Paradigm of subordinate work versus remote work

Tomasz Duraj

Abstrakt

The paradigm of subordinate work already emerged in the early stages of the development of labour law and is still functioning to this day, which is widely accepted both in labour law doctrine and in judicial practice. The author assesses the timeliness of the traditional paradigm of subordinate work in conditions of development of new technologies and the spread of modern forms of work provision, doing so on the example of remote work. According to the author, despite working outside the workplace, while retaining much greater autonomy, in addition to the constant supervision of the employer, the remote worker is still subject to a multifaceted dependence on the employer. This means that the paradigm of subordinate work continues to apply and is strongly present also in atypical forms of work.

ASJC: 3308, JEL: K31

Słowa kluczowe: paradigm of subordinate work, remote work, subordination, managerial powers, atypical employment relationships, paradygmat pracy podporządkowanej, praca zdalna, podporządkowanie, uprawnienia kierownicze, nietypowe stosunki zatrudnienia
References

Czechowski P. (2006) Geolokalizacja pracownikow – nowe wyzwania dla prawa pracy?, “Praca i Zabezpieczenie Społeczne,” nr 4.

Dörre-Nowak D. (2004) Monitoring w miejscu pracy a prawo do prywatności, “Praca i Zabezpieczenie Społeczne,” nr 9.

Duraj T. (2013) Podporządkowanie pracowników zajmujących stanowiska kierownicze w organizacjach, Warszawa.

Duraj T. (2015) Ewolucja pracowniczego podporządkowania jako cechy konstrukcyjnej stosunku pracy w świetle przepisów prawa pracy [in:] A. Kosut, W. Perdeus (red.), Przemiany prawa pracy. Od kodyfikacji do współczesności. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Teresie Liszcz, Lublin.

Duraj T. (2017) Granice pomiędzy stosunkiem pracy a stosunkiem cywilnoprawnym – głos w dyskusji, “Gdańsko-Łódzkie Roczniki Prawa Pracy i Prawa Socjalnego,” nr 7.

Gersdorf M. (1993) Umowa o pracę a umowa o dzieło i zlecenia, “Praca i Zabezpieczenie Społeczne,” nr 9.

Książek D., Witoszko W. (2020) [in:] K.W. Baran (red.), Komentarz do niektórych przepisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych [in:] Tarcza antykryzysowa 1.0–4.0, ustawa o dodatku solidarnościowym i inne regulacje jako szczególne rozwiązania w prawie pracy, prawie urzędniczym i prawie ubezpieczeń społecznych związane z COVID-19. Komentarz, LEX.

Kubot Z. (2002) Pojęcie kierownictwa pracodawcy [in:] M. Matey, L. Nawacki, B. Wagner (red.), Prawo pracy a wyzwania XXI-go wieku. Księga Jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, Warszawa.

Lach A. (2004) Monitorowanie pracownika w miejscu pracy, “Monitor Prawa Pracy,” nr 10.

Lewandowski H., Góral Z. (1996) Przeciwdziałanie stosowaniu umów cywilnoprawnych do zatrudnienia pracowniczego, “Praca i Zabezpieczenie Społeczne,” nr 12.

Mroczkowski R. (1976) Instytucja podporządkowania pracownika według polskiego kodeksu pracy, Zarys problematyki prawnej, Lublin.

Piątkowski J. (2000) Zagadnienia prawa stosunku pracy, Toruń.

Pisarczyk Ł., Boguska A. (2020) Sfera zatrudnienia w działaniach antykryzysowych. Wybrane zagadnienia, “Monitor Prawa Pracy,” nr 5.

Rączka K. (1996) Stosunek pracy a cywilnoprawne umowy o świadczenie pracy, “Praca i Zabezpieczenie Społeczne,” nr 11.

Salwa Z., Szubert W., Święcicki M. (1957) Podstawowe problemy prawa pracy, Warszawa.

Skąpski M. (2003) Glosa do wyroku NSA z dnia 5 grudnia 2001 r., II SA 2091/01, OSP, No. 3, item 33.

Szubert W. (1972) Zarys prawa pracy, Warszawa.

Szurgacz H. (1995) Charakter prawny zatrudnienia członków zarządu w spółce akcyjnej [in:] J. Frąckowiak (red.), Spółka jako podmiot gospodarczy, Wrocław.

Świątkowski A.M. (2011) Przedmiot stosunku pracy. Rozważania de lege lata i de lege ferenda [in:] L. Florek, Ł. Pisarczyk (red.), Współczesne problemy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. XVIII Zjazd Katedr i Zakładów Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, Warszawa, 26–28 maja 2011 r., Warszawa.

Zieliński T. (1999) Problem rekodyfikacji prawa pracy, “Państwo i Prawo,” nr 7.

Zieliński T. (2000) Umowy o zatrudnienie w aspekcie rekodyfikacji prawa pracy [in:] Z. Kubot (red.), Szczególne formy zatrudnienia, Wrocław.

Court sentences

Judgment of the Supreme Court of 27 October 1927, I C 515/26, Zb.Urz. 1927, No. 126.

Judgment of the Supreme Court of 4 April 1930, C 201/30, Zb.Urz. 1930, No. 84.

Judgment of the Supreme Court of 18 December 1931, I C 705/31, Zb.Urz. 1931, No. 244.

Judgment of the Supreme Court of 19 April 1932, C 2105/31, Zb.Urz. 1932, No 86.

Judgment of the Supreme Court of 20 March 1965, III PU 28/64, OSPiKA 1965, No. 12, item 253.

Judgment of the Supreme Court of 22 January 1970, II PR 298/69, not published.

Judgment of the Supreme Court of 2 December 1975, I PRN 42/75, “Służba Pracownicza” 1976, No. 2.

Judgment of the Supreme Court of 7 October 1980, IV PRN 8/80, PiZS 1982, No. 6.

Judgment of the Supreme Court of 11 September 1997, II UKN 232/97, OSNP 1998, No. 13, item 407.

Judgment of the Supreme Court of 4 December 1997, I PKN 394/97, OSN 1998, No. 20, item 595.

Judgment of the Supreme Court of 28 January 1998, II UKN 479/97, OSNP 1999, No. 1, item 34.

Judgment of the Supreme Court of 3 June 1998, I PKN 170/98, OSN 1999, No. 11, item 369.

Judgment of the Supreme Court of 4 December 1998, I PKN 484/98, OSNP 2000, No. 2, item 62.

Judgment of the Supreme Court of 15 October 1999, I PKN 307/99, OSNP 2001, No. 7, item 214.

Judgment of the Supreme Court of 5 December 2000, I PKN 127/00, OSNP 2002, No. 15, item 356.

 

Legal acts

The Labour Code Act of 26 June 1974, Dz.U. 2020, item 1320 consolidated text, as amended.

The Act of 2 March 2020 on special solutions associated with the prevention, counteracting and control of COVID-19, other infectious diseases and the crisis situations they cause, Dz.U. 2020, item 1842 consolidated text, as amended.

The Act of 19 June 2020 on interest subsidies for bank loans granted to entrepreneurs affected by COVID-19 and on simplified proceedings for approval of an arrangement in connection with the occurrence of COVID-19, Dz.U. 2020, item 1086.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".