Charakter własności siły roboczej w gospodarce realnego socjalizmu. Dylematy doktrynalno-polityczne i praktyczne

Andrzej Patulski

Abstrakt

The character (feature) of labour force in real socialist economy. doctrinal, political and practical dilemmas

This article is an analysis of character of labour fource in real socialist economy. It attempts to answer the question, whether the system of labour fource in real socialist economy was based on the private property of labour force.

ASJC: 3308, JEL: K31

Słowa kluczowe: wolność pracy, niewolnictwo, komunizm wojenny, nowa polityka ekonomiczna (NEP), freedom of work, serfdom, war communism, new economical politics (NEP)
References

Alchian A., Demsetz H. (1973) The Property Rights Paradigm, „Journal of Economic History”, Vol. 33.

Arendt H. (1966) The Origin of Totalitarianism, New York.

Baszkiewicz J. (1983) Ludwik XVI, Wrocław.

Carrere dEncausse H. (1983) Stalin. Państwo terroru, tłum. J. Łęczycki, Warszawa.

Conquest R. (1971) The Great Terror: Stalin’s Purge of the Thirthies, London.

Czuchno A., Sajapin J., Lichodiej B. (1968) Woznograżdienije za trud pri socjalizmie, Kijów.

Gierowski J.A. (1989) Historia Polski 1764–1864, Warszawa.

Jaczynowska M. (1984) Historia starożytnego Rzymu, Warszawa.

Kamiński A.J. (1990) Koszmar niewolnictwa, Warszawa.

Kozyr-Kowalski S. (1988) Struktura gospodarcza i formacja społeczeństwa, Warszawa.

Krader L. (1975) The Asiatic Mode of Production. Sources of Development and Critique in the Writings of Karl Marx, Assen.

Krawczyk A. (1990) Praska wiosna, „Więź”, nr 1.

Łuczak C. (1984) Dzieje gospodarcze Niemiec 1871–1945, Poznań.

Marks K. (1972) Przyczynek do krytyki ekonomii politycznej, tłum. E. Lipiński, Warszawa („Dzieła”, t. 13).

Marks K., Engels F. (1949) Dzieła wybrane, t. 1, Warszawa.

Mejbaum W. (1988) Własność jako przedmiot teoretyczny, „Colloquia Communia”, nr 4–5.

Melich A. (1971) Społeczna funkcja płac, Warszawa.

Melich A. (1983) Podstawy teorii płac w socjalizmie, Warszawa.

Miftachow H.M. (1968) Stoi most raboczej siły pri socjalizmie, Taszkient.

Minc B. (1987) Spor o istotne treści marksizmu, Warszawa.

Mises L. von (1981) Socialism: An Economic and Sociological Analysis, Liberty Classics, Indianapolis.

Morecka Z. (1964) Płaca ekonomiczna czy socjoekonomiczna [w:] A. Wakar (oprac.), Materiały do studiowania ekonomii politycznej socjalizmu, Warszawa.

Morecka Z. (1971) System płac w gospodarce socjalistycznej, „Ekonomista”, nr 6.

Mujżel J. (1963) Stosunki towarowe w gospodarce socjalistycznej, Warszawa.

Obrębski T. (1977) Charakter siły roboczej w gospodarce socjalistycznej, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny, Socjologiczny”, R. 39, z. 1.

Olędzki M. (1978) Polityka zatrudnienia, Warszawa.

Patulski A. (1992) Wolność pracy – próba ujęcia wielopłaszczyznowego, Warszawa.

Patulski A. (2019) Wolność pracy i zakaz pracy przymusowej [w:] K.W. Baran (red.), Zarys systemu prawa pracy, t. 9, Warszawa.

Robinson J. (1967) Collected Economic Papers 1951–1979, Vol. 4, Oxford.

Roszkowski W. (1990) Kołyma, „Przegląd Powszechny”, nr 1.

Rusinowa J. (1983) Tom czy Sam. Z dziejów Murzynów w Ameryce Północnej, Warszawa.

Rutkowski J. (1982) Wokół teorii ustroju feudalnego, Warszawa.

Rutkowski J. (1986) Wieś europejska późnego feudalizmu, Warszawa.

Ryszka F. (1985) Państwo stanu wyjątkowego, Wrocław–Warszawa.

Sabol W.A. (1960) Oczerki po woprosom balansa narodnego chozjajstwa, Moskwa.

Sołżenicyn A. (1989) Jeden dzień Iwana Denisowicza, tłum. W. Dąbrowski, I. Lewandowska, Warszawa.

Sołżenicyn A. (2010) Archipelag Gułag, tłum. M. Kaniowski, t. 3, Poznań.

Staniszkis J. (1989) Ontologia socjalizmu, Warszawa.

Szafijew K., Łokszin E., Akopow R. (red.) (1960) Politiczeskaja ekonomia socjalizma, Moskwa.

Świątkowski A.M. (2008) Międzynarodowe prawo pracy, t. 1: Międzynarodowe publiczne prawo pracy, Warszawa.

Tittenbrun J. (1982) Własność siły roboczej w socjalistycznym sposobie produkcji – społeczna czy prywatna?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny, Socjologiczny”, R. 44, z. 1.

Wastermann W.L. (1955) The Slave System of Greek and Roman Antiquity, Filadelfia.

Weber M. (1923) Wirtschaftsgesichte, Tubingen.

Weber M. (1958) Gessamelere Politischne Schreifen, Tubingen.

Weber M. (1967) The Agrarian Sociology of Ancien Civilization, London.

Weissberg-Cybulski A. (1967) Wielka czystka, tłum. A. Ciołkosz, Paryż.

Wittfogel K.A. (1956) The Hydraulic Civilization [w:] Man’s Role in Changing the Face of the Earth, Chicago.

Wittfogel K.A. (1958) Oriental Despotism, New Haven.

Zand H. (1983) Koncepcja budownictwa socjalizmu w myśli bolszewickiej, Warszawa.

Żukowska A., Mejbaum W. (1980) O Leszku Kołakowskim – literacie cywilizowanego świata, Warszawa.

Akty prawa

Konwencja nr 29 dotycząca pracy przymusowej lub obowiązkowej, przyjęta w Genewie dnia 28 czerwca 1930 roku, Dz.U. 1959, nr 20, poz. 122.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".