Autonomiczny charakter zadaniowego czasu pracy nauczyciela akademickiego

Mariusz Lekston

Abstrakt

Autonomous character of task-based working time of a academic teacher

Employment relationship of a academic teacher, determined by pragmatic regulations of the higher education act, demonstrates specific characteristics in various aspects, with particular focus on the aggregate of rights and obligations. This kind of reflection makes also regulation of working time to be perceived through the prism of the characteristics of the employment relationship of a academic teacher since its particular content elements determine differences in defining the task-based working time. The mechanism of implementing the system of working time, tasks of a academic teacher, and in particular regulations connected with providing the teaching obligations are essential factors in defining the autonomous character of the task-based working time system of a academic teacher.

ASJC: 3308, JEL: K31

Słowa kluczowe: szkoła wyższa, nauczyciel akademicki, czas pracy, zadaniowy czas pracy, dydaktyka, autonomiczny charakter stosunku pracy, institution of higher education, academic teacher, working time, task-based working time, didactics, autonomous character of employment relationship
References

Baran K.W. (2010) Źródła prawa pracy [w:] K.W. Baran (red.), Zarys systemu prawa pracy, t. 1: Część ogólna prawa pracy, Warszawa.

Baran K.W. (2019) [w:] K.W. Baran (red.), Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz, Warszawa.

Dubowik A. (2015) [w:] K.W. Baran (red.), Akademickie prawo pracy, Warszawa.

Goździewicz G. (2015) Rola statutu szkoły wyższej w kształtowaniu statusu prawnego nauczyciela akademickiego (wybrane zagadnienia) [w:] W. Sanetra (red.), Zatrudnienie nauczycieli akademickich, Warszawa.

Kasińska H. (1979) Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 1978 roku, I PR 31/78, OSPiKA 1979, poz. 191.

Korczak J. (2007) Statut szkoły wyższej w świetle nowych uregulowań[w:] A. Szadek-Bratuń (red.), Nowe prawo o szkolnictwie wyższym a podmiotowość studenta, Wrocław.

Latos-Miłkowska M. (2015) Czas pracy nauczycieli akademickich [w:] W. Sanetra (red.), Zatrudnienie nauczycieli akademickich, Warszawa.

Latos-Miłkowska M. (2020) [w:] K.W. Baran, Z. Góral (red.), System prawa pracy, t. 11: Pragmatyki pracownicze, Warszawa.

Lekston M. (2019) [w:] K.W. Baran (red.), Akademickie prawo zatrudnienia. Komentarz do art. 107–158 oraz 196–201a i 226 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, Warszawa.

Lekston M. (2020) [w:] K.W. Baran, Z. Góral (red.), System prawa pracy, t. 11: Pragmatyki pracownicze, Warszawa.

Matyjas-Łysakowska P. (2016) Statut szkoły wyższej jako źródło prawa pracy, Warszawa.

Piątkowski J. (2015) Kodeks pracy a ustawa – Prawo o szkolnictwie wyższym [w:] W. Sanetra (red.), Zatrudnienie nauczycieli akademickich, Warszawa.

Rozkuszka A. (2013) Statut publicznej uczelni wyższej jako źródło prawa pracy, „Roczniki Administracji i Prawa”, t. 1, nr 13.

Sanetra W. (2013) [w:] W. Sanetra, M. Wierzbowski (red.), Prawo o szkolnictwie wyższym. Komentarz, LEX.

Stefański K. (2020) [w:] K.W. Baran (red.), Kodeks pracy. Komentarz, t. 2: Art. 114–3045, Warszawa.

Szymańska K. (2011) Statut uczelni wyższej jako źródło prawa pracy, „Monitor Prawa Pracy”, nr 10.

Wagner B. (2006) Stosunek pracy i jego treść[w:] M. Matey-Tyrowicz, T. Zieliński (red.), Prawo pracy RP w obliczu przemian, Warszawa.

Orzecznictwo

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 20 października 2015 roku, I PK 9/15, Legalis nr 1763655.

Uzasadnienie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 26 listopada 2002 roku, I PKN 632/01, OSNAPiUS 2004, nr 10, poz. 172.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 1978 roku, I PR 31/78, OSPiKA 1979, poz. 191.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 grudnia 2004 roku, II PK 104/04, LEX nr 150107.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 5 lutego 2008 roku, II PK 148/07, OSNP 2009, nr 7–8, poz. 93.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 maja 2010 roku, I PZP 4/10, OSNP 2011, nr 1–2, poz. 1.

Akty prawa krajowego

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, Dz.U. 1997, nr 78, poz. 483 z dnia 16 lipca 1997 roku.

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, Dz.U. 2020, poz. 1320 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 27 lipca 2005 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz.U. 2005, nr 164, poz. 1365 ze zm.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Dz.U. 2021, poz. 478 tekst jedn.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".