Dopuszczalność ujawniania związkom zawodowym informacji o wysokości wynagrodzenia pracownika w powszechnym modelu zatrudnienia (artykuł polemiczny)

Jan Piątkowski,

Beata Rutkowska

Abstrakt

Admissibility of disclosing to trade unions information on the amount of an employee’s remuneration in the common employment model (polemical article)

In doctrine and jurisprudence, the prevailing view is that employers are not obliged to disclose to trade unions, at their request and within the framework of trade union monitoring of compliance with the law, information on employee wages. According to the 1993 resolution of the panel of seven judges of the Supreme Court, an employer may disclose such information, but only with the employee’s consent. Otherwise, the personal right of the person performing the work may be infringed. Such an opinion is not convincing. It stands in clear opposition to the law in force. It also leads to depriving the trade union organisation of the right to carry out systemic control of the employer’s compliance with the principle of equal remuneration for equal work or work of equal value (Art. 18(3c) of the Labour Code). 

ASJC: 3308, JEL: K31

Słowa kluczowe: związek zawodowy, pracodawca, prawo do prywatności, pracownik, poufność wynagrodzenia, zasady wynagradzania, równe traktowanie pracowników, dobra osobiste, prawo rady zakładowej do informacji, trade union, employer, right to privacy, employee, confidentiality of remuneration, rules of remuneration, equal treatment of employees, personal rights, works council’s right to information
References

Baran K.W. (2010) Zbiorowe prawo pracy. Komentarz, Warszawa.

Baran K.W. (2019) Prawo związków zawodowych do informacji po nowelizacji ustawy związkowej, „Monitor Prawa Pracy”, nr 1.

Cudowski B. (2013) Ujawnienie wynagrodzenia przez pracownika jako przyczyna rozwiązania stosunku pracy [w:] B. Cudowski, J. Iwulski (red.), Z aktualnych zagadnień prawa pracy i zabezpieczenia społecznego. Księga Jubileuszowa Profesora Waleriana Sanetry, Białystok.

Derlacz-Wawrowska M. (2013) Prawo związków zawodowych do informacji. Stan obecny i pro­pozycje zmian [w:] B. Balcerzak-Paradowska (red.), Praca i polityka społeczna. Współczesne tendencje i wyzwania, Warszawa.

Derlacz-Wawrowska M. (2015) Ochrona informacji poufnych pracodawcy w indywidualnym i zbiorowym prawie pracy, Warszawa.

Drozd A. (2012) Uprawnienie związku zawodowego do informacji o wynagrodzeniu pracownika, „Monitor Prawa Pracy”, nr 8.

Fitting K. (2020) Betriebsverfasssungsgesetz. Handkommentar, München, § 80 BetrVG.

Franzen M. (2019) [w:] Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, München, § 26 BDSG.

Gersdorf M. (2014) [w:] M. Gersdorf, K. Rączka, M. Raczkowski, Komentarz do kodeksu pracy, Warszawa.

Hromadka W., Maschmann F. (2017) Arbeitsrecht, II: Kollektivarbeitsrecht + Arbeitsstreitigkeiten, Berlin–Heidelberg.

Junker A. (2019) Grundkurs Arbeitsrecht, München.

Kamińska J., Rozbicka-Kamińska M. (2012) Ustawa o dostępie do informacji publicznej. Komentarz, Warszawa.

Kania T. (2020) [w:] Erfurter Kommentar zum Arbeitsrecht, München, § 80 BetrVG.

Książek D. (2019) Uprawnienia związków zawodowych [w:] K.W. Baran (red.), Zbiorowe prawo zatrudnienia. Komentarz, Warszawa.

Kulesza E. (2017) D. Dörre-Kolasa (red.), Prawo związków zawodowych do danych pracowników przetwarzanych przez pracodawcę. Przetwarzanie danych osobowych w procesie współdziałania pracodawcy ze związkami zawodowymi w sprawach indywidualnych [w:] D. Dörre-Kolasa (red.), Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Warszawa.

Lücke O. (2019) Die Betriebsverfassung in Zeiten der DS–GVO. „Bermuda-Dreieck” zwischen Arbeitgeber, Betriebsräten und Datenschutzbeauftragten!?, „Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht”, Vol. 658.

Niezbecka E. (1992) Ujawnianie wysokości wynagrodzeń pracowników a ochrona dóbr osobistych osób fizycznych, „Praca i Zabezpieczenie Społeczne”, nr 8.

Piątkowski J. (2008) Uprawnienia zakładowej organizacji związkowej, Toruń.

Piątkowski J. (2017) Aksjologiczne i normatywne podstawy prawa stosunku pracy, Toruń.

Safjan M. (2002) Prawo do prywatności i ochrona dóbr osobistych w społeczeństwie informatycznym, „Państwo i Prawo”, z. 6.

Szewczyk H. (2007) Ochrona dóbr osobistych w zatrudnieniu, Warszawa.

Walczak K. (2015) Praktyczne problemy z interpretacją zasady niedyskryminacji w wynagradzaniu, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio G (Ius), Vol 62, No 2.

Walczak K. (2017) Informacja dotycząca wysokości wynagrodzenia pracownika. Tajemnica pracodawcy czy tajemnica pracownika? [w:] M. Szabłowska-Juckiewicz, B. Rutkowska, A. Napiórkowska (red.), Tendencje rozwojowe indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Księga Jubileuszowa Profesora Grzegorza Goździewicza, Toruń.

Włodarczyk M. (2001) Jeszcze w sprawie dostępu związku zawodowego do informacji o wynagrodzeniach pracowników w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych [w:] B.M. Ćwiertniak (red.), Prawo pracy, Opole.

Włodarczyk M. (2012) Prawo związków zawodowych do informacji o pracownikach [w:] T. Wyka, A. Nerka (red.), Obrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, Warszawa.

Włodarczyk M. (2014) [w:] K.W. Baran (red.), System prawa pracy, t. 5: Zbiorowe prawo pracy, Warszawa.

Wujczyk M. (2019) Nowe regulacje funkcjonowania związków zawodowych – wybrane zagadnienia, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej”, nr 26.

Wybitul T., Böhm W.-T. (2019) LAG Sachsen–Anhalt: Erweitertes Einsichtnahmerecht des Betriebsrats in nicht anonymisierte Gehaltslisten (Anmerkung), „Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht – Rechtsprechungsreport”, Vol. 259.

Orzecznictwo

Uchwała pełnego składu Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 marca 1993 roku, I PZP 68/92, OSNC 1993, nr 9, poz. 140.

Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 1993 roku, I PZP 28/93, OSNC 1994, nr 1, poz. 2.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 października 2012 roku, I PK 151/12, OSNP 2013, nr 17–18, poz. 205.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 roku, III AUa 2078/13, LEX nr 1493722.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 grudnia 2015 roku, II OSK 847/14, LEX nr 2000035.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 2018 roku, K 6/15, Dz.U. 2018, poz. 830.

LAG (Landesarbeitsgericht) Sachsen–Anhalt, 18 grudnia 2018 roku – 4 TaBV 19/17, „Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht – Rechtsprechungsreport” 2019, 256.

BAG (Bundesarbeitsgericht), 7 maja 2019 roku – 1 ABR 53/17, „Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht” 2019, 1218.

LAG (Landesarbeitsgericht) Mecklenburg-Vorpommern, 15 maja 2019 roku – 3 TaBV 10/18.

Walczak K. (2015) Praktyczne problemy z interpretacją zasady niedyskryminacji w wynagradzaniu, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska”, sectio G (Ius), Vol 62, No 2.

Walczak K. (2017) Informacja dotycząca wysokości wynagrodzenia pracownika. Tajemnica pracodawcy czy tajemnica pracownika? [w:] M. Szabłowska-Juckiewicz, B. Rutkowska, A. Napiórkowska (red.), Tendencje rozwojowe indywidualnego i zbiorowego prawa pracy. Księga Jubileuszowa Profesora Grzegorza Goździewicza, Toruń.

Włodarczyk M. (2001) Jeszcze w sprawie dostępu związku zawodowego do informacji o wynagrodzeniach pracowników w kontekście ustawy o ochronie danych osobowych [w:] B.M. Ćwiertniak (red.), Prawo pracy, Opole.

Włodarczyk M. (2012) Prawo związków zawodowych do informacji o pracownikach [w:] T. Wyka, A. Nerka (red.), Obrona danych osobowych podmiotów objętych prawem pracy i prawem ubezpieczeń społecznych. Stan obecny i perspektywy zmian, Warszawa.

Włodarczyk M. (2014) [w:] K.W. Baran (red.), System prawa pracy, t. 5: Zbiorowe prawo pracy, Warszawa.

Wujczyk M. (2019) Nowe regulacje funkcjonowania związków zawodowych – wybrane zagadnienia, „Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej”, nr 26.

Wybitul T., Böhm W.-T. (2019) LAG Sachsen–Anhalt: Erweitertes Einsichtnahmerecht des Betriebsrats in nicht anonymisierte Gehaltslisten (Anmerkung), „Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht – Rechtsprechungsreport”, Vol. 259.

Orzecznictwo

Uchwała pełnego składu Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 11 marca 1993 roku, I PZP 68/92, OSNC 1993, nr 9, poz. 140.

Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 16 lipca 1993 roku, I PZP 28/93, OSNC 1994, nr 1, poz. 2.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 października 2012 roku, I PK 151/12, OSNP 2013, nr 17–18, poz. 205.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 roku, III AUa 2078/13, LEX nr 1493722.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 2 grudnia 2015 roku, II OSK 847/14, LEX nr 2000035.

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 kwietnia 2018 roku, K 6/15, Dz.U. 2018, poz. 830.

LAG (Landesarbeitsgericht) Sachsen–Anhalt, 18 grudnia 2018 roku – 4 TaBV 19/17, „Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht – Rechtsprechungsreport” 2019, 256.

BAG (Bundesarbeitsgericht), 7 maja 2019 roku – 1 ABR 53/17, „Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht” 2019, 1218.

LAG (Landesarbeitsgericht) Mecklenburg-Vorpommern, 15 maja 2019 roku – 3 TaBV 10/18.