RODO jako ustawowe źródło prawa pracy w rozumieniu art. 9 k.p

Janusz Żołyński

Abstrakt

GDPR as statutory source of labor law within the meaning of Art. 9 of the Labor Code

This study shows that certain EU regulations, like GDPR which was directly implemented into the Polish legal system, are to be considered the source of labour law. Therefore, the collective agreements concluded on their basis must be considered the “peculiar” source of labour law. As a consequence, the collective agreements concluded on the basis of GDPR become the source of labour law in force in Poland, and thus are normative in nature.

ASJC: 3308, JEL: K31

Słowa kluczowe: ochrona danych osobowych, ochrona prywatności, ustawa, źródła prawa, prawo unijne / protection of personal data, privacy protection, act, source of law, EU law
References

Banaszak B. (2012) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa.

Cieśliński A. (2003) Wspólnotowe prawo gospodarcze, Warszawa.

Emmert E., Morawiecki M. (2002) Prawo europejskie, Warszawa–Wrocław.

Florczak I, Muszyńska B. (2014) „Metoda matematyczna” badań Kodeksu pracy – kodeks pracy w statystyce (materiały do Drugich Wrześniowych Spotkań z Prawem Pracy. 40-lecie Kodeksu pracy, 12–14 września 2014 roku).

Florek L. (1997) Konstytucyjne gwarancje uprawnień pracowniczych, „Państwo i Prawo”, z. 11–12.

Florek L. (1998) Pojęcie, źródła i charakter europejskiego prawa pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 7–8.

Florek L. (2000) Rola umów międzynarodowych w zbiorowym prawie pracy [w:] G. Goździewicz (red.), Zbiorowe prawo pracy w społecznej gospodarce rynkowej, Toruń.

Florek L. (2004) Znaczenie wspólnotowego prawa pracy, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 5.

Haczkowska M. (2014) [w:] M. Haczkowska (red.), Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, Warszawa.

Jaśkowski K. (2007) Porozumienia zbiorowe w prawie pracy [w:] L. Florek (red.), Indywidualne a zbiorowe prawo pracy, Warszawa.

Kowalczuk-Pakuła I., Guzowska M. (2017) Kodeksy postępowania w rozporządzeniu ogólnym o ochronie danych osobowych – szansa dla administratorów w zakresie wypełniania nowych obowiązków, transferów danych i przetwarzania danych pracowniczych [w:] D. Dörre-Kolasa (red.), Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Warszawa.

Lityński P. (2017) Publicznoprawna ochrona danych osobowych [w:] D. Dörre-Kolasa (red.), Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Warszawa.

Longchamps F. (1964) O pojęciu stosunku prawnego w prawie administracyjnym, „Acta Universitatis Wratislaviensis”, nr 19.

Nowak P. (2018) Sprawdzanie kandydatów do pracy pod kątem zawartości ich profili na portalach społecznościowych – analiza w świetle RODO i Kodeksu pracy, „Monitor Prawa Pracy”, nr 8.

Rot H. (1992) Wstęp do nauk prawnych, Wrocław.

Sanetra W. (2006) O roli Sądu Najwyższego w zapewnianiu zgodności z prawem oraz jednolitości orzecznictwa sądowego, „Przegląd Sądowy”, nr 9.

Sanetra W., Szurgacz H. (1975) Problemy metodologiczne badań empirycznych w prawie pracy [w:] W. Sanetra (red.), Zagadnienia metod prawoznawstwa, Wrocław.

Sobczyk A. (2014) Prawo i człowiek pracujący: między ochroną godności a równości [w:] M. Skąpski, K. Ślebzak (red.), Aksjologiczne podstawy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, Poznań.

Świątkowski A.M. (2008) Stosowanie konwencji MOP i traktatów Rady Europy przez krajowe sądy pracy, „Monitor Prawa Pracy”, nr 6.

Walczak K. (2017) [w:] K.W. Baran (red.), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa.

Włodarczyk M. (2010) Swoiste źródła prawa pracy [w:] K.W. Baran (red.), Zarys systemu prawa pracy, t. 1, Warszawa.

Wronkowska S. (2005) Podstawowe pojęcia prawa i prawoznawstwa, Poznań.

Wróbel D. (2012) [w:] D. Kornobis-Romanowska, J. Łacny, A. Wróbel (red.), Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Komentarz, t. 3, Warszawa.

Żołyński J. (2014) Glosa do wyroku SN z dnia 4 września 2013r., II PK 358/12, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 3.

Żołyński J. (2016a) Aksjologiczne, normatywne i społeczne podstawy prawa rozwiązywania sporów zbiorowych pracy, Gdańsk.

Żołyński J. (2016b) Prawo pracy – prawo prywatne czy prawo publiczne. Rozważania na tle charakteru umowy o pracę, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej”.

Żołyński J. (2018) RODO – prawo do zapomnienia w sferze zatrudnienia, Warszawa.

Orzecznictwo

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 18 października 2005 roku, SK 48/03, OTK-A 2005, nr 9, poz. 101.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 października 2006 roku, SK 41/05, Dz.U. 2006, nr 198, poz. 1464.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 lipca 2010 roku, P 4/10, Dz.U. 2010, nr 135, poz. 912.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 maja 2013 roku, P 46/11, Dz.U. 2013, poz. 653.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 września 2013 roku, II PK 358/12, LEX nr 1460947.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 lutego 2014 roku, II PK 131/13, MPP 2014, nr 7, s. 372–375.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 kwietnia 2017 roku, II PK 37/16, LEX nr 2306364.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 czerwca 2018 roku, K 53/16, OTK-A 2018, poz. 38.

Akty prawa międzynarodowego

Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (tzw. traktat rzymski), podpisany 25 marca 1957 roku (wszedł w życie 1 stycznia 1958 roku), Dz.U. 2004, nr 90, poz. 864/2.

Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (tzw. traktat rzymski), podpisany 25 marca 1957 roku (wszedł w życie 1 stycznia 1958 roku), Dz.U. 2004, nr 90, poz. 864/3.

Jednolity Akt Europejski podpisany 17 lutego 1986 roku (Luksemburg) oraz 28 lutego 1986 roku (Haga) (wszedł w życie 1 lipca 1987 roku), Dz. Urz. WE 1987 L 169, s. 1.

Traktat o Unii Europejskiej (tzw. traktat z Maastricht), podpisany 7 lutego 1992 roku (wszedł w życie 1 listopada 1993 roku), Dz.U. 2004, nr 90, poz. 864/30.

Traktat z Amsterdamu zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty (tzw. traktat amsterdamski), podpisany 2 października 1997 roku (wszedł w życie 1 maja 1999 roku), Dz.U. 2004, nr 90, poz. 864/31.

Karta praw podstawowych Unii Europejskiej z dnia 7 grudnia 2000 roku, Dz.Urz. UE C 2010, nr 83.

Traktat z Nicei zmieniający Traktat o Unii Europejskiej, traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty (tzw. traktat nicejski), przyjęty 11 grudnia 2000 roku i podpisany 26 lutego 2001 roku (wszedł w życie 1 lutego 2003 roku), Dz.U. 2004, nr 90, poz. 864/32.

Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, sporządzony w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 roku, Dz.U. 2009, nr 203, poz. 1569.

Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską, Dz.Urz. UE C 2012, nr 326/47

Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – wersja skonsolidowana Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, Dz.Urz. UE C 2016, nr 202, s. 1.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz.Urz. UE L 2016, nr 119/1.

Akty prawa krajowego

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 ze zm.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, Dz.U. 2019, poz. 1145 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, Dz.U. 2019, poz. 1040 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks karny, Dz.U. 2019, poz. 1950 tekst jedn ze zm.

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 roku – Kodeks postępowania karnego, Dz.U. 2020, poz. 30 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2019, poz. 1781 tekst jedn.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".