The Use of Atypical Forms of Employment with the Aim of Professional Activation of the Unemployed

Anna Kosut

Abstrakt

One hallmark of Polish unemployment regulations introduced gradually from the early 1990s is that apart from protective actions i.e. unemployment benefits they make provision for instruments supporting professional activation of the unemployed. Throughout time the regulations concerning this matter evolved and new forms of support for the unemployed were introduced, taking into account the needs of the changing labour market. The necessity of tackling the challenges of the labour market in post-industrial economy, especially in terms of increasing employment flexibility, led to development and rise in significance of atypical employment forms. Such solutions are also used in encouraging professional activation of the unemployed. This study comprises analysis of three atypical employment practises: part-time employment, telework and temporary employment which apply to the unemployed in accordance with the rules of the Act of 20 April 2004 on employment promotion and on labour market institutions, regulations about job market instruments.

ASJC: 3308, JEL: K31

Słowa kluczowe: encouraging professional activation of the unemployed, atypical employment, part-time employment, telework, temporary employment, aktywizacja zawodowa bezrobotnych, zatrudnienie nietypowe, praca w niepełnym wymiarze czasu pracy, telepraca, zatrudnienie tymczasowe
References

Bielak-Jomaa E. (2016) [in:] Z. Góral (red.), Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz, Warszawa.

Florczak I. (2017) Status prawny osób świadczących pracę w ramach umownego zatrudnienia nietypowego, Łódź.

Florczak I. (2018) K. W. Baran, M. Włodarczyk (red.), System prawa pracy, t. 8: Prawo rynku pracy, Warszawa.

Florczak I., Otto M. (2019) Praca prekaryjna a unijne instrumenty regulacyjne: obecne realia i perspektywy zmian [in:] I. Florczak, M. Otto (red.), Prekaryzacja zatrudnienia. Wyzwania dla prawa pracy w Europie, Warszawa.

Gersdorf M. (2014) [in:] M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa.

Jaroszewska-Ignatowska I. (2018) Zatrudnienie w niepełnym wymiarze czasu pracy, Warszawa.

Kosut A. (2009) Bezpieczeństwo socjalne bezrobotnych powyżej 50 roku życia [in:] A. M. Świątkowski (red.), Ochrona praw człowieka w świetle przepisów prawa pracy i zabezpieczeń społecznych, Warszawa.

Kukulak-Dolata I. (2016) Rola kontraktacji w aktywizacji lokalnego rynku pracy, “Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica,” Vol. 4, t. 3240.

Latos-Miłkowska M. (2003) Telepraca jako sposób upowszechniania zatrudnienia [in:] L. Florek (red.), Prawo pracy a bezrobocie, Warszawa.

Latos-Miłkowska M. (2018) [in:] K. W. Baran, M. Włodarczyk (red.), System prawa pracy, t. 8: Prawo rynku pracy, Warszawa.

Lewandowicz-Machnikowska M. (2018) Wsparcie zatrudnienia opiekunów osób zależnych z powodu wieku w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy [in:] T. Kuczyński, A. Jabłoński (red.), Prawo pracy i prawo zabezpieczenia społecznego. Teraźniejszość i przyszłość. Księga Jubileuszowa Profesora Zdzisława Kubota, Warszawa.

Madej M. (2014) Wykorzystanie pracy w formie telepracy przez osoby niepełnosprawne [in:] A. Giedrewicz-Niwińska, M. Szablowska-Juckiewicz, (red.), Zatrudnianie osób niepełnosprawnych. Regulacje prawne, Warszawa.

Mitrus L. (2015) Praca zarobkowa a bezpieczeństwo socjalne (uwagi na tle przekształceń rynku pracy) [in:] A. Kosut, W. Perdeus (red.), Przemiany prawa pracy. Od kodyfikacji do współczesności. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Teresie Liszcz, “Studia Iuridica Lublinensia,” Vol. 24.

Pisarczyk Ł., Torbus U. (2019) Praca prekaryjna w Polsce. Zwalczanie nadużywania nietypowych form zatrudnienia [in:] I. Florczak, M. Otto (red.), Prekaryzacja zatrudnienia. Wyzwania dla prawa pracy w Europie, Warszawa.

Rączka K. (2014) [in:] M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa.

Reda-Ciszewska A. (2018) [in:] K. W. Baran, M. Włodarczyk (red.), System prawa pracy, t. 8: Prawo rynku pracy, Warszawa.

Skórska A. (2008) Praca w niepełnym wymiarze czasu pracy szansą na zwiększenie aktywności zawodowej kobiet. Doświadczenia krajów UE [in:] C. Sadowska-Snarska (red.), Elastyczne formy pracy. Szanse i zagrożenia, Białystok.

Szabłowska-Juckiewicz M. (2017) Aktywizacja zawodowa jako metoda przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych [in:] Tendencje rozwojowe indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Księga jubileuszowa Profesora Grzegorza Goździewicza, Toruń.

Szylko-Skoczny M. (2004) Polityka społeczna wobec bezrobocia w Trzeciej Rzeczypospolitej, Warszawa.

Wratny J. (2015) Z problematyki prawnej zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy [in:] A. Kosut, W. Perdeus (red.), Przemiany prawa pracy. Od kodyfikacji do współczesności. Księga jubileuszowa dedykowana profesor Teresie Liszcz, “Studia Iuridica Lublinensia,” Vol. 24.

Legal acts

The Labour Code Act of 26 June 1974, Dz.U. 2019, item 1040 consolidated text, as amended.

The Act of 9 July 2003 on hiring temporary employees, Dz.U. 2019, item 1563 consolidated text.

The Act of 20 April 2004 on employment promotion and on labour market institutions, Dz.U. 2020, item 1409 consolidated text.

The Act of 19 December 2008 amending the Act on employment promotion and labour market institutions and some other acts, Dz.U. 2009, No. 6, item 33.

The Act of 14 March 2014 amending the Act on employment promotion and labour market institutions and some other acts, Dz.U. 2014, item 598.

The Act of 6 March 2018—Entrepreneurs’ Law, Dz.U. 2019, item 1292 consolidated text, as amended.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".