Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy),Volume 28 (2021), Zeszyt 4

Redaktor naczelny: Krzysztof Baran
Zastępca redaktora naczelnego: Marcin Wujczyk
Sekretarz redakcji: Justyna Czerniak-Swędzioł
Rok wydania: 2021

Wydanie publikacji zostało dofinansowane przez Studium Podyplomowe Prawa Pracy przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Słowa kluczowe: reforma, administracja celno-skarbowa, stosunki służbowe funkcjonariuszy, reform, customs and tax administration, official relations of officers, prawo do strajku, strajk polityczny, prawo międzynarodowe, prawo unijne, międzynarodowa organizacja pracy, right to strike, political strike, international law, EU law, international labour organisation, zakładowa organizacja związkowa, uprawnienia zakładowej organizacji związkowej, reprezentatywność, liczebność, wniosek o ustalenie liczebności, utrata uprawnień zakładowej organizacji związkowej, związki zawodowe, weryfikacja liczebności zakładowej organizacji związkowej, odzyskanie uprawnień organizacji zakładowej, company trade union organization, powers of company trade union organization, representativeness, numerical strength, request for determination of numerical strength, loss of powers of company trade union organization, trade unions, verification of numerical strength of company trade union organization, recovery of the rights of a trade union organization, prawo do bycia offline, prawo do odłączenia, praca zdalna, right to be offline, right to disconnect, remote work, szkoła wyższa, nauczyciel akademicki, czas pracy, zadaniowy czas pracy, dydaktyka, autonomiczny charakter stosunku pracy, institution of higher education, academic teacher, working time, task-based working time, didactics, autonomous character of employment relationship, zasiłek dla bezrobotnych, funkcjonariusze, żołnierze, okres zasiłkowy, staż warunkujący nabycie zasiłku dla bezrobotnych, okresy karencji, unemployment benefit, officer of the uniformed service, soldier, benefit period, service qualifying for unemployment benefit, withdrawal periods, umowa o dzieło, ubezpieczenia społeczne, Konstytucja, contract of specific work, social security, Constitution, public contracts, employment relationship, protective function of the labour law, contracting authority, economic operator, socially responsible public procurement, umowy o zamówienie publiczne, stosunek pracy, funkcja ochronna prawa pracy, zamawiający, wykonawca, społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne

Artykuły

Ilość
Sortuj według

Zatrudnienie funkcjonariuszy w administracji celno-skarbowej po reformie

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 4, s. 243–267
Data publikacji online: 19 listopada 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.021.14263

Prawo do strajku generalnego. Rozważania de lege lata i de lege ferenda

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 4, s. 269–291
Data publikacji online: 19 listopada 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.022.14264

Z problematyki utraty i odzyskania uprawnień zakładowej organizacji związkowej

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 4, s. 293–303
Data publikacji online: 19 listopada 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.023.14265

Prawo do bycia offline jako podstawowe prawo pracownika

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 4, s. 305–323
Data publikacji online: 19 listopada 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.024.14266

Autonomiczny charakter zadaniowego czasu pracy nauczyciela akademickiego

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 4, s. 325–335
Data publikacji online: 19 listopada 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.025.14267

Zasiłek dla bezrobotnych byłych funkcjonariuszy i żołnierzy – wybrana problematyka prawna na tle orzecznictwa sądowego

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 4, s. 337–354
Data publikacji online: 19 listopada 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.026.14268

Obowiązek zgłoszenia umowy o dzieło do ZUS – usprawnienie systemu kontroli w świetle konstytucyjnych zasad równości, proporcjonalności i autonomii informacyjnej

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 4, s. 355–371
Data publikacji online: 19 listopada 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.027.14269

The Requirement of Employment under an Employment Relationship in Public Procurement and the Protective Function of the Labour Law

Studia z Zakresu Prawa Pracy i Polityki Społecznej (Studies on Labour Law and Social Policy), Volume 28 (2021), Zeszyt 4, s. 373–388
Data publikacji online: 19 listopada 2021
DOI 10.4467/25444654SPP.21.028.14270

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".