Informacje o przynależności związkowej jako dane chronione szczególnej kategorii

Magdalena Kuba

Abstrakt

Personal data revealing trade union membership as special categories of personal data

Personal data revealing trade union membership are qualified as special categories of personal data because of the importance of this information and its significant impact on the situation of a natural person. It is worth mentioning in particular that trade union membership may be a premise for unequal treatment of workers. Ensuring an adequate level of protection of this information is therefore of fundamental importance.

ASCJ: 3308, JEL: K31

Słowa kluczowe: przynależność związkowa, ochrona danych osobowych, RODO / trade union membership, personal data protection, GDPR
References

Dörre-Kolasa D. (2019) Administrator danych osobowych w zbiorowym prawie zatrudnienia, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej”, nr 4.

Góral Z. (2018) [w:] K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Warszawa, komentarz do art. 38.

Hajn Z. (2017) Inicjowanie i organizacja wyborów członków rady pracowników [w:] Tendencje rozwojowe indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Księga Jubileuszowa Profesora Grzegorza Goździewicza, Toruń.

Kulesza E. (2017) Prawo związków zawodowych do danych pracowników przetwarzanych przez pracodawcę. Przetwarzanie danych osobowych w procesie współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawach indywidualnych [w:] D. Dörre-Kolasa (red.), Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Warszawa.

Litwiński P. (red.), Barta P., Kawecki M. (2018) Rozporządzenie UE w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych. Komentarz, Warszawa.

Wujczyk M. (2019) Nowe regulacje funkcjonowania związków zawodowych – wybrane zagadnienia, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej”, nr 3.

Akty prawa międzynarodowego

Dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, Dz.Urz. UE L 1995, nr 281.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 2016, nr 119.

Akty prawa krajowego

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, Dz.U. 2019, poz. 1040 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych, Dz.U. 2019, poz. 263 tekst jedn.

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2016, poz. 922 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 7 kwietnia 2006 roku o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, Dz.U. 2006, nr 79, poz. 550 ze zm.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".