Z problematyki utraty i odzyskania uprawnień zakładowej organizacji związkowej

Dominika Dörre-Kolasa

Abstrakt

On the loss and recovery of the rights of a trade union organization

The provisions of the Trade Union Act of 23 May 1991 concerning the loss and regaining the rights of a company trade union organization generate numerous interpretative doubts. The author analyses issues concerning the trade union organization’s failure to comply with the obligation to provide the employer with information on the number of its members, the trade union organization’s failure to timely submit an application to the labor court with jurisdiction over the employer’s registered office to establish the number of its members as at the last day of the six-month period, and the organization’s restoration of its rights as a result of the submission of an application to establish the number of its members. The author also draws up de lege ferenda postulates concerning the clarification of specific regulations, which should result in avoiding paralysis of the legitimate exercise of trade union rights and privileges by a trade union organization.

ASJC: 3308, JEL: K31

Słowa kluczowe: zakładowa organizacja związkowa, uprawnienia zakładowej organizacji związkowej, reprezentatywność, liczebność, wniosek o ustalenie liczebności, utrata uprawnień zakładowej organizacji związkowej, związki zawodowe, weryfikacja liczebności zakładowej organizacji związkowej, odzyskanie uprawnień organizacji zakładowej, company trade union organization, powers of company trade union organization, representativeness, numerical strength, request for determination of numerical strength, loss of powers of company trade union organization, trade unions, verification of numerical strength of company trade union organization, recovery of the rights of a trade union organization
References

Baran K.W. (2019) Z problematyki liczebności zakładowej organizacji związkowej, „Monitor Prawa Pracy”, nr 5.

Sanetra W. (2013) [w:] J. Iwulski, W. Sanetra, Kodeks pracy. Komentarz, wyd. 3, Warszawa.

Orzecznictwo

Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 grudnia 2012 roku, III PZP 7/12, OSNP 2013, nr 9–10, poz. 101.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 października 2011 roku, III PK 17/11, OSNP 2012, nr 21–22, poz. 257.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 sierpnia 2015 roku, II PK 208/14, OSNP 2017, nr 7, poz. 82.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 21 marca 2019 roku, II PK 313/17, OSNP 2019, nr 12, poz. 142.

Akty prawa krajowego

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy, Dz.U. 2020, poz. 1320 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 23 maja 1991 roku o związkach zawodowych, Dz.U. 2019, poz. 263 tekst jedn. ze zm.

Ustawa z dnia 5 lipca 2018 roku o zmianie ustawy o związkach zawodowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2018, poz. 1608 ze zm.

Pierwotną wersją czasopisma jest wersja elektroniczna publikowana w internecie.

Czasopismo zostało dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na podstawie umowy nr 284/WCN/2019/1 z dnia 16 lipca 2019 r. z pomocy przyznanej w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych".