Selected Instruments of Collective Labour Law in the Light of the European Social Charter (Revised), the EU Charter of  Fundamental Rights, the ILO Conventions and the European Pillar of Social Rights

Joanna Unterschütz

Abstrakt

The European Social Charter, the EU Charter of Fundamental Rights and the European Pillar of Social Rights, are tied by mutual interactions and inspirations. The aim of this study is to present the institution of solidarity action, lockout and protection of workers’ elected representatives, and reflection on which instruments of international law can be applied in these areas.

ASJC: 3308

JEL: K31

Słowa kluczowe: The European Social Charter, EU Charter of Fundamental Rights, European Pillar of Social Rights, strike, lockout, workers’ representative / Europejska Karta Społeczna, Karta Praw Podstawowych UE, Europejski Filar Praw Społecznych, strajk, lokaut, reprezentacja pracowników
References

Baran K. W. (2010) Podstawowe zasady zbiorowego prawa pracy [The fundamental principles of collective labour law] [in:] K. W. Baran (red.), Zarys systemu prawa pracy    [An outline of labour law system], t. 1: Część ogólna prawa pracy [General part of labour law], Warszawa.

Baran K. W. (2014) Status prawny przedstawicieli pracowników [Legal status of workersrepresentatives] [in:] K. W. Baran (red.), System prawa pracy [The system of labour law], t. 5: Zbiorowe prawo pracy [Collective labour law], Warszawa.

Brunn N. (2017) Article 28: The Right of Workers Representatives to Protection in the Undertaking and Facilities to be Accorded to Them [in:] N. Bruun. K. Lörcher, I. Schömann, S. Clauwaert (eds.), The European Social Charter and the Employment Relations, Oxford–Portland (Oregon).

Cudowski B. (2006) Spory zbiorowe [Collective labour disputes] [in:] M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński (red.), Prawo pracy RP w obliczu przemian [Labour law of the Republic of Poland in the era of transformations], Warszawa.

Dorssemont F. (2017) The Right to Bargain Collectively [in:] N. Bruun, K. Lörcher, I. Shömann, S. Clauwaert (eds.), The European Social Charter and the Employment Relation, OxfordPortland (Oregon).

Dorssemont F., Rocca M. (2019) Article 28: Right of Collective Bargaining and Action [in:] F. Dorssemont, K. Lörcher, S. Clauwaert, M. Schmitt (eds.), The Charter of Fundamental Rights of the European Union and the Employment Relation, Oxford–Portland (Oregon).

Gernigon B., Odero A., Guido H. (1998) ILO Principles Concerning the Right to Strike, Geneva.

Gładoch M. (2005) Uczestnictwo pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem w Polsce. Problemy teorii i praktyki na tle prawa wspólnotowego [Employee participation in Company management in Poland. Theory and practice in the context of Community law], Toruń.

Latos-Mkowska M. (2014) Pozazwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze [in:] J. Stelina (red.), Zaadowy dialog speczny, Warszawa.

Lörcher K., Schömann I. (2016) The European Pillar of Social Rights: Critical Legal Analysis and Proposals, ETUI Brussels.

Matey-Tyrowicz M. (2006) Podstawowe prawa speczne w dziedzinie pracy jako mega-źróaprawa pracy [Fundamental social rights as mega-sources of labour law] [in:] M. Matey--Tyrowicz, T. Zieliński (red.), Prawo pracy RP w obliczu przemian [Labour law of the Republic of Poland in the era of transformations], Warszawa.

Mikkola M. (2010) Social Human Rights of Europe, Porvoo.

Mitrus L. (2013) [in:] A. Wróbel (red.), Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz [Charter of Fundamental Rights of the European Union. Commentary], Legalis. Novitz T. (2003) International and European Protection of the Right to Strike, Oxford.

Oniszczuk J. (2014) Spory zbiorowe [Collective labour disputes] [in:] K. W. Baran (red.), System prawa pracy [The system of labour law], t. 5: Zbiorowe prawo pracy [Collective labour law], Warszawa.

Paździor B. (2002) Strajk w orzecznictwie organów kontrolnych Mdzynarodowej Organizacji Pracy [Strike in the case law of the control bodies of the International Labour Organization], Pstwo i Prawo,” nr 1.

Rycak M. B. (2010) Szczególna ochrona trwości stosunku pracy przedstawicieli pracowników [Special protection of stability of employment relationship of workers representatives] [in:] J. Wratny (red.), Związki zawodowe a niezwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze: w gospodarce posttransformacyjnej [Trade unions and non-union workers representation: in the post-transformation economy], Warszawa.

Skąpski M. (2014) Lokaut [Lockout] [in:] K. W. Baran (red.), System prawa pracy [The system of labour law], t. 5: Zbiorowe prawo pracy [Collective labour law], Warszawa.

Smusz-Kulesza M. (2012) Konkurencja uprawnień informacyjnych realizowanych przez związkowe i niezwiązkowe przedstawicielstwa pracownicze [Competition of rights to information exercised by trade union and non-union employee representative bodies] [in:] Z. Hajn (red.), Związkowe przedstawicielstwo pracowników zaadu pracy [Trade union representation of employees], Warszawa.

Stelina J. (2007) Zbiorowa reprezentacja pracowników w Polsce stan obecny i perspektywy [Collective representation of workers in Poland: Current situation and perspectives] [in:] A. Kubicka (red.), Problemy kodyfikacji prawa pracy. Wybrane zagadnienia zabezpieczenia specznego: referaty na XVI Zjazd Katedr oraz Zaadów Prawa Pracy i UbezpieczSpołecznych Gdańsk, 19–21 września 2007 roku [Problems of codification of labour law. Selected social security issues: Papers for the 16th  Congress of Departments and Labour Law and Social Insurance Departments Gdsk, 19–21 September 2007], Gdsk.

Stelina J. (2012) Związki zawodowe a pozazwiązkowe przedstawicielstwo pracowników w zaadzie pracy [Trade unions and non-union representation of workers in the workplace] [in:] Z. Hajn (red.), Związkowe przedstawicielstwo pracowników zaadu pracy [Trade union representation of employees], Warszawa.

Świątkowski A. M. (1996) Lokaut (studium stosunków przemysłowych) [Lockout: A study of industrial relations], Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Specznej.

Świątkowski A. M. (2006) Karta Praw Specznych Rady Europy [Charter of Social Rights of the Council of Europe], Warszawa.

Świątkowski A. M. (2007) Charter of Social Rights of the Council of Europe, Alphen aan den Rijn.

Świątkowski A. M. (2008) Mdzynarodowe prawo pracy [International labour law], t. 1: Mdzynarodowe publiczne prawo pracy standardy mdzynarodowe [International public labour law: International standards], Warszawa.

Świątkowski A. M. (2013) Gwarancje prawne pokoju specznego w stosunkach pracy [Legal guarantees of social peace in labour relations], Warszawa.

Unterschütz (2019) Partnerzy społeczni w Europejskim Filarze Praw Socjalnych: aktorzy czy statyści?, ody Jurysta,” nr 2.

Witkowski J. (2014) Prawo pracodawców do lokautu [Employers right to a lockout], Roczniki Administracji i Prawa,” nr 1.

Internet sources

Commission Staff Working Document Accompanying the document  Communication from the Commission to the European Parliament, the Council  and  the European Economic and Social Committee Monitoring the implementation  of the European Pillar of Social Rights {COM(2018) 130 final}, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ TXT/?uri=SWD%3A2018%3A67%3AFIN (access: 2 February 2019).

Commission Staff Working Document Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European and Social Com- mittee and the Committee of the Regions Establishing a European Pillar of Social Rights {COM(2017) 250 final} {SWD(2017) 200 final} {SWD(2017) 206 final}, https://eur-lex. europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017SC0201 (access: 12 February 2019).

Commission Staff Working Document, Country Report Poland 2018, Accompanying the document: Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Central Bank and Eurogroup 2018 European Semester: Assessment of progress on structural reforms, prevention and correction of macroeconomic imbalances, and results of in-depth reviews under Regulation (EU) No. 1176/2011 {COM(2018) 120 final}, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD:2018:219:FIN (access: 12 February 2019).

Draft Joint Employment Report from the Commission and the Council accompanying the Communication from the Commission on the Annual Growth Survey 2019, {COM(2018) 761 final}, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1547650919951&uri=CELEX%3A52018DC0761 (access: 20 January 2020).

De Schutter O. (2018) The European Pillar of Social Rights and the Role of the European Social Charter in the EU Legal Order, https://www.coe.int/en/web/european-social-charter/-/study-on-the-european-pillar-of-social-rights-and-the-role-of-the-european-social-charter-in-the-european-union-legal-order (access: 10 December 2019).

ESCR Conclusions from the XX-3 session, United Kingdom, https://rm.coe.int/1680595c15 (access: 2 February 2019).

Explanations of the Praesidium of the Convention relating to the Charter of Fundamental Rights (2007/C 303/02), http://old.eur-lex.europa.eu/pl/Creatiwie/dat/32007X1214/htm/C2007303PL.01001701.htm#Note_E0001_expl (access: 2 February 2019).

Joint Employment Report as adopted by the EPSCO Council on 15 March 2018, https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=18624&langId=en,
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?advSearchKey=joint+employment+report&mode=advancedSubmit&catId=22&policyArea=
0&policyAreaSub
=0&country=0&year=0 (access: 2 February 2019).

Monitoring EU Member States Performance Under the European Pillar of Social Rights, https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-scoreboard-2018-country-reports_en.pdf (access: 2 February 2019).

Report of the Committee of Experts on the Application of Conventions and Recommendations (Art. 19, 22 and 35 of the Constitution). Report III (Part 1A), https://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09661/09661(2012-101-1A).pdf (access: 27 February 2019).

The Social Scoreboard, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9163&furtherNews=yes&furtherNews=yes (access: 2 February 2019).

Court sentences

Judgment of the CJEU of 11 December 2007, C-438/05, International Transport WorkersFederation; Fininish Seamenss Union v. Viking Line ABP, OU Line Easti, ECR 2007 I-10779.

Judgment of the CJEU of 18 December 2007, C-341/05, Laval Und Partneri Ltd v. Svenska Byggnadsarbetateforbundent, Svenska Byggnadsarbetateforbundet advelning 1, Byggettan, Svenska Elekrikerforbundet, ECR 2007 I-11767.

Judgment of the ECHR of 21 April 2009, Enerji Yapı-Yol Sen v. Turkey, application no. 68959/01.

Judgment of the ECHR of 8 September 2014, National Union of Rail, Maritime and Transport Workers (RMT) v. the United Kingdom, application no. 31045/10.

Judgment of the ECHR of 27 November 2014, Hrvatski liječnički sindikat v. Croatia, application no. 36701/09.

Legal acts

Convention No. 105 concerning the Abolition of Forced Labour, adopted in Geneva on 25 June 1957 by the General Conference of the International Labour Organization, Dz.U. of 14 July 1959, No. 39, item 240.

The Act of 23 May 1991 on the resolution of collective disputes, Dz.U. 2019, item 174 consolidated text.

The Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, Dz.U. 1997, No. 78, item 483 as amended.

The Act of 18 September 2001—Maritime Code, Dz.U. 2018, item 2175 consolidated text.

International Labour Office (2018) Freedom of Association: Compilation of decisions of the Committee on Freedom of Association, International Labour Office Geneva.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".