Organizacja związkowa jako administrator – wybrane zagadnienia

Arleta Nerka

Abstrakt

Trade union as a data controller: Selected issues

The study covers the issues of identifying trade union structures as data controllers at the level of collective employment relations. Considering the specific nature of the subject matter of trade unions’ activity, the issue of processing personal data accompanies them in the performance of their tasks, often causing interpretation problems. The article also focuses on the characteristics of a trade union organization as a data controller. The analysis also covers the grounds for data processing, with particular emphasis on the legality of data processing subject to special legal protection.

ASJC: 3308, JEL: K31

Słowa kluczowe: związek zawodowy, RODO, administrator danych / trade union, GDPR, data controller
References

Baran K.W. (2019) Komentarz do art. 28 ustawy o związkach zawodowych [w:] K.W. Baran (red.), Zbiorowe prawo zatrudnienia, Warszawa.

Dörre-Kolasa D. (2019) Administrator danych osobowych w zbiorowym prawie zatrudnienia, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej”, nr 4.

Drozd A. (2008) Zabezpieczenie danych osobowych, Wrocław.

Kulesza E. (2019) Nowe obowiązki administratorów danych osobowych w świetle RODO [w:] T. Wyka, M.A. Mielczarek (red.), Administrator i inspektor ochrony danych osobowych. Pozycja prawna, Warszawa.

Latos-Miłkowska M. (2013) Ochrona interesu pracodawcy, Warszawa.

Małobęcka-Szwast I., Syska K. (2019) Podwójne podstawy prawne przetwarzania danych wrażliwych, „ABI Expert”, nr 4.

Mednis A. (1995) Prawna ochrona danych osobowych, Warszawa.

Sakowska-Baryła M. (2018) Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych. Komentarz, Warszawa.

Witkowska-Nowakowska K. (2018) [w:] E. Jomaa, D. Lubasz (red.), RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie danych. Komentarz, Warszawa.

Włodarczyk M. (2012) Prawo związków zawodowych do informacji o pracownikach [w:] T. Wyka, A. Nerka (red.), Ochrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych, Warszawa.

Wujczyk M. (2019) Nowe regulacje funkcjonowania związków zawodowych – wybrane zagadnienia, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej”, nr 3.

Wygoda K. (2018) Administrator danych w administracji publicznej [w:] M. Jabłoński, M. Sakowska--Baryła, K. Wygoda, Czy jesteśmy gotowi na stosowanie RODO? Wybrane zagadnienia z zakresu funkcjonowania administracji publicznej, Wrocław.

Żołyński J. (2017) [w:] D. Dörre-Kolasa (red.), Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679, Warszawa.

Orzecznictwo

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 11 kwietnia 2000 roku, I PKN 591/99, LEX nr 1218581

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 10 stycznia 2002 roku, I PKN 790/00, OSNP 2004, nr 2, poz. 29.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 maja 2011 roku, II PK 295/10, OSNP 2012, nr 13–14, poz. 169.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 13 września 2016 roku, III PK 144/15, LEX nr 2572994.

Akty prawa międzynarodowego

Konwencja nr 108 Rady Europy o ochronie osób w związku z automatycznym przetwarzaniem danych osobowych, sporządzona w Strasburgu dnia 28 stycznia 1981 roku, Dz.U. 2003, nr 3, poz. 25.

Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, Dz.Urz. UE L 1995, nr 281.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 2016, nr 119/1.

Akty prawa krajowego

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, Dz.U. 2019, poz. 1040 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, Dz.U. 2020, poz. 360 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych, Dz.U. 2019, poz. 263 tekst jedn.

Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Dz.U. 2020, poz. 123 tekst jedn.

Ustawa z dnia 24 maja 2000 roku o Krajowym Rejestrze Karnym, Dz.U. 2019, poz. 1158 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 roku o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości, Dz.U. 2019, poz. 125.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".