Prevention of Employee’s Mental Health and Employment Law

Maria Bosak-Sojka

Abstrakt

The article is devoted to selected issues of protection of mental health of an employee. This issue has a very practical value, but so far, the proposed topic has not received too many scientific studies conducted through the prism of Polish labour law regulations. The text, in addition to the author’s thoughts, has been enriched with guidelines for the promotion of mental health published by the European Commission in 2014 in a document entitled Promoting Mental Health in the Workplace.

ASJC: 3308, JEL: K31

Słowa kluczowe: employee, employment, mental health, protection, labour law, pracownik, zatrudnienie, zdrowie psychiczne, ochrona, prawo pracy
References

Bosak M. (2010) Zjawisko mobbingu jako patologia pracy: kilka uwag na tle regulacji zawartych w kodeksie pracy, “Ius et Administratio,” Speccial Issue.

Bosak-Sojka M., Maroń A. (2018a) Mobbing jako przykład zagrożenia dla życia i zdrowia pracownika [in:] D. Semków (red.), Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu. Aspekty prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne, Warszawa.

Bosak-Sojka M., Maroń A. (2018b) Mobbing jako zagrożenie dla zdrowia pracownika w świetle regulacji polskiego prawa pracy [in:] M. Dolobáč, M. Seilerová (red.), Starostlivosť o zdravie zamestnancov, Košice.

Bosak-Sojka M., Maroń A. (2018c) Przyczyny mobbingu w administracji publicznej [in:] E. Ura, E. Feret, S. Pieprzny (red.), Zagadnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego w jednostkach samorządu terytorialnego, Rzeszów.

John Paul II (1995) Encyklika Labourem Excercens. O pracy ludzkiej, Wrocław.

Gałecki P., Bobińska K., Eichstaedt K. (2016) Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, Warszawa.

Korzan K. (1996) Postępowanie w sprawach ochrony zdrowia psychicznego, “Rejent,” nr 6.

Liszcz T. (2018) Aksjologiczne podstawy prawa pracy. Zarys problematyki, Lublin.

Liszcz T. (2019) Prawo pracy, Warszawa.

Maszczak T. (2005) Zdrowie jako wartość uniwersalna (Health as a universal value), “Roczniki Naukowe AWF w Poznaniu,” z. 54.

Musiała A. (2019) Polskie prawo pracy a społeczna nauka Kościoła. Studium prawno-społeczne, Poznań.

Shahrokh N.C., Hales R.E. (2009) Amerykański słownik psychiatryczny, B. Łoza, A. Czernikiewicz (red.), Wrocław.

Sobol E. (red.) (1994) Mały słownik języka polskiego, Warszawa.

WHO (2001), Mental Health: Strengthening Mental Health Promotion, Fact sheet N°220, https:// mindyourmindproject.org/wp-content/uploads/2014/11/WHO-Statement-on-Mental- Health-Promotion.pdf (access: 18 November 2020).

Woynarowska B. (2007) Edukacja zdrowotna. Podręcznik akademicki, Warszawa.

Court sentences

Decision of the Supreme Court of 25 January 2001, III CKN 1454/00, OSNC 2001, No. 7–8, item 116.

Judgment of the Supreme Court of 3 August 2011, I PK 35/11, OSNAPiUS 2012, No. 19–20, item 238.

Judgment of the Supreme Court of 30 August 2018, I PK 184/17, Legalis 1819161.

Judgment of the Supreme Court of 12 December 2019, I PK 205/18, Legalis 2277367.

Legal acts

The Civil Code Act of 23 April 1964, Dz.U. 2020, item 1740 consolidated text, as amended.

The Labour Code Act of 26 June 1974, Dz.U. 2020, item 1320 consolidated text.

The Act of 19 August 1994 on mental health protection, Dz.U. 2020, item 685 consolidated text.

The Act of 21 May 1999—the law on weapons and ammunition, Dz.U. 2020, item 955 consolidated text.

The Act of 27 July 2001—the law on the system of common courts, Dz.U. 2020, item 2072 consolidated text.

The regulation of the Council of Ministers of 24 August 2004 concerning the list of work forbidden to juveniles and conditions of engaging them to do some jobs, Dz.U. 2016, item 1509 consolidated text.

The regulation of the Minister of Justice of 19 September 2014 on medical and psychological examinations of the candidates for the position of judge, Dz.U. 2018, item 619 consolidated text.

The regulation of the Council of Ministers of 3 April 2017 on the list of burdensome, hazardous or harmful work for the health of pregnant women and women breastfeeding, Dz.U. 2017, item 796.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".