Sądowa weryfikacja wygaszania stosunków pracy w sferze administracji publicznej

Beata Bury

Abstrakt

Judicial verification of the termination of employment relations in the sphere of public administration on the example of the National Center for Agricultural Support

The construction of the expiry of an employment relationship excludes the use of institutions provided for in the Labor Code for the termination of employment relationships, as it is a lex specialis in relation to the provisions of this Code. This mechanism results in the termination of the employment relationship, in principle, without the labor court being able to check the reasons for it. The labor court, in such conditions, may, however, examine not only whether the expiration of the employment contract by the employer did not violate the law, but also, and perhaps above all, the circumstances of not offering the employee working conditions and pay for a further period and assess it also in context of social coexistence rules. 

ASJC: 3308, JEL: K31

Słowa kluczowe: wygaśnięcie stosunku pracy, rozwiązanie stosunku pracy, ochrona pracy, zasada równego traktowania w zatrudnieniu / expiry of an employment relationship, termination of employment, employment protection, equal treatment in employment
References

Baran K.W. (2018) Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa.

Bury B., Dral A. (2014) Zasada ochrony pracy w Konstytucji RP, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego”, nr 3.

Dral A. (2009) Powszechna ochrona trwałości stosunku pracy, Warszawa.

Hajn Z. (1994) Przejście zakładu pracy na nowego pracodawcę a zasada wolności pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 5.

Hajn Z. (1996) Nowa regulacja przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 10.

Hofmańska E. (2015) Zbieg przyczyn ustania stosunku pracy, „Monitor Prawa Pracy”, nr 5.

Jończyk J. (1984) Prawo pracy, Warszawa.

Liszcz T. (1997) Przyszła Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej a prawo pracy, „Annales UMCS”, vol. 44, sectio G.

Mitrus L. (1998) Przejęcie zakładu pracy przez nowego pracodawcę w prawie Wspólnoty Europejskiej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 2.

Pisarczyk Ł. (2007) Przejście zakładu pracy lub jego części na nowego pracodawcę – wybrane problemy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 5.

Płażek S. (2019) Wygaśnięcie stosunków pracy z mocy prawa w administracji publicznej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 2.

Safjan M., Bosek L. (2016) (red.) Konstytucja RP, t. 1: Komentarz do art. 1–86, Kraków.

Sanetra W. (2011) [w:] J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa.

Sobczyk A. (2015) (red.) Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa.

Stelina J. (2015) Ewolucja kodeksowej regulacji wygaśnięcia stosunku pracy [w:] A. Kosut, W. Perdeus (red.), Przemiany prawa pracy – od kodyfikacji do współczesności. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesor Teresie Liszcz, Lublin.

Szewczyk H. (2018) Podstawowe problemy reformy zatrudnienia członków korpusu służby cywilnej, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 4.

Świątkowski A. (2018) Pozakodeksowe przypadki wygaśnięcia stosunku pracy, „Palestra”, nr 3.

Tomanek A. (2002) Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę, Warszawa.

Witoszko W. (2016) Przyczyny wygaśnięcia stosunku pracy w powszechnym i szczególnym prawie pracy [w:] L. Florek (red.), Powszechne a szczególne prawo pracy, Warszawa.

Orzecznictwo

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 marca 2000 roku, K 1/99, OTK 2000, nr 2, poz. 59.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 maja 2001 roku, I PKN 399/00, OSNP 2003, nr 6, poz. 143.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2001 roku, III ZP 25/01, OSNP 2002, nr 13, poz. 301.

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 4 października 2002 roku, I PK 31/02, LEX nr 1170570.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 29 kwietnia 2003 roku, SK 24/02, OTK-A 2003, nr 4, poz. 33.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 stycznia 2004 roku, I PK 244/03, LEX nr 2449630.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 października 2004 roku, II PK 29/04, OSNP 2005, nr 7, poz. 97.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 4 października 2005 roku, K 36/03, OTK-A 2005, nr 9, poz. 98.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 2006 roku, SK 41/05, OTK-A 2006, nr 6, poz. 126.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2007 roku, I PK 333/06, LEX nr 470022.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 września 2009 roku, II PK 58/09, OSNP 2011, nr 9–10, poz. 124.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 kwietnia 2010 roku, II UK 357/09, OSNP 2011, nr 19–20, poz. 258.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 2017 roku, K 1/17, OTK-A 2017, poz. 79.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 14 czerwca 2019 roku, III CZP 4/19, LEX nr 2685428.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 26 września 2019 roku, III PK 126/18, LEX nr 2729826.

Akty prawne

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, Dz.U. 2019, poz. 1040 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 22 marca 1990 roku o pracownikach samorządowych, Dz.U. 2001 nr 142 poz. 1593 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną, Dz.U. 1998, nr 133, poz. 872.

Ustawa z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, Dz.U. 2018, poz. 1969 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 roku o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, Dz.U. 2020, poz. 481 tekst jedn.

Ustawa z dnia 10 lutego 2017 roku – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, Dz.U. 2017, poz. 624.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".