Ochrona stosunku zatrudnienia działaczy związkowych po nowelizacji ustawy związkowej z dnia 5 lipca 2018 roku w świetle standardów międzynarodowego prawa pracy

Małgorzata Kurzynoga

Abstrakt

The protection of employment relationship of trade union activists in the view of the amendment of 5 July 2018 to the Trade Unions Act and international labour law standards

The subject of the study is the protection of employment relations of trade unionists after the amendment of 5 July 2018 to the Trade Unions Act. The amendment has introduced many significant changes. Especially, protection were granted to large groups of trade unionists who are not employees, in particular self-employed workers and those providing work under civil law. The article analyses the objective and subjective scope of protection, claims for breach of protection and procedural aspect of protection. The author focuses her attention on assessing current legal protection of employees’ representatives in the light of international labour law standards. 

ASJC: 3308, JEL: K31, K33

Słowa kluczowe: działacze związkowi, ochrona stosunku zatrudnienia, zatrudnienie cywilnoprawne, samozatrudnienie, roszczenia / trade unionists, protection of employment relations, civil law employment, self-employment, claims
References

Baran K.W. (2018a) O ochronie trwałości stosunku zatrudnienia związkowców na poziomie zakładowym – uwagi de lege ferenda, „Monitor Prawa Pracy”, nr 4.

Baran K.W. (2018b) Refleksje o ochronie stosunku zatrudnienia działaczy związkowych na poziomie zakładowym po nowelizacji ustawy związkowej z 5 lipca 2018 r., „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 10.

Baran K.W. (2019) [w:] K.W. Baran (red.), Zbiorowe prawo zatrudnienia. Komentarz, Warszawa.

Dral A. (2018) Ochrona trwałości stosunku pracy działaczy związkowych w świetle noweli ustawy o związkach zawodowych, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej”, nr 3.

Freedom of Association (2006) Digest of Decisions and Principles of the Freedom of Associations Committee of the Governing Body of the ILO, Geneva.

Gernigon B., Odero A., Guido H. (1998) ILO Principles Concerning the Right to Strike, „International Labour Review”, Vol. 137, No. 4.

Grzebyk P. (2019) [w:] P. Czarnecki, P. Grzebyk, A. Reda-Ciszewska, B. Surdykowska, Ustawa o związkach zawodowych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem, Warszawa.

Hodges-Aeberhard J., Odero de Dios A. (1987) Principles of the Committee on Freedom of Association Concerning Strikes, „International Labour Review”, Vol. 126, No. 5.

Kurzynoga M. (2019) Ochrona przedstawicieli pracowników i przysługujące im ułatwienia [w:] K.W. Baran (red.), System prawa pracy, t. 9: Międzynarodowe publiczne prawo pracy. Standardy globalne, Warszawa.

Ministerstwo Sprawiedliwości (2017) Podstawowa informacja o działalności sądów powszechnych – I półrocze 2017 r. na tle poprzednich okresów statystycznych, Warszawa.

Ministerstwo Sprawiedliwości (2018) Projekt ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary i zmianie niektórych ustaw, https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12312062 (dostęp: 30 stycznia 2020).

Pisarczyk Ł. (2019) Reforma zbiorowego prawa pracy. Próba kodyfikacji a nowelizacja przepisów zbiorowego prawa pracy, Warszawa.

Podgórska-Rakiel E. (2013) Rekomendacje MOP dotyczące wolności koalicji związkowej i ochrony działaczy, „Monitor Prawa Pracy”, nr 2.

Podgórska-Rakiel E. (2014) Konieczność nowelizacji prawa polskiego w kwestii wolności związkowych z perspektywy Międzynarodowej Organizacji Pracy, „Monitor Prawa Pracy”, nr 10.

Servais J.M. (2017) International Labour Law, Wolters Kluwer.

Sobczyk A. (2017) Zakładowy i niezakładowy związek zawodowy a problem demokracji zakładowej [w:] Z. Hajn, M. Kurzynoga (red.) Demokracja w zakładzie pracy. Zagadnienia prawne, Warszawa.

Sprawozdanie z pomocy technicznej MOP w Polsce (2014), http://www.solidarnosc.org.pl/images/files/zalaczniki/Pomoc_techniczna_MOP.pdf (dostęp: 20 stycznia 2020).

Uzasadnienie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw (2017) druk sejmowy nr 1933, Sejm VIII kadencji.

Akty prawne

Konwencja (nr 87) dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych, przyjęta w San Francisco dnia 9 lipca 1948 roku, Dz.U. 1958, nr 29, poz. 125.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, Dz.U. 2019, poz. 1145 ze zm.

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 roku – Kodeks postępowania cywilnego, Dz.U. 2019, poz. 1460 ze zm. Konwencja nr 135 dotycząca ochrony przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach i przyznania im ułatwień, przyjęta w Genewie dnia 23 czerwca 1971 roku, Dz.U. 1977, nr 39, poz. 178.

Zalecenie z 23 czerwca 1971 roku nr 143 Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczące ochrony przedstawicieli pracowników w przedsiębiorstwach i przyznania im ułatwień.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, Dz.U. 2019, poz. 1040 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych, Dz.U. 2019, poz. 263 tekst jedn.

Ustawa z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, Dz.U. 2019, poz. 1352 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2018, poz. 1608 ze zm.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".