Wpływ nowelizacji ustawy o związkach zawodowych na procedurę zawierania porozumienia w sprawie udziału pracowników w europejskich podmiotach gospodarczych

Aneta Giedrewicz-Niewińska

Abstrakt

The impact of amendments to the law on trade unions in the process of concluding an agreement on the participation of workers in the European economic entities

The subject of the study is the impact of the amendment to the Act on trade unions on the procedure for concluding an agreement regarding employee participation in the management of European business entities. The author concentrates cosiderations primarily on European company, which is called the “flagship of European company law”. In connection with a similar regulation, considerations were also referred to the European cooperative and the company formed as a result of a cross- order merger. Due to the size of the issue and the separate nature of the regulations, the participation of employees in European works committee in community-wide enterprises and groups of these enterprises was omitted. The author intends to determine whether the regulations introduced by the amendment to the Act on trade unions are consistent with the other solutions provided for in the laws concerning European business entities. For this purpose, she examines some examples of regulations leading to the conclusion of an agreement on the participation of workers in management of the company in Europe. 

ASJC: 3308, JEL: J53

Słowa kluczowe: spółka europejska, spółdzielnia europejska, spółka transgraniczna, zaangażowanie pracowników, porozumienie / European company, European cooperative society, the company formed by the cross-border merger, involvement of employees, agreement
References

Blanpain R. (2002) Involvement of Employees in the European Union, The Hague.

Galicki R. (2012) Reprezentatywność związków zawodowych w procesie zawierania układów zbiorowych pracy [w:] Z. Hajn (red.), Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy, Warszawa.

Giedrewicz-Niewińska A. (2015) Uczestnictwo pracowników w spółce europejskiej, Warszawa.

Goździewicz G. (2019) [w:] W. Muszalski (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Legalis.

Grzebyk P., Pisarczyk Ł. (2019) Krajobraz po reformie. Zbiorowa reprezentacja praw i interesów zatrudnionych niebędących pracownikami, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 1.

Hajn Z. (2017) Inicjowanie i organizacja wyborów członków rady pracowników [w:] M. Szabłowska-Juckiewicz, B. Rutkowska, A. Napiórkowska (red.), Tendencje rozwojowe indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Grzegorza Goździewicza, Toruń.

Lekston M. (2019) [w:] K.W. Baran (red.), Zbiorowe prawo zatrudnienia. Komentarz, Warszawa.

Niedzielska K. (2005) Partycypacja pracowników w spółce europejskiej z siedzibą w Polsce – etap negocjacyjny, „Monitor Prawa Pracy”, nr 5.

Pawłowski S. (2008) [w:] S. Pawłowski, J. Stelina, A. Wowerka, M. Zieleniecki, Ustawa o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej z komentarzem, Gdańsk.

Pliszkiewicz M., Seweryński M. (1996), Problemy reprezentatywności prawnej w zbiorowych stosunkach pracy [w:] E. Sobótka, M. Pliszkiewicz, Reprezentatywność partnerów społecznych w zbiorowych stosunkach pracy, Warszawa.

Skupień D. (2013) Wpływ związków zawodowych na powołanie i działanie nie związkowych organów przedstawicielskich [w:] G. Uścińska (red.), Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Wratnego, Warszawa.

Skupień D. (2018) Pojęcie pracownika na gruncie dyrektywy o europejskich radach zakładowych [w:] J. Stelina, J. Szmit (red.), Zbiorowe prawo zatrudnienia, Warszawa.

Stelina J. (2013) Europejskie rady zakładowe z polskiej perspektywy [w:] G. Uścińska (red.), Prawo pracy. Refleksje i poszukiwania. Księga jubileuszowa Profesora Jerzego Wratnego, Warszawa.

Wąsowska M. (2007) Uczestnictwo pracowników w świetle przepisów dyrektywy 2005/56/WE w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 9.

Wratny J. (2012) Problem reprezentatywności związków zawodowych w zakładzie pracy. Więcej pragmatyzmu czy demokracji?, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 3.

Wratny J. (2019) Fenomen partycypacji pracowniczej w nurcie przemian stosunków pracy, Warszawa.

Wrocławska T. (2012) Pojęcie zakładowej organizacji związkowej [w:] Z. Hajn (red.), Związkowe przedstawicielstwo pracowników zakładu pracy, Warszawa.

 

Orzecznictwo

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 23 października 2001 roku, K 22/01, OTK 2001, nr 7, poz. 215.

 

Polskie akty prawne

Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych, Dz.U. 2019, poz. 263 tekst jedn.

Ustawa z dnia 4 marca 2005 roku o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej, Dz.U. 2018, poz. 2036 tekst jedn. ze zm.

Ustawy z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, Dz.U. 2006, nr 79, poz. 550 ze zm.

Ustawa z dnia 22 lipca 2006 roku o spółdzielni europejskiej, Dz.U. 2018, poz. 2043 tekst jedn.

Ustawa z dnia 25 kwietnia 2008 roku o uczestnictwie pracowników w spółce powstałej w wyniku transgranicznego połączenia się spółek, Dz.U. 2019, poz. 2384 tekst jedn.

Ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, Dz.U. 2015, poz. 1240; Dz.U. 2017, poz. 2371; Dz.U. 2018, poz. 1464 i 1608; Dz.U. 2018, poz. 2232 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2018, poz. 1608.

 

Dyrektywy europejskie

Dyrektywa 2001/86/WE Rady z dnia 8 października 2001 roku uzupełniająca statut spółki europejskiej w odniesieniu do uczestnictwa pracowników, Dz.Urz. UE L 2001, nr 294.

Dyrektywa 2003/72/WE Rady z dnia 22 lipca 2003 roku uzupełniająca statut spółdzielni europejskiej w odniesieniu do zaangażowania pracowników, Dz.Urz. UE L 2003, nr 207.

Dyrektywa 2005/56/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 października 2005 roku w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych, Dz.Urz. UE L 2005, nr 310.

Dyrektywy 2017/1132 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2017 roku w sprawie niektórych aspektów prawa spółek, Dz.Urz. UE. L 2017, nr 169.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".