Równowaga prawna w sporach zbiorowych. Uwagi na tle nowelizacji ustawy o rozwiązywaniu sporów zbiorowych

Paweł Nowik

Abstrakt

The legal balance in collective disputes. Observations on the background of the amendment to the Act on Resolution of Collective Disputes

Problems of collective dispute focus on the issue of conflict of interest in the working environment. The subject matter of the paper is the issue of legal balance in industrial stalls. Therefore, the issues of the subjective scope of the Act on Resolution of Collective Disputes come to the fore. The above issue has been analysed by taking two perspectives: dogmatic (application) and theoretical-legal.

ASJC: 3308, JEL: J5, K2

Słowa kluczowe: związki zawodowe, spór zbiorowy, równowaga prawna, referendum strajkowe / trade unions, collective dispute, legal balance, strike referendum
References

Baran K.W. (2014) Funkcje zbiorowego prawa pracy [w:] K.W. Baran (red.), System prawa pracy, t. 5: Zbiorowe prawo pracy, Warszawa.

Białyszewski H. (1972) Wstęp do wydania polskiego [w:] T. Parsons, Szkice z teorii socjologicznej, tłum. A. Bentkowska, Warszawa.

Bogucka I. (2000) Funkcje prawa. Analiza pojęcia, Warszawa.

Coser L.A. (2009) Funkcje konfliktu społecznego, tłum. S. Burdziej, Kraków.

Dahrendorf R. (2012) Klasy i konflikt klasowy w społeczeństwie przemysłowym, tłum. R. Babińska, Kraków.

Durkheim É. (1959) Socialism and Saint-Simon, New Haven–London.

Garlicki L., Hofmański P., Wróbel A. (2010) Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, Warszawa.

Jończyk J. (1995) Prawo pracy, Warszawa.

Kolasiński K. (2003) Prawo pracy i zabezpieczenie społeczne, Toruń.

Lang W., Wróblewski J., Zawadzki S. (1986) Teoria państwa i prawa, Warszawa.

Merton R.K. (1982) Teoria socjologiczna i struktura społeczna, tłum. E. Morawska, J. Wertenstein-Żuławski, Warszawa.

Nowak L. (1973) Interpretacja prawnicza, Warszawa.

Nowik P. (2016) Pojęcie równowagi prawnej w zbiorowym prawie pracy, Lublin.

Pisarczyk Ł. (2010) Przeobrażenia prawa pracy a jego funkcja ochronna, „Studia Prawnicze.

Rozprawy i materiały”, t. 6.

Pisarczyk Ł. (2014) Spory zbiorowe [w:] K.W. Baran (red.), System prawa pracy, t. 5: Zbiorowe prawo pracy, Warszawa.

Sanetra W. (1997) Prawa (wolności) pracownicze w Konstytucji, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 11.

Simmel G. (1975) Socjologia, tłum. M. Łukasiewicz, Warszawa.

Skąpska G. (1991) Prawo a dynamika społecznych przemian, Uniwersytet Jagielloński: rozprawa habilitacyjna nr 227, Kraków.

Tomaszewska M. (2014) Pojęcie wolności związkowej [w:] K.W. Baran (red.), System prawa pracy, t. 5: Zbiorowe prawo pracy, Warszawa.

Wróblewski J. (1982) Wybrane zagadnienia metodologiczne dogmatyki prawa [w:] J. Wróblewski (red.), Zagadnienia metodologiczne prawoznawstwa, Warszawa.

 

Orzecznictwo

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 23 sierpnia 2006 roku, III CZP 56/06, OSNC 2007, nr 3, poz. 43.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 roku, K 1/13, OTK-A 2015, nr 6, poz. 80.

 

Akty prawne

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.

Konwencja (nr 87) dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjęta w San Francisco dnia 9 lipca 1948 roku, Dz.U. 1958, nr 29, poz. 125.

Powszechna deklaracja praw człowieka z dnia 10 grudnia 1948 roku, Paryż [w:] A. Bieńczyk-Missala (red.), Międzynarodowa ochrona praw człowieka. Wybór dokumentów, Warszawa 2008.

Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 roku, Dz.U. 1993, nr 61, poz. 284 ze zm.

Europejska karta społeczna sporządzona w Turynie dnia 18 października 1961 roku, Dz.U. 1999, nr 8, poz. 67.

Międzynarodowy pakt praw obywatelskich i politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 roku, Dz.U. 1977, nr 38, poz. 167.

Międzynarodowy pakt praw gospodarczych, społecznych i kulturalnych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 roku, Dz.U. 1977, nr 38, poz. 169.

Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Dz.U. 2020, poz. 123 tekst jedn.

Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych, Dz.U. 2019, poz. 263 tekst jedn.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej, Dz.U. 2018, poz. 885 tekst jedn.

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego, Dz.U. 2018, poz. 2232 tekst jedn. ze zm.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".