Public Law Aspects in the Employment of University Teachers in the Light of the Act: Law on Higher Education and Science

Mariusz Lekston

Abstrakt

In spite of its obligation-based nature, the contractual employment relationship of university teachers still has some properties that make it similar to the structure of a public law service relationship. Here, the specificity of the employment of university teachers is determined by the elements of content of their employment relationship that are closely linked to the realisation of the government’s duties related to science and higher education. The different employment status of university teachers is in fact a heterogeneous solution, where the obligation-based nature of the employment relationship is complemented with elements that are characteristic for public law service relationships.

ASJC: 3308, JEL: K31

Słowa kluczowe: academic teacher, university, public law aspects in the employment, public functions, nauczyciel akademicki, uczelnia, publiczny charakter zatrudnienia, funkcje publiczne
References

Baran K. W. (2010) Źródła prawa pracy [in:] K. W. Baran (red.), Zarys systemu prawa pracy, t. 1: Część ogólna prawa pracy, Warszawa.

Baran K. W. (2020) [in:] K. W. Baran (red.), Akademickie prawo zatrudnienia, Warszawa.

Cudowski B. (2007) Dodatkowe zatrudnienie, Warszawa.

Cudowski B. (2015) Dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach publicznych [in:] W. Sanetra (red.), Zatrudnienie nauczycieli akademickich, Warszawa.

Ćwiertniak B. M. (2009) O procesach przemian pragmatyk zawodowych w ostatnim dwudziestoleciu (kilka refleksji) [in:] Z. Góral (red.), Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, Warszawa.

Ćwiertniak B. M. (1992) Pragmatyki zawodowe (stan obecny i perspektywy przemian), “Z Problematyki Prawa Pracy i Polityki Socjalnej,” t. 7.

Jackowiak U. (2009) Mechanizmy prawne stymulujące pożądany poziom kwalifikacji nauczycieli akademickich [in:] Z. Góral (red.), Z zagadnień współczesnego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Henryka Lewandowskiego, Warszawa.

Jastrzębski R. (2015) Polskie regulacje ustawowe w zakresie zatrudnienia nauczycieli akademickich w XX wieku [in:] W. Sanetra (red.), Zatrudnienie nauczycieli akademickich, Warszawa.

Książek D. (2020) [in:] K. W. Baran (red.), Akademickie prawo zatrudnienia, Warszawa.

Kuczyński T. (2020) [in:] K. W. Baran (red.), Akademickie prawo zatrudnienia, Warszawa.

Lekston M. (2007) Podstawowe i dodatkowe miejsce pracy nauczyciela akademickiego w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, “Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej.”

Lekston M. (2010) Dyferencjacja zatrudnienia w szkole wyższej. Analiza kryteriów, “Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej.”

Liszcz T. (1989) Rekodyfikacja prawa pracy a pragmatyki pracownicze, “Praca i Zabezpieczenie Społeczne,” nr 6.

Pakuła-Gawarecka P. (2013) Charakter prawny zgody rektora na podjęcie dodatkowego zatrudnienia przez nauczyciela akademickiego [in:] B. M. Ćwiertniak (red.), Aktualne zagadnienia prawa pracy i polityki socjalnej, Sosnowiec.

Pudełko W. (2011) Zgoda na dodatkowe zatrudnienie nauczyciela akademickiego, “Monitor Prawa Pracy,” nr 11.

Pudełko W. (2012) Charakter prawny norm ograniczających dodatkowe zatrudnienie nauczycieli akademickich, “Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej.”

Sanetra W. (2013) [in:] W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, Warszawa.

Sanetra W. (2015) Ogólnie o odrębności statusu zatrudnienia nauczycieli akademickich [in:] W. Sanetra (red.), Zatrudnienie nauczycieli akademickich, Warszawa.

Seler R. (1974) Pragmatyki pracownicze a kodeks pracy, “Praca i Zabezpieczenie Społeczne,” nr 12.

Sobczyk A. (2018) [in:] A. Sobczyk (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa.

Sobczyk A. (2013) Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, t. 2: Wybrane instytucje prawa pracy a konstytucyjne prawa i wolności człowieka, Warszawa.

Szewczyk H. (2011) Regulacja statusu prawnego nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach publicznych a rozwój nauki (wybrane zagadnienia) [in:] L. Florek, Ł. Pisarczyk (red.), Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa.

Ura E. (2020) [in:] K. W. Baran (red.), Akademickie prawo zatrudnienia, Warszawa.

Wagner B. (2006) Stosunek pracy i jego treść [in:] M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński (red.), Prawo pracy RP w obliczu przemian, Warszawa.

Żywolewska K. (2015) Ocena okresowa nauczyciela akademickiego [in:] W. Sanetra (red.), Zatrudnienie nauczycieli akademickich, Warszawa.

Court sentences

The decision of the Supreme Court of the 25 June 2004, V KK 74/04, Legalis.

The judgment of the Supreme Administrative Court of 18 August 2010, I OSK 775/10, LEX 737508.

The judgment of the Supreme Administrative Court of 19 April 2011, I OSK 125/11, CBOSA.

The judgment of the Supreme Administrative Court of 30 January 2014, I OSK 1978/13, CBOSA.

The judgment of the Supreme Administrative Court of 10 April 2015, I OSK 1108/14, CBOSA.

The judgment of the Supreme Administrative Court of 8 July 2015, I OSK 1530/14, CBOSA.

The judgment of the Voivodeship Administrative Court in Gliwice of 31 May 2016, IV SAB/Gl 52/16, Legalis.

Legal acts

The Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, Dz.U. 1997, No. 78, item 483 as amended.

The Act of 13 July 1920 on academic institutions, Dz.U. 1920, No. 72, item 494 as amended.

The Ordinance of the President of the Republic of Poland of 24 February 1928 on the service relationship of professors of public academic institutions and auxiliary academic staff of such schools, Dz.U. 1933, No. 76, item 551.

The Act of 15 March 1933 on academic institutions, Dz.U. 1938, No. 1, item 6 consolidated text, as amended.

The Act of 15 December 1951 on higher education and academic staff, Dz.U. 1956, No. 45, item 205 consolidated text, as amended.

The Act of 5 November 1958 on higher education, Dz.U. 1973 nr 32 poz. 191 consolidated text.

The Act of 27 April 1972—Charter of teacher’s rights and obligations, Dz.U. 1972, No. 16, item 114 as amended.

The Labour Code Act of 26 June 1974, Dz.U. 2019, item 1040 consolidated text, as amended.

The Act of 5 May 1982 on higher education, Dz.U. 1985, No. 42, item 201 consolidated text, as amended.

The Act of 6 April 1990 on the Police, Dz.U. 2020, item 360 consolidated text, as amended.

The Act of 12 September 1990 on higher education, Dz.U. 1990, No. 65, item 385 as amended.

The Act of 6 June 1997—Penal Code, Dz.U. 2019, item 1950 consolidated text, as amended.

The Act of 27 July 2005—Higher education law, Dz.U. 2017, item 2183 consolidated text, as amended.

The Act of 21 July 2007—Law of the common courts system, Dz.U. 2020, item 365 consolidated text, as amended.

The Act of 21 November 2008 on self-government employees, Dz.U. 2019, item 1282 consolidated text.

The Act of 21 November 2008 on civil service, Dz.U. 2020, item 265 consolidated text.

The Act of 18 March 2011 amending the acts—Higher education law, the Act on academic degrees and title and arts degrees and title and amending certain other acts, Dz.U. 2011, No. 84, item 455.

The Act of 3 July 2018 implementing the Act on higher education and science, Dz.U. 2018, item 1669.

The Act of 20 July 2018—Law on higher education and science, Dz.U. 2020, item 85 consolidated text, as amended.

The Ordinance of the Ministry of Higher Education and Science of 25 September 2018 on the specific mode of mediation, clarification and disciplinary proceedings in cases of disciplinary liability of university teachers, as well as the manner of enforcement and expungement of disciplinary penalties, Dz.U. 2018, item 1843.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".