Uniwersalizm prawa pracy środkiem przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu nie tylko w dobie COVID-19

Justyna Czerniak-Swędzioł,

Błażej Mądrzycki

Abstrakt

Universalism of labour law a measure against social exclusion not only in the COVID-19 era

The aim of the study is to show the essence of labour law through the prism of its characteristic structures and goals. Work is one of the most important values in human life, both in the context of securing living and personal conditions. While working, one acquires additional competencies and skills, which transfer into personal development. On the other hand, unemployment has negative living and social effects. For these reasons, it is necessary to show the tools of labour law that prevent broadly understood social exclusion. Their importance becomes more evident in times of crisis, when employees are affected by its effects. Therefore, the crisis caused by the COVID-19 pandemic is an important background for the ongoing considerations.

ASJC: 3308, JEL: K31

Słowa kluczowe: uniwersalizm prawa pracy, funkcja ochronna prawa pracy, wykluczenie społeczne, ubezpieczenia społeczne, zatrudnienie cywilnoprawne, universalism of labour law, protective function of labour law, social exclusion, social security, civil law employment
References

Baran K.W. (red.) (2018) Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 4, Warszawa.

Baran K.W. (red.) (2020) Tarcza antykryzysowa. Szczególne regulacje w prawie pracy, prawie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, Warszawa.

Czerniak-Swędzioł J., Mądrzycki B. (2019), Oczekiwania społeczne jako empiryczny wykładnik granic funkcji ochronnej prawa pracy, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej”, nr 4.

Golinowska S. (2002) Europejski model socjalny i otwarta koordynacja polityki społecznej, „Polityka Społeczna”, nr 11–12.

Jędrasik-Jankowska I. (2003) Ubezpieczenie społeczne, t. 3: Ubezpieczenie chorobowe, ubezpieczenie wypadkowe, Warszawa.

Jędrasik-Jankowska I. (2015) Niektóre regulacje prawne ubezpieczenia chorobowego, rentowego i wypadkowego a konstytucyjna zasada równości i sprawiedliwości, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Lublin – Polonia”.

Masewicz W., Kasprowicz Ł. (2015) Ochrona pracy jako problem Prawno społeczny, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej”.

Roszewska K. (2020) Pojęcie „pracownik” w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, „Radca Prawny”, nr 1.

Rzetecka-Gil A. (2009) Ustawa z dnia 25 marca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komentarz, LEX.

Szubert W. (1980) Zarys prawa pracy, Warszawa.

ZUS (2017) Rzeczpospolita Ubezpieczonych. Historia ubezpieczeń społecznych w Polsce, https://www.zus.pl/documents/10182/1877572/Broszura+historyczna+-+Rzeczpospolita+ubezpieczonych_Część1.pdf/42f37fc0-40fa-3a15-62f6-4ee5c2c6b16d (dostęp: 1 czerwca 2020).

Orzecznictwo

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29 grudnia 1998 roku, I PKN 494/98, Legalis nr 44382.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2007 roku, P 45/06, OTK-A 2007, nr 3, poz. 22.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 6 marca 2007 roku, P 46/06, OTK-A 2007, nr 3, poz. 22.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 16 listopada 2010 roku, P 86/2008, LEX nr 613882.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 lipca 2011 roku, II PK 20/11, LEX nr 1026630.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2014 roku, II PK 50/14, Legalis nr 1185774.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z dnia 14 maja 2015 roku, III AUa 1394/14, LEX nr 1798650.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 27 kwietnia 2016 roku, III AUa 1023/15, Legalis nr 1460532.

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 28 marca 2017 roku, II PK 15/16, Legalis nr 1617915.

Akty prawa krajowego

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483

z dnia 16 lipca 1997 roku.

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny, Dz.U. 2020, poz. 1740 tekst jedn. z dnia 8 października 2020 roku.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, Dz.U. 2020, poz. 1320 tekst jedn. z dnia 30 lipca 2020 roku.

Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych, Dz.U. 2019, poz. 263 tekst jedn. z dnia 12 lutego 2019 roku.

Ustawa z 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. 2020, poz. 266 tekst jedn. z dnia 19 lutego 2020 roku.

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz.U. 2020, poz. 870 tekst jedn. z dnia 15 maja 2020 roku.

Ustawa z dnia 11 kwietnia 2008 roku o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz.U. 2008, nr 93, poz. 582.

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, Dz.U. 2021, poz. 75 tekst jedn. z dnia 13 stycznia 2021 roku.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. 2020, poz. 1842 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 31 marca 2020 roku o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2020, poz. 568.