„Optymalizacja” kosztów zatrudnienia w administracji rządowej

Krzysztof Walczak

Abstrakt

“Optimization” of employment costs in government administration

The purpose of this article is to analyze the planned optimalization of employment costs in government administration. The reason foar introducing these actions is the threat to public finances related to coronavirus. The Act provides for two forms of reduction of employment costs. The first is collective redundancies and the second is the suspension of employees’ rights. The author recognize the legitimacy of actions aimed at reducing the public finance deficyt. However, he critically refers to the detailed provisions contained in the Act. This applies primarily to the way of dismissing employees from work, which deprives them of any protection and support for both trade unions and employment administration.

ASJC: 1410, JEL: J5

Słowa kluczowe: koronawirus, pracownik, związki zawodowe, administracja rządowa, zwolnienia grupowe, zawieszenie prawa zakładowego, coronavirus, employee, trade unions, goverment administration, collective redundancies, suspension of company’s sources of labour law
References

Orzecznictwo

Uchwała pełnego składu Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 27 czerwca 1985 roku w sprawie wytycznych dotyczących wykładni art. 45 Kodeksu pracy i praktyki sądowej stosowania tego przepisu w zakresie zasadności wypowiedzenia umowy o pracę, M.P. 1985, nr 24, poz. 192.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 16 marca 1994 roku, I PZP 7/94, OSNAPiUS 1994, nr 2, poz. 25.

Akty prawa międzynarodowego

Dyrektywa 98/59/WE z dnia 20 lipca 1998 roku w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do zwolnień grupowych, Dz.Urz. WE L 1998, nr 225.

Akty prawa krajowego

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, Dz.U. 2020, poz. 1320 tekst jedn.

Ustawa z dnia 28 grudnia 1989 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw, Dz.U. 2002, nr 112, poz. 980 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych, Dz.U. 2019, poz. 263 tekst jedn.

Ustawa z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, Dz.U. 2018, poz. 1969 tekst jedn.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. 2020, poz. 1409 tekst jedn.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dz.U. 2019, poz. 869 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. 2020, poz. 374 ze zm.

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2020 roku o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U. 2020, poz. 695 ze zm.

Ustawa z dnia 19 czerwca 2020 roku o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19, Dz.U 2020, poz. 1086.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".