Sankcja karna za niewypłacenie wynagrodzenia za pracę pracownikowi delegowanemu

Ewelina Kumor-Jezierska,

Jakub Grygutis

Abstrakt

Criminal liability for lack of payment of remuneration for posted worker

This article deals with the misdemeanour liability which may be imposed in the event of a lack of payment of a remuneration to a posting worker when a due amount of money for such a remuneration is regulated by a Member Stater other than Poland. The authors analyse the aforementioned problem from the perspective of the Polish misdemeanour law. Having done so, the authors have perceived two problems: lex loci of an act and availability of an interpretation of a legal penalizing norm stemming from the EU directive. The former problem was solved by accepting the proposition that lex loci for a negligent default of payment of a remuneration by an employer of a posting worker is always the country of her principal office which in practise is always the country from which a posting worker is being posted. The latter, by accepting the proposition that a regulation on remuneration for posting workers, which is a body of law of a foreign country, should be deemed as comprising of overriding mandatory provisions, in turn those provisions may be used to interpret a legal norm encompassed with a misdemeanour sanction because those overriding mandatory provisions have theirs base in the EU law that is part the Polish legal system. 

ASJC: 3308, JEL: J53

Niniejszy artykuł w zakresie współautorstwa Jakuba Grygutisa powstał w ramach projektu badawczego pod nazwą „Diamentowy Grant”, sfinansowanego ze środków budżetowych na naukę w latach 2017–2020, nr projektu: 321691. 

Słowa kluczowe: delegowanie pracowników, wynagrodzenie, wykroczenia, pracodawca delegujący / posting workers, remuneration, misdemeanours, sending employer
References

Bania G. (2019) Zastosowanie prawa państwa przyjmującego do pracownika delegowanego, „Monitor Prawa Pracy”, nr 8.

Barnard C. (2018) Delegowanie pracowników – kwestia płacy, „Europejski Przegląd Sądowy”, nr 6.

Bojarski T. (2019) [w:] T. Bojarski (red.), Kodeks wykroczeń. Komentarz, LEX.

Daniluk P. (2019) Kodeks wykroczeń. Komentarz, Legalis.

Grygutis J. (2019) Zróżnicowanie statusu prawnego pracownika delegowanego ze względu na długość okresu delegowania, „Przegląd Zachodni”, nr 2.

Kowalski S. (2013) Odpowiedzialność karna za nieterminowe wypłacanie świadczeń pracowniczych, „Służba Pracownicza”, nr 9.

Kowalski S. (2018) Kodeks pracy. Wykroczenia przeciwko prawom pracownika. Postępowanie mandatowe. Komentarz do art. 281–283 KP i art. 17, 95–102a KPW, Legalis.

Książek D. (2018) [w:] K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, LEX.

Kurowski W. (2016) Stosunek pracy wynikający z umowy w prawie prywatnym międzynarodowym, Warszawa.

Kurowski W. (2018) [w:] M. Pazdan (red.), Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 w sprawach prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I). Komentarz, Warszawa.

Lhernould J.-Ph. (2019) Directive (EU) 2018/957 of 28 June 2018 Amending Directive 96/71/EC Concerning the Posting of Workers in the Framework of the Provision of Services. What Will Change in 2020?, „ERA Forum”, Vol. 20.

Lhernould J.-Ph., Palli B. (2017) Posted Workers Remuneration: Comparative Study in Nine EU Countries and Four Sectors, „Maastricht Journal of European and Comparative Law”, Vol. 24, Issue 1.

Nałęcz M. (2017) [w:] W. Muszalski (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Legalis.

Rycak A. (2020) [w:] K. Walczak (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Legalis.

Sadlik R. (2011) Glosa do wyroku z dnia 10 listopada 2010 roku, sygn. akt I PK 83/10, „Monitor Prawa Pracy”, nr 12.

Szypniewski M. (2019) Ochrona interesu pracownika delegowanego, Warszawa.

Świątkowski A.M. (2018) Kodeks pracy. Komentarz, Legalis.

Van Hoek A.A.H. (2018) Re-embedding the Transnational Employment Relationship: A Tale about the Limitations of (EU) Law?, „Common Market Law Review”, Vol. 55, Issue 2.

Wąż P. (2011) Delegowanie pracowników, Warszawa.

Wróbel A. (2012) [w:] A. Wróbel, D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. 3, Warszawa.

Wyrozumska W. (2012) [w:] J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i prawo Unii Europejskiej, Warszawa.

 

Orzecznictwo

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 19 czerwca 2008 roku w sprawie Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Wielkiemu Księstwu Luksemburga, C-319/06, LEX nr 410013.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 listopada 2010 roku, I PK 83/10, LEX nr 737372.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 3 marca 2011 roku, II PK 208/10, OSNAPiUS 2012, nr 9–10, poz. 110.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 2 lutego 2012 roku, III PK 49/11, LEX nr 1212058.

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 7 listopada 2013 roku w sprawie Tevfik Isbir przeciwko DB Services GmbHSprawa, C-522/12, ECLI:EU:C:2013:711.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 9 lipca 2014 roku, I PK 250/13, OSNP 2015/12/161.

 

Akty prawne

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.

Ustawa z dnia 20 maja 1971 roku – Kodeks wykroczeń, Dz.U. 2019, poz. 821 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. 2020, poz. 266 tekst jedn. ze zm.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 roku w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych, Dz.Urz. UE L 2008, nr 177. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, OJ C 2012/326, s. 47–390.

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 roku o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług, Dz.U. 2018, poz. 2206.

 

Dyrektywy europejskie

Dyrektywa 96/71/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1996 roku dotycząca delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, Dz.Urz. WE L 1997, nr 18.

Dyrektywa 2014/67/UE w sprawie egzekwowania dyrektywy 96/71/WE dotyczącej delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, zmieniająca rozporządzenie (UE) nr 1024/2012 w sprawie współpracy administracyjnej za pośrednictwem systemu wymiany informacji na rynku wewnętrznym („rozporządzenie w sprawie IMI”) z dnia 15 maja 2014 roku, Dz.Urz. UE. L 2014, nr 159/11.

Dyrektywa Parlamentu i Rady (UE) 2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 roku zmieniająca dyrektywę 96/71/WE dotyczącą delegowania pracowników w ramach świadczenia usług, Dz.Urz. UE L 2018, nr 173/16.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".