Prawo koalicji osób pracujących zarobkowo na własny rachunek po nowelizacji prawa związkowego – szanse i zagrożenia

Tomasz Duraj

Abstrakt

Right of coalition for self-employed people after amendment to trade union law: Opportunities and threats

The subject of the article is to assess the opportunities and threats that are associated with the amendment to the union law in Poland, which has extended the coalition law, until now reserved primarily for employees, to persons engaged in paid work outside the employment relationship, including self-employed, if they provide their services in person and have interests related to the provision of work that can be represented and defended by the trade union. The author, positively assessing the extension of the subjective scope of the coalition law, notices many disadvantages of the analyzed regulations.

ASJC: 3308, JEL: K31

Artykuł przygotowano w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (Umowa nr UMO-2018/29/B/HS5/02534 do projektu badawczego nr 2018/29/B/HS5/02534).

Słowa kluczowe: samozatrudnienie, prawo koalicji, związki zawodowe, zbiorowe prawo zatrudnienia, prawo pracy / self-employment, right of coalition, trade unions, collective employment law, labor law
References

Baran K.W. (2018) O zakresie prawa koalicji w związkach zawodowych po nowelizacji prawa związkowego z 5 lipca 2018 r., „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 9.

Baran K.W. (2019) Z problematyki liczebności zakładowej organizacji związkowej, „Monitor Prawa Pracy”, nr 5.

Duraj T. (2009) Praca na własny rachunek a prawo pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 11.

Duraj T. (2017) Problem wykorzystywania pracy na własny rachunek w warunkach charakterystycznych dla stosunku pracy [w:] A. Musiała (red.), Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy. Inspekcja pracy – wyzwania przyszłości, Poznań.

Duraj T. (2018) Prawo koalicji osób pracujących na własny rachunek [w:] J. Stelina, J. Szmit (red.), Zbiorowe prawo zatrudnienia, Warszawa.

Grzebyk P., Pisarczyk Ł. (2019) Krajobraz po reformie. Zbiorowa reprezentacja praw i interesów zatrudnionych niebędących pracownikami, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 1.

Szkwarek W. (2019) Rośnie liczba „samozatrudnionych”, bankier.pl (dostęp: 30 grudnia 2019).

 

Orzecznictwo

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 4 grudnia 2014 roku w sprawie FNV Kunsten Informatie en Media, C-413/13.

Wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 2 czerwca 2015 roku, K 1/13, OTK 2015, nr 6, poz. 80.

 

Akty prawne

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, Dz.U. 2019, poz. 1145 tekst jedn. ze zm.

Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, Dz.U. 2019, poz. 1040 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o związkach związkowych, Dz.U. 2019, poz. 263 tekst jedn.

Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Dz.U. 2020, poz. 123 tekst jedn.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2018, poz. 1608.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".