kluczowe: fundamental human rights of working man, labour law and human rights / podstawowe prawa pracowniczej, prawo pracy a prawa człowieka, company trade union organization, inter-company trade union organization, union monopoly, representation of people performing gainful employment, social dialogue, collective labour agreements, collective agreements, collective disputes / zakładowa organizacja związkowa, międzyzakładowa organizacja związkowa, monopol związku, przedstawicielstwo osób wykonujących pracę zarobkową, dialog społeczny, układy zbiorowe pracy, porozumienia zbiorowe, spory zbiorowe, trade union, public services, Border Guard, Police, Prison Service / związek zawodowy, służby mundurowe, straż graniczna, policja, służba więzienna, intercompany trade union, representativeness, obligation to inform, number of members, special protection, activist of the intercompany trade union, amendment of Trade Union Act / międzyzakładowa organizacja związkowa, reprezentatywność, obowiązek informacyjny, szczególna ochrona, działacz międzyzakładowej organizacji związkowej, nowelizacja ustawy o związkach zawodowych, migrants, Polish labour market, employment in the pork meat value chain, case study / migranci, rynek pracy w Polsce, zatrudnienie w łańcuchu produkcji mięsa wieprzowego, studium przypadku, The European Social Charter, EU Charter of Fundamental Rights, European Pillar of Social Rights, strike, lockout, workers’ representative / Europejska Karta Społeczna, Karta Praw Podstawowych UE, Europejski Filar Praw Społecznych, strajk, lokaut, reprezentacja pracowników

Artykuły

Ilość
Sortuj według

On the Fundamental Human Rights Problems of a “Working Man” in Poland: Few Reflections

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 1, s. 1-9
Data publikacji online: 6 marca 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.001.11717

The Statutory Model of the Powers of a Company Trade Union Organization and a Law in Action

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 1, s. 11-22
Data publikacji online: 6 marca 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.002.11718

The Right of Persons Employed in Polish Public Services to Association in Trade Unions

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 1, s. 23-27
Data publikacji online: 6 marca 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.003.11719

The Legal Status of an Intercompany Trade Union Following Amendments to the Trade Union Act: Selected Issues

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 1, s. 29-39
Data publikacji online: 6 marca 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.004.11720

Peripheralisation of Migrant Workforce in Poland: Inbetween Policy Paths and Regulatory Approaches

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 1, s. 41-52
Data publikacji online: 6 marca 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.005.11721

Selected Instruments of Collective Labour Law in the Light of the European Social Charter (Revised), the EU Charter of  Fundamental Rights, the ILO Conventions and the European Pillar of Social Rights

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 27 (2020), Zeszyt 1, s. 53-65
Data publikacji online: 6 marca 2020
DOI 10.4467/25444654SPP.20.006.11722

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".