Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy),Volume 28 (2021), Zeszyt 1

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Wujczyk
Sekretarz redakcji: Justyna Czerniak-Swędzioł
Rok wydania: 2021

Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Studium Podyplomowe Prawa Pracy przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Słowa kluczowe: prawa młodych osób, Europejska Karta Społeczna, kryzys COVID-19, young people’s rights, European Social Charter, COVID-19 crisis, Organizacja Narodów Zjednoczonych, prawa człowieka, osoby niepełnosprawne, Powszechna deklaracja praw człowieka, prześladowania ludności żydowskiej w Niemczech w okresie narodowego socjalizmu, prawo naturalne, konstytucja weimarska, prawa gospodarcze, społeczne i kulturowe, Amartya Sen, Martha C. Nussbaum, podejście do zdolności, prawo do pracy, pomoc społeczna i ochrona osób niepełnosprawnych, zakłady pracy chronionej, United Nations, Human Rights, Persons with Disabilities, Universal Declaration of Human Rights, persecution of Jewish people in Germany during the NS period, natural law, Weimar Constitution, economic, social and cultural rights, capability approach, right to work, social assistance and protection for the handicapped persons, sheltered institutions, władza publiczna, prawo publiczne/prywatne, rozproszona władza publiczna, public authority, public/privite law, dispersed public authority, urlop macierzyński, urlop ojcowski, urlop dla osób z niepełnosprawnościami, nadzywczajny urlop, obowiązki opieki, premia, równoważenie obowiązków zawodowych i osobistych, środki nadzwyczajne związane z COVID-19, prawodawstwo nadzwyczajne, maternity leave, paternity leave, parental leave, disability leave, extraordinary leave, care responsibilities, bonus, work-life balance, COVID-19 emergency measures, emergency legislation, uniwersalizm prawa pracy, funkcja ochronna prawa pracy, wykluczenie społeczne, ubezpieczenia społeczne, zatrudnienie cywilnoprawne, universalism of labour law, protective function of labour law, social exclusion, social security, civil law employment, bezrobotny, świadczenia z ubezpieczenia dla bezrobotnych, platforma zatrudnienia, usługi i świadczenia rynku pracy, unemployed, unemployment insurance benefits, platform workers, labour market services and benefits, wolność pracy, niewolnictwo, komunizm wojenny, nowa polityka ekonomiczna (NEP), freedom of work, serfdom, war communism, new economical politics (NEP)

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Rights of Young People and the European Social Charter

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 1, s. 1–12
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.001.13195

Right to Work in Article 27 of the UNCRPD and “Sweatshops for Severly Handicapped Persons”

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 1, s. 13–26
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.002.13196

“Dispersed” Public Authority in Labour Law: Systematic Dilemmas in Law Continued

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 1, s. 27–36
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.003.13197

Work-Life Balance in Italy pre-, during and post-COVID-19

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 1, s. 37–46
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.004.13198

Uniwersalizm prawa pracy środkiem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu nie tylko w dobie COVID-19

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 1, s. 47–59
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.005.13199

Social Protection and New Forms of Work: Expansion of Unemployment Insurance Benefits’ Coverage in Estonia

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 1, s. 61–72
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.006.13200

Charakter własności siły roboczej w gospodarce realnego socjalizmu. Dylematy doktrynalno-polityczne i praktyczne

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 1, s. 73–92
Data publikacji online: 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.007.13201

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".