The Requirement of Employment under an Employment Relationship in Public Procurement and the Protective Function of the Labour Law

Małgorzata Moras

Abstrakt

The issues included in the article focus on a tool ensuring compliance with provisions of the social law and labour law, as well as collective agreements (so-called cross-cutting “social clause” or horizontal clause) and more precisely on the analysis of regulations of Polish Public Procurement Law related to the requirement posed in relation to economic operators or subcontractors, concerning mandatory employment of staff under an employment relationship when they execute public procurement contracts. The regulation fulfils the protective function of the labour law, underlying the priority of employment. It was emphasized that socially responsible public procurement are inseparably connected with compliance with the provisions of the labour law, whose main aim is to protect the employee. The article also analyses selected issues concerning socially responsible public procurement and the notion of an employment relationship.

ASJC: 3308, JEL: K31

Słowa kluczowe: public contracts, employment relationship, protective function of the labour law, contracting authority, economic operator, socially responsible public procurement, umowy o zamówienie publiczne, stosunek pracy, funkcja ochronna prawa pracy, zamawiający, wykonawca, społecznie odpowiedzialne zamówienia publiczne
References

Baran K.W. (2002) O funkcjach zbiorowego prawa pracy uwag kilka [in:] M. Matey-Tyrowicz, L. Nawacki, B. Wagner (red.), Prawo pracy a wyzwania XXI-go wieku. Księga jubileuszowa Profesora Tadeusza Zielińskiego, Warszawa.

Baran K.W. (2015) [in:] K.W. Baran (red.), System Prawa Pracy, t. 7: Zatrudnienie niepracownicze, LEX.

Baran K.W. (2019) [in:] K.W. Baran (red.), Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, Warszawa. 

Barnard C. (2012) EU Employment Law, Oxford.

Dzierżanowski W. (2012) Ochrona konkurencji w prawie zamówień publicznych, Warszawa.

Dzierżanowski W. (2017) Wymóg zatrudnienia pracowniczego przy realizacji zamówienia publicznego, “Prawo Zamówień Publicznych,” No. 1.

Gersdorf M. (2018) [in:] M. Gersdorf, K. Rączka, W. Maniewska, M. Raczkowski, Prawo pracy. Pytania i odpowiedzi, Warszawa.

Granecki P. (2021) Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Legalis.

Jacolik M. (2017) Podstawy społecznej gospodarki rynkowej z uwzględnieniem porządku prawnego Unii Europejskiej, “Zeszyty Naukowe Prawa Konstytucyjnego,” No. 10.

Lang G. (2014) Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w nowelizacji prawa zamówień publicznych z 29 sierpnia 2014 r., “Radca Prawny. Zeszyty naukowe,” No. 1(2).

Lewandowski H., Góral Z. (1996) Przeciwdziałanie stosowaniu umów cywilnoprawnych do zatrudnienia pracowniczego, “Praca i Zabezpieczenie Społeczne,” No. 12.

Matusiak A. (2021) [in:] M. Jaworska (red.), Prawo zamówień publicznych. Komentarz, Legalis. 

Męcina J. (2015) [in:] K.W. Baran (red.), System Prawa Pracy, t. 7: Zatrudnienie niepracownicze, LEX.

Miętek A. (2019) Swoboda umów i jej ograniczenia przy kształtowaniu treści stosunku pracy, Legalis.

Moras M. (2016) Horyzontalna klauzula społeczna w świetle nowych regulacji prawnych w zamówieniach publicznych, “Roczniki Administracji i Prawa,” Vol. 16, Issue 2.

Moras M., Moras-Olaś K. (2017) Kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy w trakcie realizacji umowy w sprawie zamówienia publicznego w prawie polskim i europejskim, “Monitor Prawniczy,” No. 14.

Moras M., Moras-Olaś K. (2017) Wpływ polityki społecznej UE na regulacje dotyczące zamówień publicznych, “Praca i Zabezpieczenie Społeczne,” No. 8.

Odachowski J. (2019) Socially Responsible Public Procurements as a State Policy Towards the Public Procurement Market (Context of the Public Supervision Over the Public Procurement Market), “Eurasian Journal of Economics and Finance,” Vol. 7, No. 3.

Pisarczyk Ł. (2010) Przeobrażenia prawa pracy a jego funkcja ochronna [in:] B. Wagner, E. Hofmańska (red.), Studia prawnicze „Proaktywna” funkcja prawa pracy?, Kraków, https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/378/Studia_Prawnicze_Proaktywna_funkcja_
prawa_pracy_2010.pdf?sequence=1&isAllowed=y (access: 22 April 2021).

Piwowarczyk A. (2017) Wpływ wymogu zatrudniania na podstawie umowy o pracę w zamówieniach publicznych na sektor MŚP, “Prawo Zamówień Publicznych,” No. 3.

Skąpski M. (2014) Realizacja idei społecznej gospodarki rynkowej w polskim ustroju pracy, “Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny,” Vol. 76, Issue 2.

Skąpski M. (2016) Funkcje procesowego prawa pracy [in:] K.W. Baran (red.), System prawa pracy, t. 6: Procesowe prawo pracy, LEX.

Sobczyk A. (2013) Prawo pracy w świetle Konstytucji RP, t. 1: Teoria publicznego i prywatnego indywidualnego prawa pracy, Legalis.

Stelina J. (2017) [in:] K.W. Baran (red.), System prawa pracy, t. 1: Część ogólna, Warszawa.

Szostak R. (2017) Zagadnienia społeczne w zamówieniach publicznych, “Gdańskie Studia Prawnicze,” Vol. 37, https://prawo.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-pia/33461/files/37szostak.pdf (access: 22 April 2021).

Świątkowski A.M. (2014) Autonomiczna definicja pracownika, “Monitor Prawa Pracy,” No. 11.

Świątkowski A.M. (2019) Uznanie za pracownika osoby zatrudnionej na podstawie umowy cywilnoprawnej, “Acta Universitatis Lodziensis. Folia Iuridica,” Vol. 88, http://dx.doi.org/10.18778/0208-6069.88.05 (access: 22 April 2021).

Święcicki M. (1969) Prawo pracy, Warszawa.

Tomaszewska M. (2020) [in:] K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, t. 1 (Art. 1–113), wyd. 5, LEX.

Wagner B. (2011) [in:] B. Wagner (red.), Kodeks pracy. Komentarz, Gdańsk.

Internet sources

Communication From The Commission, Europe 2020, A strategy for smart, sustainable and inclusive growth, COM (2010) 2020 final, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52010DC2020&from=en (access: 22 April 2021).

UZP [Urząd Zamówień Publicznych, Public Procurement Office] (2017a) Informacja o wyniku kontroli doraźnej następczej, UZP/DKUE/KD/4/2017, https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0026/35576/przebudowa-ul.-XXX-Lecia-PRL-i-ul.-Wesolej-w-Czarnym-Borze-f.pdf (access: 22 April 2021).

UZP (2017b) Opinia dotycząca art. 29 ust. 3a ustawy Pzp uwzględniająca wspólne stanowisko Prezesa Urzędu Zamowień Publicznych oraz Generalnego Inspektora Danych Osobowych z dnia 28 kwietnia 2017 r., https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/interpretacja-przepisow/opinie-archiwalne/pytania-i-odpowiedzi-dotyczace-nowelizacji-ustawy-prawo-zamowien-publicznych-2 (access: 22 April 2021).

UZP (2020), Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamowień publicznych w 2019 r., https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0020/43418/Sprawozdanie-2019-r.pdf (access: 22 February 2021).

Court sentences

Decision of the Supreme Court of 12 September 2019, SN II UK 210/19, LEX 2763433.

Judgment of the CJEU of 1 October 2015, C-432/14, O v. Bio Philippe Auguste SARL, EU:C:2015:643.

Judgment of the National Appeal Chamber of 24 November 2016, KIO 2101/16.

Judgment of the National Appeal Chamber of 7 February 2017, KIO 191/17.

Judgment of the National Appeal Chamber 29 January 2018, KIO 74/18.

Judgment of the National Appeal Chamber of 22 October 2019, KIO 1988/19.

Judgment of the Supreme Court of 24 June 2015, II PK 189/14, Legalis 1303584.

Judgment of the Supreme Court of 18 February 2016, II PK 352/14, LEX 2004192.

Resolution of the Supreme Court of 9 September 1986, III PZP 37/86, OSN 1987, No. 9, item 134.

Legal acts

The Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997, Dz.U. 1997, No. 78, item 483 as amended.

Consolidated text of the Treaty on European Union, OJ C 2012/326, pp. 13–390.

Directive 96/71/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 1996 concerning the posting of workers in the framework of the provision of services, OJ L 1997/18, pp. 1–6.

Directive 2014/23/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the award of concession contracts, OJ L 2014/94, pp. 1–64.

Directive 2014/24/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on public procurement and repealing Directive 2004/18/EC, OJ L 2014/94, pp. 65–242.

Directive 2014/25/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on procurement by entities operating in the water, energy, transport and postal services sectors and repealing Directive 2004/17/EC, OJ L2014/ 94, pp. 243–374.

ILO [International Labour Organization] Convention 29 on Forced Labour, Dz.U. 1959, No. 20, item 122.

ILO Convention 87 on Freedom of Association and the Protection of the Right to Organise, Dz.U. 1958, No. 29, item 125.

ILO Convention 98 on the Right to Organise and Collective Bargaining, Dz.U. 1958, No. 29, item 126.

ILO Convention 100 on Equal Remuneration, Dz.U. 1955, No. 38, item 238.

ILO Convention 105 on the Abolition of Forced Labour, Dz.U. 1959, No. 39, item 240.

ILO Convention 111 on Discrimination (Employment and Occupation), Dz.U. 1961, No. 42, item 218.

ILO Convention 138 on Minimum Age, Dz.U. 1978, No. 12, item 53.

ILO Convention 182 on Worst Forms of Child Labour, Dz.U. 2004, No. 139, item 1474.

The Act of 23 May 1991 on Dissolution of Collective Disputes, Dz.U. 2020, item 123 consolidated text, as amended.

The Act of 10 June 1994 on Public Procurement Law, Dz.U. 2002, No. 72, item 664 consolidated text, as amended.

The Act of 29 January 2004 on Public Procurement Law, Dz.U. 2019, item 1843 consolidated text, as amended.

The Act of 27 August 2009 on Public Finance, Dz.U. 2021, item 305 consolidated text, as amended.

The Act of 29 August 2014 on amendment of the Public Procurement Law, Dz.U. 2014, item 1232.

The Act of 22 June 2016 on amendment of the Public Procurement Law and other acts, Dz.U. 2016, item 1020.

The Act of 11 September 2019 on Public Procurement Law, Dz.U. 2021, item 1129 consolidated text, as amended.

The Labour Code Act of 26 June 1974, Dz.U. 2020, item 1320 consolidated text, as amended. 

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".