Zasiłek dla bezrobotnych byłych funkcjonariuszy i żołnierzy – wybrana problematyka prawna na tle orzecznictwa sądowego

Magdalena Paluszkiewicz

Abstrakt

Unemployment benefit for former officers of the uniformed services and soldiers – selected legal issues in the context of court rulings

Although the unemployment benefit is a well-established institution in the Polish legal system, which makes it possible to mitigate the material consequences of unemployment, its practical functioning sometimes encounters serious difficulties, which is illustrated by the extensive court decisions regarding various aspects of the right of former officers of the uniformed services and soldiers to that benefit. The aim of the study is to show the more important problems of interpretation and to formulate proposals of their solution.

ASJC: 3308, JEL: K31

Słowa kluczowe: zasiłek dla bezrobotnych, funkcjonariusze, żołnierze, okres zasiłkowy, staż warunkujący nabycie zasiłku dla bezrobotnych, okresy karencji, unemployment benefit, officer of the uniformed service, soldier, benefit period, service qualifying for unemployment benefit, withdrawal periods
References

Antonów K. (2004) Zakres podmiotowy obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego [w:] T. Bińczycka-Majewska (red.), Konstrukcje prawa emerytalnego, Kraków.

Góral Z. (2016) Komentarz do Rozdziału 15 [w:] Z. Góral (red.), Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz, wyd. 2, Warszawa.

Jaworska K. (2016) Socjalne traktowanie bezrobocia, Olsztyn.

Mazurczak-Jasińska E. (2015) Ustanie niepracowniczego stosunku zatrudnienia typu administracyjnoprawnego funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych [w:] K.W. Baran (red.), System prawa pracy, t. 7: Zatrudnienie niepracownicze, Warszawa.

Nowak D. (2019) Służba wojskowa jako element powszechnego obowiązku obrony ojczyzny, „Wiedza Obronna”, t. 268, nr 3.

Paluszkiewicz M. (2018) Prawo do zasiłku dla bezrobotnych [w:] K.W. Baran (red.), System prawa pracy, t. 8: Prawo rynku pracy, Warszawa.

Orzecznictwo

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (do 31 grudnia 2003 roku) w Białymstoku z dnia 20 czerwca 2002 roku, SA/Bk 209/02, LEX nr 79657.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 17 lutego 2009 roku, I OSK 389/09, LEX nr 522425.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 18 października 2013 roku, I UK 125/13, OSNP 2014/9/137.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 stycznia 2017 roku, I UK 121/16, LEX nr 2216098.

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 7 kwietnia 2014 roku, VII Ua 110/13, LEX nr 2440903.

Wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie z dnia 28 marca 2019 roku, VII Ua 2/19, LEX nr 2675893.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku z dnia 12 października 2010 roku, II SA/Bk 514/10, LEX nr 752340.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 2 października 2018 roku, II SA/Bd 870/18, LEX nr 2579468.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 25 lipca 2019 roku, III SA/Gd 352/19, LEX nr 2704720.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 20 czerwca 2012 roku, III SA/Kr 1547/11, LEX nr 1246005.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 27 lutego 2013 roku, III SA/Kr 1354/12, LEX nr 1278042.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 9 października 2018 roku, III SA/Kr 779/18, LEX nr 2579435.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 28 września 2006 roku, III SA/Lu 282/06, LEX nr 910284.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z dnia 7 grudnia 2006 roku, III SA/Lu 437/06, LEX nr 327463.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi z dnia 29 października 2013 roku, III SA/Łd 938/13, LEX nr 1504317.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z dnia 4 października 2007 roku, IV SA/Po 125/07, LEX nr 982803.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 21 września 2010 roku, II SA/Rz 439/10, LEX nr 754589.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie z dnia 25 października 2010 roku, II SA/Rz 619/10, LEX nr 621287.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2007 roku, II SA/Sz 734/07, LEX nr 470204.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 5 października 2017 roku, II SA/Sz 852/17, LEX nr 2390442.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 sierpnia 2006 roku, II SA/Wa 938/06, LEX nr 282423.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 3 sierpnia 2016 roku, II SA/Wa 328/16, LEX nr 2113521.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 czerwca 2019 roku, II SA/Wa 2236/18, LEX nr 2866061.

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 17 sierpnia 2017 roku, IV SA/Wr 182/17, LEX nr 2349712.

Akty prawa krajowego

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 z dnia 16 lipca 1997 roku.

Rozporządzenie Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 kwietnia 2020 roku w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy, Dz.U. 2020, poz. 667.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 14 maja 2013 roku w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby policjantów, Dz.U. 2020, poz. 1113 tekst jedn.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 listopada 1992 roku w sprawie szczególnych uprawnień żołnierzy i osób spełniających zastępczo obowiązek służby wojskowej oraz członków ich rodzin, Dz.U. 1992, nr 85, poz. 430 ze zm.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2011 roku w sprawie określenia formacji uzbrojonych niewchodzących w skład Sił Zbrojnych, w których pełnienie służby jest równoznaczne ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej, Dz.U. 2011, nr 42, poz. 215.

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP, Dz.U. 2019, poz. 1541 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, Dz.U. 2020, poz. 1320 tekst jedn.

Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji, Dz.U. 2020, poz. 360 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 12 października 1990 roku o Straży Granicznej, Dz.U. 2020, poz. 305 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej, Dz.U. 2020, poz. 1123 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 10 grudnia 1993 roku o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, Dz.U. 2020, poz. 586 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 18 lutego 1994 roku o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, Dz.U. 2020, poz. 723 tekst jedn.

Ustawa z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz.U. 2021, poz. 423 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, Dz.U. 2021, poz. 1133 tekst jedn.

Ustawa z dnia 24 lipca 1999 roku o Służbie Celnej, Dz.U. 2004, nr 156, poz. 1641 tekst jedn. ze zm. 

Ustawa z dnia 24 maja 2002 roku o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, Dz.U. 2020, poz. 27 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 11 września 2003 roku o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, Dz.U. 2021, poz. 1131 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 roku o służbie zastępczej, Dz.U. 2018, poz. 855 tekst jedn. 

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. 2021, poz. 1100 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 roku o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Dz.U. 2019, poz. 1921 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 9 czerwca 2006 roku o służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, Dz.U. 2020, poz. 1221 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Służbie Celnej, Dz.U. 2009, nr 168, poz. 1323 ze zm.

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz zmianie niektórych innych ustaw, Dz.U. 2009, nr 161, poz. 1278.

Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 roku o Służbie Więziennej, Dz.U. 2020, poz. 848 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 14 marca 2014 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, Dz.U. 2014, poz. 598.

Ustawa z dnia 16 listopada 2016 roku o Krajowej Administracji Skarbowej, Dz.U. 2020, poz. 505 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2017, poz. 1321.

Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 roku o Służbie Ochrony Państwa, Dz.U. 2020, poz. 384 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 roku o Straży Marszałkowskiej, Dz.U. 2019, poz. 1940 tekst jedn. ze zm.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".