Risk of Incapacity for Work in the Polish Constitution

Katarzyna Roszewska

Abstrakt

In the Polish legal system, risk of incapacity for work is subject to protection under the Constitution itself. The definition of said risk and the scope of its regulation under the Constitution were determined chiefly by political as well as socio-economic context in which the Constitution was adopted. The present article briefly discusses the conditions that determined the shape of the constitutional right to social security as well as its content and significance for the legislative changes covering the risk of incapacity for work.

ASJC: 3308, JEL: K31

Słowa kluczowe: incapacity for work, Polish Constitution, right to social security / niezdolność do pracy, polska konstytucja, prawo do zabezpieczenia społecznego
References

Babińska-Górecka R. (2014) Skutki orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego w dziedzinie ubezpieczenia społecznego, Warszawa.

Balcerowicz L. (1995) Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego rynku, Kraków.

Bińczycka-Majewska T. (2004), Konstrukcja zabezpieczenia ryzyka starości w nowym systemie prawnym [in:] T. Bińczycka-Majewska (red.), Konstrukcje prawa emerytalnego, Kraków.

Eichenhofer E. The Right to Social Security in the European Constitutions, “Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej,” nr 23.

Garlicki L., Jarosz-Żukowska S. (2016) [in:] L. Garlicki, M. Zubik (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, t. 2, Warszawa.

Grewiński M. (2017) Blisko trzy dekady polskiego systemu pomocy społecznej w kontekście realizacji polityki społecznej [in:] P. Grata (red.), Od kwestii robotniczej do nowoczesnej kwestii socjalnej. Studia z polskiej polityki społecznej XX i XXI wieku, t. 5, Rzeszów.

Jędrasik-Jankowska I. (2010) Pojęcie i konstrukcje prawne ubezpieczenia społecznego, Warszawa.

Kolasiński K. (1999) Konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego a nowy system ubezpieczeń społecznych, “Państwo i Prawo,” nr 5.

Kulesza W. (1995) [in:] “Biuletyn Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego,” nr 10, Warszawa.

Morawska E. (2006) Prawa i wolności socjalne w Konstytucji RP. Zagadnienia systemowe, “Kwartalnik Prawa Publicznego,” z. 2.

Roszewska K. (2018) Ryzyko niezdolności do pracy, Warszawa.

Sanetra A. (2004) Spory na tle prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy [in:] U. Jackowiak, A. Malaka (red.), Problemy ubezpieczeń społecznych w 70-lecie istnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Wrocław.

Skrzydło W. (1999) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Kraków.

Ślebzak K. (2015) Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP. Zagadnienia podstawowe, Warszawa.

Ślebzak K. (2016) [in:] Konstytucja RP, t. 1: Komentarz do art. 1–86, ed. by M. Safjan, L. Bosek, Warszawa.

Świątkowski A. (1995/1996) Voluntary Benefit Plans: Economic Necessity or Political Fashion, “East-West Review of Social Policy,” Vol. 1–2.

Taylor-Gooby P. (2004) New Social Risks and Welfare States: New Paradigm and New Politics? [in:] P. Taylor-Gooby (ed.), New Risks, New Welfare. The Transformation of the European Welfare State, Oxford.

Van der Veen R. (2010) Risk and the Welfare State [in:] R. Van der Veen, M. Yerkes, O. Achterberg (eds.), Risk and the Welfare State Risk, Risk Perception and Solidarity, Amsterdam.

Wagner B. (2009) Prawo do zabezpieczenia społecznego w Konstytucji RP [in:] A. Patulski, K. Walczak (red.), Jedność w różnorodności. Studia z zakresu prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i polityki społecznej. Księga pamiątkowa dedykowana prof. W. Muszalskiemu, Warszawa.

Wujczyk M. (2015) The Right to Social Security in the Constitution of the Republic of Poland, “Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej,” nr 23.

Zakrzewska J. (1993) Spór o Konstytucję, Warszawa.

Zakrzewski W. (2010) [in:] W. Skrzydło (red.), Polskie prawo konstytucyjne, Lublin.

Zieleniecki M. (2005) Prawo do zabezpieczenia społecznego, “Gdańskie Studia Prawnicze,” z. 13.

Zieliński T. (2004) Nowe emerytury – samoubezpieczenie na starość [in:] T. Bińczycka-Majewska (red.), Konstrukcje prawa emerytalnego, Kraków.

 

Legal acts

The Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, Dz.U. 1997, No. 78, item 483 as amended.

MP’s bill to amend the Funded Pensions Act and certain other acts [Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw], Sejm paper of the 9th term of office No. 131, http://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=131 (access: 20 January 2020).

 

Court sentences

Judgment of the Constitutional Tribunal of 20 November 2001, SK 15/01, OTK-ZU 2001, No. 138, item 1564.

Judgment of the Constitutional Tribunal of 6 February 2002, SK 11/01, OTK-A 2002, No. 1, item 2.

Judgment of the Supreme Court of 14 March 2002, III RN 141/01, OSNP 2002, No. 24, item 584.

Judgment of the Constitutional Tribunal of 7 September 2004, SK 30/03, OTK-A 2004, No. 8, item. 82.

Judgment of the Constitutional Tribunal of 7 February 2006, K 45/04, OTK-A 2006, No. 2, item 15.

Judgment of the Supreme Court of 13 April 2007, I CSK 488/06, OSNC 2008, No. 5, item 49.

Judgment of the Constitutional Tribunal of 25 June 2013, P 11/12, OTK-A 2013, No. 5, item 62.

Judgments of the Supreme Court of 10 November 2010, III UK 5/10, OSNP 2012, No. 3–4, item 43.

Judgment of the Constitutional Tribunal of 7 May 2014, K 43/12, OTK-A 2014, No. 5, item 50.

Judgment of the Constitutional Tribunal of 13 May 2014, SK 61/13, OTK-A 2014, No. 5, item 52.

Judgment of the Constitutional Tribunal of 17 June 2014, P 6/12, OTK-A 2014, No. 6, item 62.

Judgment of the Constitutional Tribunal of 4 November 2014, K 1/14, OTK-A 2015, No. 10, item 163.

Judgments of the Supreme Court of 24 June 2015, I UK 371/14, LEX 1771087.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".